Phật Học Online

Tạng Thư Sống Chết

MỤC LỤC

Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama

Lời nói đầu 

 

PHẦN MỘT: SỐNG

 

1. Trong tấm gương của cái chết

2. Vô thường

3. Tư duy và thay đổi

4. Bản chất của tâm

5. Đưa tâm về nhà

6. Tiến hóa, Nghiệp và tái sinh

7. Bardo và những thực tại khác

8. Đời này: Bardo tự nhiên

9. Con đường tâm linh

10. Tự tánh sâu xa của tâm

 

PHẦN HAI: CHẾT

 

11. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết

12. Lòng bi mẫn: viên ngọc như ý

13. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết

14. Hành trì cho người sắp chết

15. Tiến trình chết

 

PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH

 

16. Nền tảng

17. Tia sáng nội tại

18. Trung ấm (Bardo) tái sinh

19. Giúp đỡ sau khi chết

20. Kinh nghiệm cẩn tử: nấc thang lên trời?

 

 PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

 

21. Tiến trình phổ quát

22. Sứ giả hòa bình

Phụ lục 1: Vấn đáp về sự chết

Phụ lục 2: Hai mẫu chuyện

Phụ lục 3: Hai bài thần chú


Nguyên tác: Sogyal Rinpoche
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
theo tangthuphathoc


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage