Phật Học Online

Luận Thành Duy Thức
Thích Tuệ Sỹ


TỰA QUY KỈNH

稽首
滿分
我今
利樂

Kính lạy Đấng thanh tịnh viên mãn,[1]
Và đấng thanh tịnh từng phần[2] trong Duy thức tánh.[3]

Mục Lục

Các Quan Điểm Về Ngã

Các Quan Điểm Về Pháp

Các Tông Phái Tiểu Thừa [1]

Tổng Kết

Định Danh A-Lại-Da Thức

Chủng Tử

Đặc Tính Của Chủng Tử

Điểu Kiện Huân Tập

Hành Tướng Và Sở Duyên

Tâm Sở Tương Ưng

Bản Chất

Thức Hằng Chuyển [1]

Xả A-Lại-Da[1]© 2008 -2019  Phật Học Online | Homepage