Phật Học Online

Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Tóm tắt)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ðời Diêu Tần, Pháp sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm (dịch)


Kính các đạo hữu,

Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật là một trong những bộ kinh quan trọng của đạo Phật, là bộ kinh tối thiết yếu của pháp môn Tịnh Độ. Tuy nhiên ít người được xem và cũng vì hơi dài dòng nên người xem dễ nản. Do đó tôi xin trích dẫn những đoạn quan trọng nhất để gởi lên diễn đàn, ngõ hầu ai cũng đuọc xem, được hiểu, và áp dụng sao cho có lợi ích nhất cho mình để cuối đời được Phật A-Di-Đà và thánh chúng đến rước. (và trở lại để độ cho tôi và chúng sinh). Đó là bản nguyện của tôi.

Mục Lục

Phẩm thứ nhất: Duyên khởi

Phẩm thứ hai: Mười tâm thù thắng

Phẩm thứ ba: Niệm Phật công đức

Phẩm thứ tư: Xưng tán danh hiệu

Phẩm thứ năm: Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage