Phật Học Online

Chư Tổ Tịnh Độ
Trích Mấy Ðiệu Sen Thanh Quyển 1 - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm


Mục Lục

Huệ Viễn Ðại Sư - Liên Tông Sơ Tổ

Thiện Ðạo Ðại Sư - Liên Tông Nhị Tổ

Thừa Viễn Ðại Sư - Liên Tông Tam Tổ

Pháp Chiếu Ðại Sư - Liên Tông Tứ Tổ

Thiếu Khang Ðại Sư - Liên Tông Ngũ Tổ

Diên Thọ Ðại Sư - Liên Tông Lục Tổ

Tỉnh Thường Ðại Sư - Liên Tông Thất Tổ

Liên Trì Ðại Sư -Liên Tông Bát Tổ

Ngẫu Ích Ðại Sư - Liên Tông Cửu Tổ

Hành Sách Ðại Sư - Liên Tông Thập Tổ

Thật Hiền Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhất Tổ

Triệt Ngộ Ðại Sư - Liên Tông Thập Nhị Tổ

Ấn Quang Ðại Sư - Liên Tông Thập Tam Tổ© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage