Phật Học Online

Những Bài Giảng Của HT Tịnh Không
Tịnh Không


Lão Pháp Sư thượng Tịnh hạ Không, thế danh là Từ Nghiệp Hồng,
Ngài sanh tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang tỉnh An Huy Trung Quốc.


Mục Lục

Khai Thị Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Ðường

Ba Bài Khai Thị Cho Oan Gia Trái Chủ

Lợi Ích Của Sự Niệm Phật

Lý Luận và Sự Thật của Nhân Quả

Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ

Y giáo phụng hành mới có thể chứng quả

Pháp Môn Niệm Phật

Chánh tri chánh kiến

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng

Vu Lan bàn về lý luận và sự thật của việc siêu độ

Vì sao phải siêu độ vong nhân

Học Đạo Thánh Nhân

Tất cả chúng sanh vốn là Phật

KHAI THỊ PHẬT HỌC CƠ BẢN (Phần 1)

KHAI THỊ PHẬT HỌC CƠ BẢN (Phần cuối)

HT TỊNH KHÔNG: " TÔI KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI ĐỆ TỬ XUẤT GIA NÀO..."

Học Phật cần phải chuyên nhất

THỰC TIỄN SÁU PHÉP BA LA MẬT TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

TÍN TÂM DAO ĐỘNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH (Phần 1)

TÍN TÂM DAO ĐỘNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH (Phần cuối)

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO (Phần 1)

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO (Phần cuối)

Phật Học Vấn Đáp 1

Phật Học Vấn Đáp 3

Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage