Phật Học Online

Tìm Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo
Thiện MinhMục Lục

 

 

Túc Mạng Thông Hay Nhớ Lại Tiền Kiếp

Hóa Tâm Thông (Manomayiddhi)

Thần Túc Thông (Iddhividhi) (tt)

Phép Lạ (Thần Thông) Biến Đổi Thân (Vikubbana iddhi)
© 2008 -2023  Phật Học Online | Homepage