Phật Học Online

Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn
Thích Thanh Từ
Thiền sư Huệ Hải họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia học đạo.

Sơ khởi sư tham vấn Mã Tổ, Mã Tổ hỏi

- Từ đâu đến

Mục Lục

Phần I (bài 1 - 13)

Phần II (bài 14 - bài 22)

Phần III (bài 23 - 27)

Vấn Đáp© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage