Phật Học Online

Giác Niệm Về Hơi Thở (Mindfulness with Breathing)
Thiện Nhựt

Nguyên tác: Mindfulness with Breathing - Unveiling the secrets of life (A manual for serious beginners). Giác niệm về hơi thở - Phát hiện các bí ẩn của đời sống
(Thủ bản cho các bạn Phật tử mới quyết..

Mục Lục

Tại sao lại Pháp?

Bắt đầu dấn bước

An tịnh thân hành

Làm chủ các cảm thọ

Quán tưởng Tâm

Tối thượng

Các lợi lạc cao nhứt

Phụ lục 1 Năm nhu yếu của đời sống (Trích đoạn bài pháp thoại ngày 02-09-1987)

Phụ lục 2 Thế nào là Giác Niệm về hơi thở? (Trích đoạn bài Pháp thoại ngày 05-04-1987)

Phụ lục 3 Quán tưởng về Định lực trong Phật giáo (Trích đoạn bài pháp thoại ngày 1987 05 05)

Phụ lục 4 Phần Đúc kết của Tỳ kheo Santikaro (Trích đoạn Phần Đúc Kết của Tỳ kheo Santikaro, người đã thông dịch từ tiếng Thái sang Anh ngữ.)

Phần Kinh văn Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Ànàpànasati )



© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage