Phật Học Online

Truyện tranh Hòa thượng Quảng Khâm
Tác giả: Nguyên Anh

LỜI TÁC GIẢ

   Trước hết, chúng tôi xin cảm tạ ơn gia bị của Tam Bảo và sự hộ trì của Long Thiên Bát bộ, cho đến những tấm lòng nhiệt tâm ủng hộ và tán trợ của chư Đại đức mười phương để cuốn sách này mau ra mắt độc giả.

   Cuốn truyện tranh này thành tựu phần lớn đều nhờ sự chỉ đạo của chư sư trụ trì và chư vị Pháp sư của ba ngôi Già-lam: Thừa Thiên Tự, Diệu Thông Tự và Quảng Thừa Nham, đồng thời cung cấp cho những tư liệu rõ ràng tường tận, những truyện ly kỳ về một đời của Quảng Khâm thượng nhân, do các đệ tử dùng phương thức biến họa để biên tác thành truyện, cố gắng làm cho nội dung đơn giản dễ hiểu, già trẻ đều có thể đọc. Nhưng đệ tử chúng tôi đều là phàm phu sinh tử, không chút công phu tu hành, văn cảnh nếu có chỗ bất như pháp, mong cầu chư Phật mười phương từ bi xá tội! Độc giả sau khi đọc, nếu có cao kiến gì, rất mong được sự chỉ giáo, chúng tôi rất lấy làm cảm kích!

   Những Nhân Vật Họa Truyện Phật Môn của bổn hội, sau này chúng tôi sẽ lần lượt xuất bản, nội dung sẽ thu thập những cao Tăng, Đại đức của giới tại gia, xuất gia cổ kim nội ngọai, đem những quá trình gian khổ của chư Đại đức, cao Tăng trong thời kỳ tầm sư phỏng đạo có thực tu, thực chứng, cho đến đạt ngộ những trí huệ phước đức và sức thần thông sau khi thành tựu khai mở tự tánh Như Lai, đồng thời đại chuyển pháp luân, mỗi mỗi sự tích tuyệt diệu ly kỳ trong khi hóa độ, nhất nhất chúng tôi đều cống hiến cho độc giả. Chỉ mong sau khi đọc, có thể chiêu cảm được tinh thần của Cổ đức, tiếp đó đại khai nhạn trí, nghiệp chướng tiêu trừ, dũng mãnh tinh tấn, hiện kiếp chứng ngay Phật đạo.

   Cuối cùng, xin hoan nghênh chư Đại đức, tín chúng mười phương đã nhiệt tâm tác trợ ấn hành, đồng thời hồi hướng cho hết thảy chúng sinh đồng thành Phật đạo.

   Nhóm công tác Giác Văn

Nguồn: chuahoangphap.com.vn


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage