Phật Học Online

Thành Duy Thức Luận
Thích Thiện SiêuTựa

- Muôn sự muôn vật từ đâu đến và sẽ đi về đâu?

- Muôn sự muôn vật là gì mà lại từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu?

- Kia sông nọ núi, dây người đó vật,

Mục Lục

Nghĩa Chữ Thành Duy Thức

Luận Thành Duy Thức

I. Lược Nêu Tướng Duy Thức (*)

II. Phá Chấp Ngã

III. Hai Thứ Ngã Chấp

IV Giải Thích Vấn Nạn

V. Phá Chấp Pháp

VI. Phá Các Thừa Giáo Chấp Pháp

VII. Thức Biến Hiện Thứ Nhất

VIII. Giải Rõ Tướng Nhất Thiết Chủng

IX. Chứng Minh Có Thức Thứ Tám

X. Thức Biển Hiện Thứ Hai

XI. Thức Biển Hiện Thứ Ba

XII. Dựa 15 Y Xứ Lập 10 Nhân

XIII. 4 Duyên Nhiếp 10 Và 2 Nhân

XIV. Năm Quả

XV. Chánh Luận Về Duyên Sanh Phân Biệt

XVI. Giải Thích Vấn Nạn

XVII. Ba Tự Tánh

XVIII. Ba Vô Tánh

XIX. Năm Hạnh Vị Tu Chứng

XX. Tư Lương Vị

XXI. Gia Hạnh Vị

XXII. Thông Ðạt Vị

XXIII. Tu Tập Vị

XXIV. Cứu Cánh Vị

Chú Thích

Ba Mươi Bài Tụng Duy Thức© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage