Phật Học Online

Thiếu Thất Lục Môn
Trúc Thiên

“Thiếu thất lục môn“ là một tác phẩm lớn của Thiền Trung Quốc. Mà Thiếu Thất còn là danh hiệu được gán cho tổ Đạt Ma.


“Thiếu thất lục môn“ là một tác phẩm lớn của Thiền Trung Quốc. Mà Thiếu Thất còn là danh hiệu được gán cho tổ Đạt Ma.

Mục Lục

Tâm Kinh Tụng

Phá Tướng Luận

Nhị Chủng Nhập

An Tâm Pháp Môn

Ngộ Tánh Luận

Huyết Mạch Luận© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage