Phật Học Online

GHPGVN phân ưu với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
L.Đ.L

GNO - Thư phân ưu gửi Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký ngày 5-12 bày tỏ: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam vô cùng kính tiếc được tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng tổ đình Linh Nham Tô Châu, bậc cao tăng của Tịnh độ tông, viên tịch ngày 2-12-2016".


Nội dung thư còn có đoạn: "Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc và môn đồ pháp quyến.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Kính nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc".© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage