Phật Học Online

Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

Việt-Anh Phật Học Tự Điển (Vietnamese-English Buddhist Dictionary) - Thiện Phúc
Chú thích chữ Hán, hình ảnh và video links (Chinese Annotations, Photos and Video Links) - Nguyên Tánh

Nguồn: daitangvietnam.com


© 2008 -2024  Phật Học Online | Homepage