Phật Học Online

Đạo và Đời

Đời sanh lão Bệnh Tử lầm than !!!

Đạo ánh quang vinh chiếu khắp đàng.

Đời rắc âu sầu trên hoạn lộ,

Đạo gieo an lạc giữa nhân gian.

 

Đời say thế tục còn ân oán,

Đạo tỉnh trần duyên hết trái oan.

Đời vướng mê lầm thêm khổ lụy

Đạo luôn giải thoát dứt tai nàn.

 

Chúc cho Phật Giáo nước Việt ta,

Chúc cả môn đồ đạo Thích Ca.

Chúc nghĩa Lục Hòa thêm sâu nét,

Chúc tình Đoàn Kết sáng đậm ra.

 

Chúc người Phật tử siêng tu học,

Chúc chúng Tăng Ni kính Lục Hòa.

Chúc cả chúng sanh tâm bác ái,

Chúc cầu nhân loại con một nhà.

 

Mừng nay thế giới tựa một nhà

Mừng khắp năm châu chẳng mấy xa

Mừng lửa chiến tranh đà tắt ngọn

Mừng bom nguyên tử hết tung ra

 

Mừng cho bốn biển tôn quyền sống

Mừng cả năm châu trọng hiếu hòa

Mừng được vạn lòng luôn hoan hỹ

Mừng sao thế giới mãi âu ca.

Thích Hồng Mình


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage