Phật Học Online

Chân thường

Ủng thúy đối phương tùng

Do lai thú bất đồng

Phát tùng kim nhật bạch

Hoa thị khứ niên hồng

Diễm dã tùy triêu lộ

Hinh hương trục vãn phong

Hà tu đãi linh lạc

Nhiên hậu thỉ tri không

* * *

Theo vua ngắm cỏ thơm

Cảm nhận vốn chẳng đồng

Tóc ngày nay bạc trắng

Hoa năm ngoái vẫn nồng

Sắc đẹp tùy sương sớm

Hương thơm theo gió nồng

Đâu cần đợi rơi rụng

Sau đó mới biết Không.

Thiền sư Thanh Lương
Thanh Hà dịch


© 2008 -2021  Phật Học Online | Homepage