Phật Học Online

Đi vào thuyền không

Trên đời có tử có sanh

Có sanh có tử đành giành nhân gian

Chết thì người khóc buồn than

Sanh thì người lại đa mang vui mừng

Buồn vui đối cực không chừng,

Chợt cười, chợt khóc… vô thường xiết bao!

Sống chết chớ để dạ nào?

Án rô… tất rị… đi vào thuyền không.

Tác giả: Thiền Sư Trì Bát


© 2008 -2020  Phật Học Online | Homepage