Trắc nghiệm
Đi lễ chùa - Sinh hoạt tín ngưỡng


1. Mục đích của việc đi chùa là gì?

2. Ý nghĩa lễ Phật là sao?

3. Hãy minh định rõ danh hiệu ba vị Phật trong Tam thế Phật?

4. Biểu tượng Phật Thích Ca ngồi an tọa, đôi mắt ngó xuống là ý nghĩa gì?

5. Sự thờ, cúng Phật giúp cho đời sống chúng ta như thế nào?

6. Khi thờ Phật, người Phật tử hiểu gì qua biểu tượng đức Phật ngồi và đức Phật đứng?

7. Phải tin như thế nào mới gọi là Đức tin trong Phật Giáo?

8. Người Phật tử khi xá chào, niệm danh hiệu Phật có ý nghĩa gì?
9. Tay đang cầm kinh, muốn xá chào mà không có chỗ để kinh, phải làm sao?
10. Phải tụng kinh như thế nào, khi có đông người cùng tụng?
11. Thế nào là thờ Phật đúng nghĩa?
12. Mọi người trong gia đình có thờ Phật, phải làm như thế nào mới xứng đáng với danh nghĩa của một gia đình có thờ Phật?
13. Khi lễ Phật, phải lễ như thế nào mới đúng nghĩa?
14. Về lý, những cách nào lễ Phật là không đúng nghĩa?
15. Về sự, cúng Phật gồm những gì?
16. Về lý, cúng Phật gồm những gì?
17. Năm món diệu hương là gì?
18. Mục đích của việc tụng kinh là gì?
19. Mục đích của việc Niệm Phật là gì?
20. Hãy kể tên những pháp niệm Phật?
21. Về phương diện triết lý Đạo Phật, cầu an và cầu siêu nên tụng những kinh nào?
22. Ý nghĩa của ăn chay, như thế nào mới đúng nghĩa?
23. Trong những bổn phận của người Phật tử tại gia, bổn phận nào thiết yếu, phải cần thực hành trước?
24. Trong những niềm tin, niềm tin nào thiết yếu nhất trong sự tu tập?
25. Trước chư Tăng, người Phật tử phát tâm hứa cúng dường tài, vật nhưng sau đó bất chợt, tài vật không đủ, người Phật tử phải làm gì ?

26. Danh xưng thông thường nhất để gọi thầy Bổn Sư, Y chỉ Sư, hoặc các vị Tăng thân cận là gì ?


Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch