Trắc nghiệm
Lich sử đức Phật


1. Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai ?

2. Mẹ của Thái Tử nằm mộng điều gì trước khi sanh Ngài ?

3. Thái Tử Tất Đạt Đa sanh ra tại đâu ?

4. Ai là người xem tướng cho Thái Tử ?

5. Sau khi sanh Thái Tử bao nhiêu ngày thì Hoàng Hậu qua đời ?

6. Ai là người được giao nuôi nấng Thái Tử ?

7. Vua cha làm thế nào để giữ chân Thái Tử ?

8. Con của Thái Tử tên là gì ?

9. Thái Tử nhận rõ bốn tướng khổ ở đời lúc nào ?

10. Thái Tử bỏ thành ra đi lúc mấy tuổi ?

11. Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung thành xuất gia ngày nào ?

12. Lần đầu tiên Ngài tìm đến tu tập với ai ?

13. Tại sao Ngài lại bỏ ra đi không ở lại với những người đồng tu ?

14. Lần cuối cùng trước khi quyết định ngồi dưới cây Bồ Đề Ngài đang tu tập với ai ?

15. Ai là người dâng sữa cho Ngài trước lúc Ngài ngồi dưới cội bồ đề ?

16. Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ Đề bao nhiêu ngày ?

17. Đức Phật đã chứng đắc quả vị nào trước và vào canh mấy ?

18. Đức Phật đã chứng đắc quả vị nào cuối cùng và vào canh mấy ?

19. Đức Phật đã chứng đắc thành Bậc Giác Ngộ vào ngày nào?

20. Đức Phật đã thành Bậc Giác Ngộ lúc Ngài bào nhiêu tuổi?


Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch