Luận tạng Nam truyền
Giải thoát đạo luận Vimutti Magga
A-la-hán Ưu-ba-đế-sa (Upatissa) sáng tác Lương Phù Nam, Tam Tạng Pháp Sư Tăng-già-ba-la (Sanghapàla) Hán dịch Thiện Nhựt chuyển dịch sang tiếng Việt Montréal, Canada, tháng 9-2003
26/07/2554 23:39 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giải thoát đạo luận Vimutti Magga
Mục lục
Xem toàn bộ

Mục lục

PHẦN I: Bản dịch Việt văn

Phẩm 01: Nhân duyên
Phẩm 02: Giới
Phẩm 03: Đầu-đà
Phẩm 04: Phân biệt về Định
Phẩm 05: Tìm gặp Thiện tri thức
Phẩm 06: Phân biệt về Tánh hạnh
Phẩm 07: Phân biệt về Hành xứ
Phẩm 08: Hành môn

Chi 1: Nhứt thiết nhập địa, các Thiền chi của Sơ thiền.
Chi 2: Nhị thiền đến Phi tưởng định, các Nhứt thiết nhập khác.
Chi 3: Mười Tưởng bất tịnh, mười Niệm.
Chi 4: Mười Niệm (tiếp theo)
Chi 5: Bốn Tâm vô lượng, Tứ đại, Tưởng chẳng khứng thức ăn.

Phẩm 09: Năm Thần thông
Phẩm 10: Phân biệt về Huệ
Phẩm 11: Năm Phương tiện

Chi 1: Ấm, Nhập, Giới, Nhân duyên.
Chi 2: Thánh đế phương tiện.

Phẩm 12: Phân biệt về Đế.

Chi 1: Phân biệt trí, Khởi diệt trí, Quán diệt trí.
Chi 2: Trí biết sợ, Trí muốn giải thoát, Tương tự trí, Tánh trừ trí, Thánh trí, Đạo trí, Quả trí.

PHẦN II: Tìm hiểu

Phần Tìm hiểu về Phẩm 01: Nhân duyên.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 02: Phân biệt về Giới.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 03: Đầu-đà.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 04: Phân biệt về Định.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 05: Tìm gặp Thiện tri thức
Phần Tìm hiểu về Phẩm 06: Phân biệt Tánh hạnh
Phần Tìm hiểu về Phẩm 07: Phân biệt Hành xứ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 08: Hành môn.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 09: Năm Thần thông.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 10: Phân biệt Huệ.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 11: Năm Phương tiện.
Phần Tìm hiểu về Phẩm 12: Phân biệt Đế.

Phần Tổng Kết.

-ooOoo-

www.buddhanet.net

Các tin đã đăng: