Mật tông
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Nguyên tác : KEITH DOWMAN Minh họa : Hugh B.Downs Chuyển ngữ: Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
Mục lục
Xem toàn bộ

ÐẠI SƯ THỨ 25

DUKHANDHI, Phu quét đường

 

Kết hợp quá trình sáng tạo tương đối

Với phép thành tựu rốt ráo

Ðó là phép thiền định Ðại Thủ Aán

Khởi lên trong ta thức thanh tịnh

Ðó là trí tụê của Ba thân.

 

Dukhandhi sinh trưởng ở vùng Gandhapur,thường ngày đi lượm giẻ rách,đem về giặt sạch,rồi vá lại thành từng tấm áo quần để mặc.Một ngày nọ,ngài gặp được một nhà sư Du-già truyền cho tâm ấn.Ngài cố gắng tu tập,nhưng tâm trí luôn luôn bị chi phối bởi việc lượm giẻ và may vá,nên ngài khởi tâm nghi hoặc cho rằng không thể tu hành thành tựu.Ðầu óc ngài lúc nào cũng vẩn vơ với công việc thường ngày khiến không thể nhất tâm quán tưởng,hay trì tụng chân ngôn .Dukhandhi đem trở ngại ấy trình bày với Tôn sư của mình.Sư dạy:

                       

Chân pháp không ngằn mé

                        Không có “pháp may”,

Không có “pháp người may”

                        Chân ngôn là “như thị”.

                        Hãy quán tưởng vị thần

                        Trì tụng chú miên mật

                        Tự nhiên tâm thuần thục

                        Thấy các pháp đều không.

 

Nương theo lời dạy của chân sư, Dukhandhi tu tập 12 năm thời đạt thần thông Ðại Thủ ấn.

 

 

^

---o0o---