Giới thiệu & Giảng giải kinh điển
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Đề Cương
Hòa Thượng Thích Từ Thông Huỳnh Mai Tịnh Thất Sài Gòn 1992 - PL: 2536
02/08/2554 11:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


LỜI NÓI ĐẦUKinh Thủ Lăng Nghiêm trực chỉ đề cương tập I và II đã có mặt trong các lớp học, các giảng đường từ năm 1986. Vậy mà mãi đến đầu năm 1991 tập III mới tiếp nối ra đời, khiến cho độc giả mỏi mòn chờ đợi. Biên giả chân thành cáo lỗi về sự chậm trễ đó.

Nay vì mọi trở lực, khiến cho trì trệ tôi đã cố gắng vượt qua. Tôi sung sướng giới thiệu giáo án Thủ Lăng Nghiêm kinh trực chỉ đề cương đến Chư Tăng Ni sinh theo học các trường Phật học cao cấp, trung cấp cùng đồng bào Phật tử có chủng tánh Đại thừa ham nghiên cứu, thích học Phật. Đọc Thủ Lăng Nghiêm tập III nầy, độc giả sẽ thích thú và bằng lòng; vì các vị sẽ:

  • Biết được các thứ địa ngục và nguyên nhân tạo ra địa ngục.
  • Biết được các loài quỷ và nguyên nhân khiến thành các loài quỷ.
  • Biết được các loài súc sanh và nguyên nhân thành các loại súc sanh.
  • Biết được mười loại Tiên và nguyên nhân thành các thứ Tiên đó.
  • Biết rõ 28 cõi Trời trong tam giới và nguyên nhân thành các cõi Trời như vậy.
  • Biết rõ quả vị A La Hớn và nguyên nhân thành A La Hớn.
  • Biết rõ về Bích Chi Phật và nguyên nhân thành Bích Chi Phật.
  • Biết rõ về cách Tu thiền định và các cảnh giới hiện rõ trong lúc tọa thiền.
  • Biết rõ Thiền định đúng hướng Niết bàn và lệch hướng Niết bàn.
  • Biết rõ tiêu chuẩn của quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và bí quyết tối hậu để thành một vị Phật.

Đó là những điều cần học hiểu kỹ của người đệ tử Phật chân chánh, quyết lòng đi trên con đường đạo, trước khi bắt đầu hạ thủ công phu.

Viết Tại HUỲNH MAI TỊNH THẤT
Ngày 10 Tháng 12 Năm 1990.
Thích Từ Thông
Cẩn Khải