Hướng Dẫn Tắm Phật Online

Bấm nút START

Thầm nghe tiếng niệm BỔN SƯ 3 lần

NAM MÔ BỔN CA THÍCH MÂU NI PHẬT

Tiếp tục bấm Bathing Buddha

Sau khi tắm Phật 3 lần xong, bấm vào Kệ Hồi Hướng để thầm hồi hướng phước lành đến khắp pháp giới.

Ước Nguyện Phật Đản

Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện con từ tâm luôn rộng mở
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện con trí tuệ hằng phát sanh
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện con sức khỏe và an lạc
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện xin nghiệp chướng thảy tiêu trừ
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện luôn tinh tấn tu phước huệ
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu thế giới được hòa bình
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu quốc độ luôn hưng thịnh
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu bá tánh sống an vui
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu Mẹ Cha tăng phước thọ
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu Sư trưởng mãi an khang
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện cầu Đàn-na nhiều lợi lạc
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện người tù tội sớm tự do
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Nguyện kẻ cơ hàn được sung túc
Nam mô Đức Phật Thích Ca - Hãy thành tâm viết tiếp lời ước nguyện riêng của mình...

Con Nay Nhất Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Đức Phật Sơ Sinh, Dưới Cây Hoa Vô Ưu, Nơi Vườn Lâm-tỳ-ni, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn