Mật Tông Phật Mẫu Chuẩn Đề
29/08/2557 11:11 (GMT+7)
Thần chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú này trong ba đờiChưvị Bồ tát, chư Thiên, chư vị Thánh chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa.
Chư Kinh Mật Giáo
20/06/2556 02:23 (GMT+7)
Lời bạt, Người học Phật, tức là học theo sự thị hiện của Phật, học những chứng ngộ mà Phật đã chứng, học những điều Phật đã làm, đã nói ; đã dạy, bằng tất cả giòng lịch sử lâm phàm của Phật.

Đưa vào Mật Tông
07/06/2556 16:57 (GMT+7)
Tài liệu làm nên tập sách nhỏ này để giới thiệu Phật giáo mật tông - một đề tài thường bị ngộ nhận - được biên tập từ những bài giảng trong khoảng thời gian 1975-1983 của Thubten Yeshe, vị sư Tây tạng đã quá cố, người được môn đệ khắp thế giới trìu mến gọi là Lama Yeshe (Thầy).
Chú Giải Về P’howa
29/03/2555 12:39 (GMT+7)
Tập sách P'howa này được viết như một cẩm nang cho những ai đã thọ nhận giáo pháp và sự huấn luyện từ một vị thầy về pháp môn P'howa. Nó không được viết để đọc cho biết, và không ghi lại nhiều chuyện thật và kinh nghiệm cá nhân vốn đã làm phong phú cho pháp môn truyền khẩu của Ngài Chagdud Tulku Rinpoche trong nhiều năm. Sách này cũng không phải để trình bày một cách uyên bác, vì tôi không có một mảy may ý định cho thấy mình là học giả, dù là theo tiêu chuẩn Tây Tạng hay theo tiêu chuẩn Tây Phương. Sách này chỉ đơn giản là một nơi để tham khảo, một nhắc nhở về các điểm chủ yếu được trình bày trong giáo pháp khẩu truyền.

Đại Thủ Ấn
01/09/2554 12:02 (GMT+7)
Mục đích của sự dự bị tu tập là tẩy trừ những nghiệp xấu làm chướng ngại cho việc tu tập, và tích tụ nhiều công đức để tiến nhanh đến đạo quả. Sự quy lạy và Kim Cang quán thuộc mục đích thứ nhất, cúng dường Mạn Ðà La và Bổn Sư Du Già thuộc mục đích thứ hai. Trong khi quán chiếu về luật nhân quả, về những nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ và sự đau khổ kham chịu trong kiếp hiện tại, ta cần phải phát tâm sám hối trở về nương tựa nơi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Cúng dường lễ lạy Tam Bảo sẽ giúp ta thanh lọc những mầm mống của đau khổ...
Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng
01/07/2554 12:41 (GMT+7)
Cho đến nay, hầu chưa có một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về lịch sử Mật tông được công bố. Những khó khăn về mặt sử liệu có thể làm nản lòng ngay cả các nhà nghiên cứu nhiệt tình và nghiêm túc nhất, bởi họ gần như không biết phải bắt đầu từ đâu, và cũng không có gì nhiều ngoài những mảnh vụn rải rác trong các truyền thuyết, hoặc những trích dẫn không mang tính hệ thống từ lời dạy của các bậc thầy Mật tông trước đây và hiện nay.

Lời vàng của thầy tôi
29/03/2554 09:52 (GMT+7)


Phật thuyết Khổng Tước Chú Vương Kinh
17/03/2553 21:24 (GMT+7)
Khổng Tước Chú Vương là bộ kinh chuyên sâu về Mật giáo, gồm ba quyển. Nội dung Đức Phật vì lợi ích cho chúng sanh đời sau, khi mắc phải bệnh duyên khó chữa, không gặp thầy, không gặp thuốc, hoặc vì nghiệp chướng, gia môn nạn khổ, thiên tai, địa ách,..v.v..nên Ngài phương tiện mở bày pháp môn bí yếu, chỉ dạy phương thức tu hành, để giải trừ tai ương, hạn ách làm cho chúng sanh bớt khổ thêm vui.
Các Bậc Đạo Sư Của Đại Thủ Ấn (Phần Một)
17/03/2553 03:55 (GMT+7)
Người mà biết rõ tâm mình và  tâm kẻ khác.Người mà có khả năng truyền sự an lạc của  mình đến các bằng hữu và khách quen, khiến cho tất cả  đều hoan hỷ đến cùng tột như lên đến được các vì sao để hoà mình vào điệu múa của vũ trụ.  Người đó chính là một  LAMA.

BỘ MẬT TÔNG - 
Tập bốn: Kinh mạt pháp nhất tự Đà La Ni
04/03/2553 22:53 (GMT+7)
Như thật tôi nghe, một thời Ðức Phật ở cõi Trời Tịnh Cư, các thứ trang nghiêm không thể nghĩ bàn, tất cả chúng Bồ Tát an trụ trong hội ấy, cùng các Thiên Long, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La và hết thảy tinh tú Thiên Tiên, đều là những vị Thập Ðịa Bồ Tát phương tiện hóa hiện ở nơi hội này.
BỘ MẬT TÔNG - Tập ba: Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni Hội Thích
03/03/2553 22:23 (GMT+7)
Một đời thuyết pháp của đức Như Lai, giáo lý của Ngài chia ra làm ba tạng: Gọi Tu đa la (Sutra), Tỳ nại gia (vinaya), Tô đạt lãm (Sastra); tức là Kinh, Luật, Luận. Tạng giáo tuy phân ra làm ba, nhưng không ngoài hai môn: Hiển giáo và Mật giáo.

Tiểu Phật
02/03/2553 05:14 (GMT+7)
Trong giấc mơ của nhà sư,người đàn ông mĩm cười với thầy giống hệt như  cách ông ta đã cười trước khi chết.Trong khi mọi người đang kìm nước mắt và sắp khóc than thì người đàn ông đang hấp hối khép mắt lại và thầm cười vì một vài câu chuyện gẫu riêng của ai đó,và thầy đã nghe lời thì thào của ông ta như thể là một thông tin bí mật
BỘ MẬT TÔNG - Tập Hai: Kinh đại thừa trang nghiêm bảo vương
02/03/2553 05:05 (GMT+7)
Bộ kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương mà Ðại đức Thích Viên Ðức dịch từ chữ Hán sang chữ Việt là một ở trong bộ Ðại Tạng Kinh thuộc về Mật giáo, tập thứ ba. Riêng tôi xét thấy Ðại đức có công nghiên cứu và phiên dịch các kinh thuộc Mật giáo, tôi rất lấy làm hoan hỷ.

BỘ MẬT TÔNG - Tập Một: Hiển mật viên thông thành Phật tâm yếu
02/03/2553 04:58 (GMT+7)
 Hơn mười năm qua, tôi y quyển HIỂN MẬT VIÊN THÔNG này, gắng theo phương pháp trong đây tu trì. Tôi nhận thấy có nhiều sự linh nghiệm kết quả. Ðể ứng dụng trong đời mạt pháp, và giúp chúng sanh nghèo hèn bạc phước muốn sở cầu như ý…, tôi mong không quên sự hèn kém của mình, đem tâm gắng dịch quyển sách này để ấn hành lưu thông.
Bao Hiem BSH
» Âm lịch