Nam truyền
Kinh Vô Ngã Tướng
Phạm Kim Khánh
05/01/2555 00:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

I- Thân

II- Thọ

III- Tưởng và Hành

IV- Thức

V- Thấy Vô ngã

VI- Phân tách đặc tánh vô thường

VII- Mười một phương thức phân tách ngũ uẩn

VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

THUẬT NGỮ

Tiêu điểm: