Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Lời Dạy Của Chư Tổ, Cao Tăng
27/12/2556 17:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Bốn Cách Tu Hành

Thiện Đạo Đại Sư


1.  Tu Lâu Dài:  Nghĩa là từ khi mới phát tâm niệm Phật cho đến lúc được vãng sanh thành Phật hoàn toàn không thoái chuyển.

2. Tu Thành Kính: Nghĩa là thường hướng về phương tây chuyên quán tưởng không dời đổi.

3. Tu Không Gián Đoạn: Nghĩa là chỉ chuyên niệm Phật không xen lẩn những việc lành khác làm gián đoạn, không bị gián đoạn bởi các phiền não, tham, xân, và các việc ác xen lẫn.

4. Tu Chuyên Nhất: Nghĩa là không đem những đều lành khác xen lẫn làm cho gián đoạn.  Tại sao?  Vì tu tập những đều lành, xen lẫn nhiều kiếp mới thành tựu bởi do tự lực, chỉ chuyên niệm Phật từ 1 đến 7 ngày liền vãng sanh Tịnh Độ, ở vào bật bất thối chuyển mau chống thành bật giác ngộ, vô thường.  Do nơi sức bản nguyện của Phật A Di Đà được nhanh chống thành tựu nên gọi là Tu Chuyên Nhất.