Lịch sử Đức Phật & Thánh chúng
Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên (Mahà Moggalàna)
Hellmuth Hecker Nguyễn Ðiều dịch Việt (1988)
29/10/2554 06:29 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên 
(Mahà Moggalàna)
Mục lục

 

"Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammà Sambuddhassa".

Thành kính đảnh lễ đấng Toàn Giác
Ngài là bậc thân khẩu ý trọn lành, không còn luân hồi trong tam giới nữa.

-ooOoo-

Lời nói đầu

Từ lâu, tôi hằng tâm nguyện được dịp phiên dịch hay biên soạn lịch sử của những Ðại Tông Ðồ Ðức Phật, nhất là các ngài Xá Lợi Phất (Sàriputta), Mục Kiền Liên (Màhà Moggallàna), A Nan (Ananda) Ca Diếp (Kassapa), Ưu Bà Li (Upàli) v.v... Nhưng rất tiếc tìm được tài liệu đầy đủ để đúc kết cuộc đời của vị Thánh Tăng ấy không phải là chuyện dễ.

Duyên may, khi còn ở trong nước, tôi đã dịch được quyển "Cuộc đời đức Xá Lợi Phất" mà soạn giả là Ngài Nyànaponika. Và bây giờ ở hải ngoại tôi lại còn duyên lành nhận được cuốn Mahà Moggallàna (Ðại Mục-kiền-liên) của Hellmuth Hecker do bà Trần Văn Bạch mang tặng.

Tôi mạo muội phiên dịch cuốn sách này ra Việt ngữ để cống hiến Chư Phật Tử bốn phương nhất là những ai muốn tìm hiểu cuộc đời của các vị Ðại Ðệ Tử Phật. Khi diễn giải từ một thứ tiếng này ra một thứ tiếng khác, đặc biệt là trong lãnh vực tôn giáo, tôi tự cảm thấy trình độ học Phật còn yếu kém, do đó tránh sao khỏi những sơ sót. Ngưỡng mong chư vị hiền giả bổ túc cho, người dịch xin chân thành cảm tạ!

Dịch giả cũng xin chia đều phần phước thanh cao này đến tất cả quí thân hữu, đạo hữu, những người đã khuyến khích, cung cấp tài liệu, tiếp tay đánh máy và ủng hộ ấn tống, xin cho quí vị ấy Bồ đề tâm kiên cố và chóng đạt được đạo quả giải thoát.

Ngoài ra dịch giả còn xin hiến dâng một phần phước phiên dịch này đến tất cả chúng sinh, nhất là song thân và thầy Tổ của dịch giả đang ở một cảnh giới nào đó.

Nguyện cho tất cả nhân loại đừng oan trái lẫn nhau và mỗi ngày mỗi giảm thiểu cái khổ!

Paris tháng 3/1988
Dịch giả


Chúng con, toàn thể những Phật tử thành kính:

- Ðảnh lễ Phật Bảo, Ngài là Toàn Tri Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi, đã tìm ra con đường Giải thoát.

- Ðảnh lễ Pháp Bảo, là những lời vàng ngọc, có hiệu năng cứu độ chúng sinh.

- Ðảnh lễ Tăng Bảo, những bậc gương mẫu, sống đời sống thanh tịnh trong hàng tứ chúng.

"Thành kính đảnh lễ Ðức Mục Kiền Liên (Mahà Moggallàna), một Ðại Sa Môn, một Ðại Tông Ðồ, đã sống đời sống Phạm Hạnh, có khả năng chỉ trong nháy mắt, thấy rõ muôn vạn chiều vũ trụ, là bậc thượng thừa của các loại Thần thông, có thể nhìn xuyên qua giòng thời gian biết hết từ vòng sinh diệt trong các cõi trờ". -- (Theràgàthà 1181: Tôn Túc Kệ Ngôn, câu 1181)

-ooOoo-

Nguồn: Buddhanet.net