Luận tạng Nam truyền
Tạng Diệu Pháp: Bộ Nhơn Chế Định
Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
26/07/2554 23:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tạng Diệu Pháp: Bộ Nhơn Chế Định
Mục lục

MỤC LỤC

[01] PHẦN XIỂN THUẬT [1]

UẨN CHẾ ÐỊNH [2]
XỨ CHẾ ÐỊNH [3]
GIỚI CHẾ ÐỊNH [4]
ÐẾ CHẾ ÐỊNH [5]
QUYỀN CHẾ ÐỊNH [6]
NHƠN CHẾ ÐỊNH

ÐẦU ÐỀ MỘT CHI [7]
ÐẦU ÐỀ HAI CHI [8]
ÐẦU ÐỀ BA CHI [9]
ÐẦU ÐỀ BỐN CHI [10]
ÐẦU ÐỀ NĂM CHI [11]
ÐẦU ÐỀ SÁU CHI [12]
ÐẦU ÐỀ BẢY CHI [13]
ÐẦU ÐỀ TÁM CHI [14]
ÐẦU ÐỀ CHÍN CHI [15]
ÐẦU ÐỀ MƯỜI CHI [16]

[02] PHẦN XIỂN MINH

XIỂN MINH PHẦN MỘT CHI [17]
XIỂN MINH PHẦN HAI CHI [58]
XIỂN MINH PHẦN BA CHI [84]

[03]

XIỂN MINH PHẦN BỐN CHI [104]
XIỂN MINH PHẦN NĂM CHI [141]
XIỂN MINH PHẦN SÁU CHI [147]
XIỂN MINH PHẦN BẢY CHI [148]
XIỂN MINH PHẦN TÁM CHI [150]
XIỂN MINH PHẦN CHÍN CHI [151]
XIỂN MINH PHẦN MƯỜI CHI [152]

[04] TRÍCH CÚ TỪ ÐIỂN

-ooOoo-

buddhanet.net