Giới thiệu & Giảng giải Luật tạng
Luận về con đường giải thoát
10/07/2554 14:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁTTrưởng lão Ưu Ba Đề Sa (Upatissa).
Tam Tạng Tăng Già Bà La dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
Thích Như
Điển, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt.Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32,
thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648.
Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển. 
 Mục Lục

Quyển Thứ Nhất

- Phẩm 1: Nhơn Duyên
- Phẩm 2: Phân Biệt Giới

Quyển Thứ Hai

- Phẩm 3: Đầu Đà
- Phẩm 4: Phân Biệt Định
- Phẩm 5: Mịch Thiện Tri Thức

Quyển Thứ Ba

- Phẩm 6: Phân Biệt Hành (việc làm)
- Phẩm 7: Phân Biệt Hành Xứ

Quyển Thứ Tư

- Phẩm 8, Phần 1: Hành Môn

Quyển Thứ Năm

- Phẩm 8, Phần 2: Hành Môn

Quyển Thứ Sáu

- Phẩm 8, Phần 3: Hành Môn

Quyển Thứ 7

- Phẩm 8, Phần 4: Hành Môn

Quyển Thứ 8

- Phẩm 8, Phần 5: Hành Môn
- Thêm vào để làm rõ nghĩa Tứ Vô Lượng

Quyển Thứ 9

- Phẩm 9: Ngũ Thông
- Phẩm 10: Phân Biệt Huệ

Quyển Thứ 10

- Phẩm 11, Phần 1: Ngũ Phương Tiện

Quyển Thứ 11

- Phẩm 11, Phần 2: Ngũ Phương Tiện
- Phẩm 12, Phần 1: Phân Biệt Chân Lý

Quyển Thứ 12

- Phẩm 12, Phần 2: Phân Biệt Chân Lý
- Giải thoát phân biệt chân lý

-ooOoo-


Tiêu điểm:
Các tin đã đăng: