Tịnh độ
Con đường Tây Phương
tác giả: Tịnh Sĩ
10/02/2553 16:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồi hướng công đức
 
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có người thấy nghe
Đều phát lòng Bồ đề
Hết một báo thân này
Sinh qua cõi Cực lạc
Nam mô A Di Đà Phật.