Giới thiệu & Giảng giải kinh điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Nguồn: Hạ Liên Cư tập hội. Tâm Tịnh chuyển ngữ
13/06/2556 01:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa nhen nhúm,
Pháp giới đã được xông
Chư Phật trong hải hội đều xa hay
Theo chỗ kết mây lành 
Lòng thành mới ân cần
Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

KHAI KINH KỆ

Phật Pháp thậm sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH

quangduc.com