Giới thiệu & Giảng giải kinh điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Nguồn: Hạ Liên Cư tập hội. Tâm Tịnh chuyển ngữ
13/06/2556 01:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Ða thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.

Thị cố Không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt. thân ý ; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Ðề Tát Ðảo y Bát Nhã Ba La Mật Ða cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba La Mật Ða cố, đắc A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Ða, thị đại Thần Chú, thị đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Ðẳng Ðẳng Chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Ða Chú, tức thuyết chú viết:

"YẾT ÐẾ, YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ, BỒ ÐỀ TÁT BÀ HA" (3 lần)

CHÚ VÃNG SANH

Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc vãng sanh Tịnh Ðộ đà la ni. 

Nam mô A di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần)

TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàng.
Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời,
Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển.
Mắt trong ngần bốn biển long lanh
Ánh hào quang hóa vô số Phật,
Vô số Bồ Tát hiện ở trong,
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Quy mạng lễ A Di Ðà Phật,
Ở phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cúi xin Ðức Từ Bi nhiếp thọ.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật.
Nam Mô A Di Ðà Phật... (108 lần)
Nam Mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 Lần) 
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ Tam Ðồ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát Tâm Bồ Ðề
Hết một báo thân nầy
Sanh qua cõi Cực Lạc.

TAM QUY

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)