Thiền học
Đối Thoại Thiền - tập 2
Giai Không
25/10/2553 03:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đối Thoại Thiền - tập 2
Mục lục

MỤC LỤC

Phần 1

1. Thủ ấn

- Dĩ tâm ấn tâm hay dĩ tâm truyền tâm. Ðem tâm truyền đạt tâm

- Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mở bày ngộ tri kiến Phật

_Ðạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp. Ðạt lý mầu Phật dạy, mới ngộ pháp vô vi.

_Nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp. Hết thảy các pháp đều là Phật pháp.

_Bất sanh bất diệt. Không sanh không diệt

_Phàm hữu ngôn thuyết, đô vô thật nghĩa. Phàm hễ nói bàn, đều không thật nghĩa

_Trực chỉ nhơn tâm, kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật.

_Minh tâm kiến tánh. Thấy tâm tỏ tánh

_Ðộng tịnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh. Hai tướng động tĩnh hoàn toàn chẳng sanh

-Vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ. Không từ đâu đến, cũng không đi dâu

_Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Trong không sở đắc, ngoài không chỗ cầu

-Tức tâm đạt bổn, vi Bồ Ðề đạo. Dứt tâm đạt bổn là đạo Bồ Ðề

_Nhứt tâm bất loạn. Nhứt tâm chẳng loạn

_Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên vô sở trụ mà sanh tâm ấy

_Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất biện. Chế tâm một chỗ, không việc gì chẳng xong


 

Phần 2

2.  Hương xuân trong phong vị Thiền
3. The giver should be thankful - Người cho phải cảm ơn
4. Right and wrong  -  Ðúng và sai?
5. Three kinds of disciple -– Ba loại đệ tử  
6. How grass and trees become enlightened?- Làm thế nào cỏ cây giác ngộ?
7. In dreamland - Trong cõi mộng
8. Nothing exists –- Không có gì hiện hữu
9. The stone mind - Cái tâm đá

10. Real prosperity - Sự phát đạt chân thật

11. The stinggy artist - Nghệ sĩ bần tiện
12.
Killing – sát sanh
13.  Letter to a dying man - Lá thư cho người sắp hấp hối
14. Tosui's vinegar -– Giấm của Tosui
15. The first principle - Ðệ nhất đế
16. Inch time foot time -– Một phân thời gian
17. Flower shower –- Mưa hoa
18. The true path  - Thật đạo
19. A drop of water -– Một giọt nước
20. Kasan sweated -  Mồ hôi Kasan 

21. Phụ lục: Tâm Bản Nhiên (Bankei)