Thiền học
Hành Thiền
Thích Minh Châu
05/06/2555 13:14 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


 

Một nếp sống lành mạnh trong sáng,

Một phương pháp giáo dục hướng thượng

Hòa thượng Thích Minh Châu

 

Mục Lục

Phần I. Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Ðức Phật

Phần II. Phương pháp Hành Trì

Phần III. Lợi ích của hành Thiền và trích dẫn kinh điển