Thiền học
Thiền Tịnh song tu
Thích Chân Quang
10/06/2556 23:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chư Thiện Hữu Tri Thức kính mến!


Quyển sách Thiền Tịnh Song Tu được trích dẫn từ các nhận định của các bậc Thiền sư, Đại sư, Thức giả, chúng con xin phép ấn tống và phát hành quyển sách nầy nhằm vào chổ dành cho chư Tăng Ni, Phật tử cùng nghiên cứu tu học. Thiền Tịnh song tu là pháp môn tu phù hợp với thời đại, nhất là đối với sự phát triển về số lượng lẫn chất lượng trong tu học hành đạo của chư Tăng Ni, Phật tử.

Thật ra mà nói quá khứ cũng như hôm nay, từ chư Thiện Hữu Tri Thức, đến các học giả Tăng Ni cao cấp, những bậc tu hành có đẳng cấp luôn có nhiều nghĩ suy về một thiền sinh phát tâm tu Tịnh Độ, một liên hữu phát tâm tu Thiền, hay một tu sĩ phát tâm tu cả hai môn. Theo chúng con trải nghiệm tu hành trên 52 năm nhận thấy chẳng có gì trở ngại, miễn là đừng nương vào hình thức lập tông giáo rồi đan tâm chia manh xẻ mối, mang tính cố chấp cục bộ có hệ thống. Hành giả tích cực phát tâm tu Thiền, tu Tịnh độ, tu Mật, tu Luật hay tu các pháp môn khác, tất cả đều là pháp của Phật, như là vị thuốc A dà đà phổ trị tham sân si, giúp chúng sanh giải thoát sanh tử luân hồi. Khinh chê pháp là khinh chê Phật, chê pháp môn là chê giáo pháp Phật, rất có lỗi với người xưa, người trên trước, hậu côn và muôn vạn chúng sanh các đời sau.

Chúng sanh có 84.000 trần lao phiền não, giáo pháp Phật có 84.000 pháp môn tu, chúng ta nghĩ sao về những giáo pháp mới phát sanh trong Đạo Phật? Các pháp đó, cũng rất tích cực giúp cho mọi người tu hành đắc quả thành công.

Thiền tịnh song tu là pháp môn mới phát sanh, nói mới tức là phát sanh sau pháp tu Thiền hay pháp tu Tịnh... Nói mới, nhưng thực ra pháp môn nầy phát sanh từ những năm Đức Phật tại tiền: do chư vị Thinh văn A La Hán, cư sĩ Phật tử, Bồ tát ngoại hộ chuyên tu Thiền quán đề mục hoa sen, đề mục thân bất tịnh, đề mục đất, đề mục thế giới quan vô thường, khổ, không, vô ngã... rồi chuyển tiếp đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng...; nhất là tưởng niệm về Đức Phật khi ngài nhập thiền lên cung trời Đao lợi thyết pháp, hoặc rời tinh xá với thời gian dài, đi vắng. Một vị Thinh văn xưa cũng là nhà tu thiền, nhưng tâm hồn lúc nào cũng tưởng Phật, nhớ Phật, gần Phật, gặp Phật thì vui, xa Phật, vắng Phật thì buồn... đây nếu không phải niệm Phật, thì là gì?

Thiền tịnh song tu là giáo pháp tối thượng, siêu việt dành cho chúng sanh trong thời mạt pháp, có cơ hội dễ tu, dễ chứng, dễ phát tâm tiếp nhận pháp lành do bậc đạo sư truyền tải. Chúng con liên hữu Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng muốn tìm hiểu và trích dẫn từ các sách nói về pháp thiền tịnh song tu, những sách dẫn chứng cụ thể cho pháp môn, so sánh, đối chiếu, thực dụng, minh định, cân đối giới thiệu cho hậu duệ, hậu côn nghiên cứu tu hành, giúp cho các vị không còn thắc mắc, hay chê khen giáo pháp Phật nữa. Chỉ có thế thôi mà quyển sách nầy được giới thiệu cùng các tín hữu Phật tử gần xa.

Rất mong quý Chư Thiện Hữu Tri Thức từ bi hoan hỷ. Nếu có điều chi sơ thất chúng con xin thành tâm sám hối, rất mong quý vị thứ lỗi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬTMÙA AN CƯ, NĂM NHÂM THÌN PL 2556

QUAN ÂM TU VIỆN,

HT THÍCH GIÁC QUANG

Cẩn bạch