Thiền học
Sáu cửa vào động thiếu thất.
06/03/2557 08:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT

Bồ-đề Đạt-ma

Trúc Thiên Dịch

---o0o---

CỬA THỨ NHẤT: TÂM KINH TỤNG

Dịch:

1. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Trí huệ biển thanh tịnh

Lý mật nghĩa u thâm

Ba la qua bờ ấy

Soi đường chỉ do tâm

Nghe nhiều ngổn ngang ý

Chẳng lìa chỉ vì kim

Hoa kinh một mối đạo

Muôn kiếp thánh hiền vâng

2. QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Bồ tát vượt thánh trí

Sáu xứ rốt chung đồng

Tâm không quán tự tại

Vô ngại đại thần thông

Cửa thiền vào chánh thọ

Tam muội mặc tây đông

Muời phương trải chơi khắp

Nào thấy Phật hành tung

3. HÀNH THÂM BÁT NHẢ BA LA MẬT ÐA THỜI

Sáu năm cầu đạo lớn

Hành sâu chẳng lìa thân

Trí huệ tâm giải thoát

Ðến bờ kia tột cùng

Thánh đạo không lắng lặng

"Như ngã thị kim văn"

Phật hành ý bình đẳng

Thời đến tự siêu quần

4. CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

Tham mến thành năm uẩn

Giả dối kết làm thân

Máu thịt liền gân cốt

Trong da một đống trần

Kẻ mê vui chấp dính

Người trí chẳng vì thân

Bốn tướng đều dứt bặt

Mới được gọi là chân

5. ÐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH

Vọng buộc hóa thân khổ

Nhân ngã tự tâm mê

Niết bàn đường thanh tịnh

Sao chấp được tâm y

Ấm gíới sáu trần dây

Ách nạn nghiệp theo kề

Ví rõ tâm không khổ

Sớm nghe ngộ Bồ đề

6. XÁ LỢI TỬ

Ðạt đạo tâm là gốc

Tâm lặng lợi bao la...

Như sen nhô mặt nước

Thoắt rõ gốc đạo hòa

Luôn ở nơi tịch diệt

Trí huệ ấy ai qua

Một mình siêu ba cõi

Hết luyến cảnh Ta bà

7. SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC

Sắc với không một giống

Chưa rõ thấy hai đàng

Hai thừa đâm phân biệt

Chấp tướng tự dối gian

Ngoài không chẳng khác sắc

Chẳng sắc mới dung khoan

Vô sanh tánh thanh tịnh

Ngộ ấy tức Niết bàn

8. SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC

Chẳng không, không chẳng có

Chẳng sắc, sắc không hình

Sắc không về một mối

Ðất tịnh được yên lành

Chẳng không, không là diệu

Chẳng sắc, sắc phân minh

Sắc không đều chẳng tướng

Nơi đâu dựng thân mình

9. THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC DIỆC PHỤC NHƯ THỊ

Thọ tưởng nạp muôn duyên

Hành thức rộng dung khoan

Biến kế tâm nên dứt

Bệnh "ta" chẳng tương quan

Giải thoát tâm vô ngại

Phá chấp ngộ tâm nguyên

Nên nói "cũng như vậy"

Tánh tướng chẳng hai ban

10. XÁ LỢI TỬ

Nói "xá" nhằm thân tướng

Nói "lợi" nhắm một tâm

Bồ tát vận trí lực

Bốn tướng chẳng đường xâm

Ðạt đạo lìa nhân chấp

Thấy tánh pháp không âm

Chư lậu đều dứt trọn

Toàn thể ấy vàng ròng

11. THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

Chư Phật nói không pháp

Thanh văn chấp tướng cầu

Tìm kinh kiếm lẻ đạo

Bao giờ học tâm thôi

Viên thành tướng chân thực

Chợt rõ bỏ ý tu

Thênh thanh vượt pháp giới

Tự tại hết lo âu

12. BẤT SANH BẤT DIỆT

Lô xá thể thanh tịnh

Không tướng tự nhiên chân

Như hư không rộng khắp

Muôn kiếp vẫn trường tồn

Chẳng chung chẳng riêng rẽ

Không cựu cũng không tân

Hòa đục trong chẳng nhiễm

Ba cõi một mình tôn

13. BẤT CẤU BẤT TỊNH

Chân như vượt ba cõi

Dơ sạch vốn không nhơ

Vì thương phưong tiện mở

Nói nhặt cùng nói thưa

Cõi không chẳng có pháp

Hiện xuống bánh xe lừa

Xưa nay không một vật

Huống hai thứ lọc lừa

14. BẤT TĂNG BẤT GIẢM

Thể Như lai không tướng

Ðầy dẫy mười phương không

Trên "không" khôn lập "có"

Trong "có" chẳng thấy "không"

Nghe như tai gió thoảng

Xem như nguyệt trên sông

Pháp thân nào thêm bớt

Ba cõi gọi chân dung

15. THỊ CỐ KHÔNG TRUNG

Bồ đề ngoài chẳng có

Cũng chẳng ở trung gian

Chẳng tướng, chẳng chẳng tướng

Cân nhắc mất cơ quan

Thế giới chẳng thế giới

Bốn trời sáng ba quang

Bổn lai không chướng ngại

Ðâu là chỗ chắn ngang

16. VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC

Không sắc bổn lai không

Không thọ ý vẫn đồng

Hành thức không trong có

Có hết lại về không

Chấp có đâu thực có

Theo không lại lạc không

Sắc không tâm lìa hết

Chừng ấy mới thần thông

17. VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT THÂN Ý

Sáu căn không tự tánh

Theo tướng đặt bày thôi

Sắc duyên theo tướng vọng

Nhân ngã lưỡi đùa chơi

Mũi dối phân mùi ngửi

Thân ý đắm tình đời

Sáu nơi tham muốn hết

Muôn kiếp chẳng luân hồi

18. VÔ SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP

Chứng trí không thanh sắc

Hương vị xúc khác gì

Sáu trần theo vọng đấy

Tâm phàm tự dối nghi

Sanh tử thôi sanh tử

Bồ đề chứng một khi

Pháp tánh không vô trụ

Chỉ sợ ngộ chầy chầy

19. VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI

Sáu thức theo vọng dậy

"Y tha" mở dối sai

Mắt tai luôn thân ý

Sơ tính được sao ai

Lưỡi mũi gây điên đảo

Tâm vương lạc hướng quay

Ðợi gì trong sáu thức

Ðốn ngộ hướng Như lai

20. VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ LÃO TỬ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN

Vì mười hai duyên có

Sanh lão mới tương tùy

Thân có, vô minh đến

Hai tướng hiện liền khi

Thân hết, vô minh hết

Thọ báo hết hẹn kỳ

Rõ thân như mộng mị

Gấp gấp ngộ vô vi

21. VÔ KHỔ TẬP DIỆT ÐẠO

Bốn đế hưng ba cõi

Ðốn giáo nghĩa phân mình

Khổ dứt, tập đã diệt

Ðạo thánh tự nhiên thành

Thanh văn thôi tưởng dối

Duyên giác ý an lành

Muốn biết nơi thành Phật

Trên tâm đừng trệ quanh

22. VÔ TRÍ DIỆC VÔ ÐẮC

Pháp vốn không vô hữu

Trí huệ dễ đâu lường

Hoan hỷ tâm lìa bợn

Phát sáng ngập mười phương

Có gì hơn trước mắt

Tìm đâu xa đạo trường

Chẳng động qua bờ giác

Cõi thiện huệ pháp vương (*)

23. DĨ VÔ SỞ ÐẮC CỐ

Niết bàn có gì chứng

Chân không đặt níu quàng

Xưa nay không tướng mạo

Quyền biến dựng ba đàn

Bốn trí mở pháp dụ

Sáu độ ví ải quan

Mười địa ba thừa pháp

Hàng thánh khó luận bàn

24. BỒ ÐỀ TÁT ÐỎA

Phật đạo thật khó thấu

Tát đỏa là phàm nhân

Chúng sanh cầu thấy tánh

Kính Phật chớ phụ tâm

Trong đời thiện trí thức

Luận pháp nói sâu nông

Ðốn ngộ tâm bình đẳng

Dứt hết hai bên lầm

25. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ

Bát nhã trí huệ ấy

Ba la không sở y

Tâm không rộng lớn khắp

Trong ngoài thảy vô vi

Tánh "không" không đại biện

Ðạt giả có bao người

Thấy lớn sáng pháp lớn

Tán tụng biết bàn chi

26. TÂM VÔ QUÁI NGẠI

Giải thoát tâm vô ngại

Ý tợ thái hư không

Bốn phương không một vật

Trên dưới rốt chung đồng

Tới lui tâm tự tại

Nhân pháp chẳng chung cùng

Hỏi đạo chẳng thấy vật

Thong dong thoát chậu lồng

27. VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ HỮU KHỦNG BỐ

Sanh tử tâm lo sợ

Vô vi tánh tự an

Cảnh quên tâm cũng diệt

Biển tánh lặng dung khoan

Ba thân về đất tịnh

Tám thức lìa nhân duyên

Sáu thông theo tướng thực

Quày đầu bổn lai nguyên

28. VIỄN LY NHẤT THIẾT ÐIÊN ÐẢO MỘNG TƯỞNG

Hai bên toàn chớ lập

Ở giữa chớ lầm tu

Thấy tánh sanh tử hết

Bồ đề chẳng phải cầu

Noài thân tìm Phật thực

Ðiên đảo bỏ đi thôi

Ngồi tịnh thân vui lặng

Vô vi trái đến hồi

29. CỨU CÁNH NIẾT BÀN

Không sanh tức cứu cánh

Thanh tịnh ấy Niết bàn

Phàm phu đừng luận thánh

Chưa đến biết chi bàn

Có học cùng không học

Trí Phật chuyển sâu huyền

Lý vô tâm cốt rõ

Ðừng chấp lặng tâm nguyên

30. TAM THẾ CHƯ PHẬT

Quá khứ lời chẳng thật

Vị lai cũng chẳng chân

Hiện tại Bồ đề tử (**)

Không pháp gọi huyền môn

Ba thân cùng về một

Một tánh gội nhuần thân

Ðạt lý phi tam thế

Một pháp được không nhân

31. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ ÐẮC A NẬU ÐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ÐỀ

Trí Phật sâu không lượng

Huệ giải rộng vô biên

Vô thượng tâm chánh biến

Ánh từ ngập đại thiên

Tịch diệt tâm thiện xảo

Dựng lên vạn pháp thiền

Bồ tát nhiều phương tiện

Cứu khắp vì nhân thiên

32. CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỊ ÐẠI THẦN CHÚ THỊ ÐẠI MINH CHÚ

Bát nhã là thần chú

Trừ dứt năm uẩn nghi

Phiền não cũng mất trọn

Thanh tịnh tự phân ly

Bốn trí cuồn cuộn sóng

Tám thức lộ thần uy

Ðèn tâm soi pháp giới

Ðó tức là Bồ đề

33. THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ

Vô thượng xưng tối thắng

Bạt tế ấy quần mê

Giáo chủ ba ngàn cõi

Rộng mở nguyện từ bi

Thuận lòng chúng sanh muốn

Tùy cảnh dẫn qua mê

Người người lên bờ giác

Do mình chẳng do ai

34. THỊ VÔ ÐẲNG ÐẲNG CHÚ

Phật đạo bao người chứng

Pháp lực chẳng gì qua

Chân không dứt mọi có

Hóa thân hiện hằng sa

Ðến vì chúng sanh khổ

Ði vì thế giới ma

Kiếp thạch thảy về hết

Mình ta lại Ta bà

35. NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT KHỔ CHÂN THẬT BẤT HƯ

Phật từ tâm rộng lớn

Ðời đời nguyện độ sanh

Hoằng pháp nêu lẽ thực

Khắp khuyên gấp tu hành

Quày đầu thấy thực tướng

Khổ hết thấy vô sanh

Dứt hẳn ba đường ác

Thanh thản lòng vui thành

36. CỐ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CHÚ

Nên nói lý chân như

Chưa ngộ gấp tâm hồi

Sáu giặc thôi gieo ác

Thùng sơn đáy lủng rồi

Thần chú trừ ba độc

Hoa tâm nẩy năm chồi

Trái chín căn nguồn dứt

Bước bước thấy Như lai

37. TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: YẾT ÐẾ, YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ BỒ ÐỀ TÁT BÀ HA

Yết đế giềng mối đạo

Ðưa duyên phướn lên đường

Như lai tối tôn thắng

Phàm tâm biết đâu lường

Không bên cũng không giữa

Dài ngắn cũng không luôn

Bát nhã Ba la mật

Suốt kim cổ hằng thườngNguyên âm:

1. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

Trí huệ thanh tịnh hải

Lý mật nghĩa u thâm

Ba la đáo bỉ ngạn

Hướng đạo kỳ do tâm

Ða văn thiên chủng ý

Bất ly tuyến nhân châm

Kinh hoa mịch nhất đạo

Vạn kiếp chúng hiền khâm

2. QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

Bồ tát siêu thánh trí

Lục xứ tất giai đồng

Tâm không quán tự tại

Vô ngại đại thần thông

Thiền môn nhập chánh thọ

Tam muội nhiệm tây đông

Thập phương du lịch biến

Bất kiến Phật hành tung

3. HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỜI

Lục niên cần đại đạo

Hành thâm bất ly thân

Trí huệ tâm giải thoát

Ðáo bỉ ngạn đầu nhân

Thánh đạo không tịch tịch

"Như thị ngã kim văn"

Phật hành bình đẳng ý

Thời đáo tự siêu quần

4. CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

Tham ái thành ngũ uẩn

Giả hiệp đắc vi thân

Huyết nhục liên gân cốt

Bì lý nhất đôi trần

Mê đồ sanh lạc trước

Trí giả bất vị thân

Tứ tướng giai qui tận

Hô thậm nãi vi chân

5. ÐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH

Vọng hệ thân vi khổ

Nhân ngã tự tâm mê

Niết bàn thanh tịnh đạo

Thùy khẳng trước tâm y

Ấm giới lục trần khởi

Ách nạn nghiệp tương tùy

Nhược yếu tâm vô khổ

Văn tảo ngộ Bồ đề

6. XÁ LỢI TỬ

Ðạt đạo do tâm bổn

Tâm tịnh lợi hoàn đa

Như liên hoa xuất thủy

Ðốn giác đạo nguyên hòa

Thường cư tịch diệt tướng

Trí huệ chứng nan qua

Ðộc siêu tam giới ngoại

Cách bất luyến Ta bà

7. SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC

Sắc dữ không nhất chủng

Vị đáo kiến lưỡng ban

Nhị thừa sanh phân biệt

Chấp tướng tự tâm man

Không ngoại vô biệt sắc

Phi sắc nghĩa năng khoan

Vô sanh thanh tịnh tánh

Ngộ giả tức Niết bàn

8. SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC

Phi không, không bất hữu

Phi sắc, sắc vô hình

Sắc không đồng qui nhất

Tĩnh thổ đắc an ninh

Phi không, không vi diệu

Phi sắc, sắc phân minh

Sắc không giai phi tướng

Thậm xứ lập thân hình

9. THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC DIỆT PHỤC NHƯ THỊ

Thọ tưởng nạp chư duyên

Hành thức lượng năng khoan

Biến kế tâm tu diệt

Ngã bệnh tất tương can

Giải thoát tâm vô ngại

Phá chấp ngộ tâm nguyên

Cố vân diệc như thị

Tánh tướng nhất ban ban

10. XÁ LỢI TỬ

Thuyết xá luận thân tướng

Lợi ngôn nhất chủng tâm

Bồ tát kim cương lực

Tứ tướng vận linh xâm

Ðạt đạo ly nhân chấp

Kiến tánh pháp vô âm

Chư lậu giai tổng tận

Biến thể thị chân câm

11. THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

Chư Phật thuyết không pháp

Thanh văn hữu tướng cầu

Tầm kinh mịch đạo lý

Hà nhật học tâm hưu

Viên thành chân thực tướng

Ðốn kiến bãi tâm tu

Quýnh nhiên siêu pháp giới

Tự tại cánh hà ưu

12. BẤT SANH BẤT DIỆT

Lô xá thanh tịnh thể

Vô tướng bổn lai chân

Như không giai tổng biến

Vạn kiếp thể trường tồn

Bất cộng giai bất trước

Vô cựu diệc vô tân

Hòa quang trần bất nhiễm

Tam giới độc vi tôn

13. BẤT CẤU BẤT TỊNH

Chân như việt tam giới

Cấu tịnh bổn lai vô

Năng nhân khởi phương tiện

Thuyết tế cập ngôn thô

Không giới vô hữu pháp

Thị hiện nhất luân cô

Bổn lai vô nhất vật

Khởi hiệp lưỡng ban hô

14. BẤT TĂNG BẤT GIẢM

Như lai thể vô tướng

Mãn túc thập phương không

Không thượng nan lập hữu

Hữu nội bất kiến không

Khán tự thủy trung nguyệt

Văn như nhĩ bạn phong

Pháp thân hà tăng giảm

Tam giới hiệu chân dung (1)

15. THỊ CỐ KHÔNG TRUNG

Bồ đề bất tại ngoại

Trung văn (2) mịch giã nan

Phi tướng phi phi tướng

Lượng trắc thất cơ quan

Thế giới phi thế giới

Tam quan chiếu tứ thiên

Bổn lai vô chướng ngại

Thậm xứ hữu già lan

16. VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC

Vô sắc bổn lai không

Vô thọ ý hoàn đồng

Hành thức vô trung hữu

Hữu tận khước qui không

Chấp hữu thực bất hữu

Y không hựu lạc không

Sắc không tâm câu ly (3)

Phương thỉ đắc thần thông

17. VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT THÂN Ý

Lục căn vô tự tánh

Tùy tướng dữ an bài

Sắc phân duyên thanh hưởng

Nhân ngã thiệt khôi hài

Tị hoặc phân hương khứu

Thân ý dục tình quai

Lục xứ tham ái đoạn

Vạn kiếp bất luân hồi

18. VÔ SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP

Chứng trí vô thanh sắc

Hương vị xúc tha thùy

Lục trần tòng vọng khởi

Phàm tâm sự hoặc nghi

Sanh tử hưu sanh tử

Bồ đề chứng thử thì

Pháp tánh không vô trụ

Chỉ khủng ngộ tha trì

19. VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI

Lục thức tòng vọng khởi

Y tha tánh tự khai

Nhãn nhỉ kiêm thân ý

Thùy khẳng tự lượng tài

Thiệt tị hành điên đảo

Tâm vương khước khiển hồi

Lục thức trung bất cửu

Ðốn ngộ hướng Như lai

20. VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ LÃO TỦ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN

Thập nhị nhân duyên hữu

Sanh hạ lão tương tùy

Hữu thân vô minh chí

Nhị tướng đẳng đầu tề

Thân tận vô mình tận

Thọ báo khước lai kỳ

Trí thân như huyễn hóa

Cấp cấp ngộ vô vi

21. VÔ KHỔ TẬP DIỆT ÐẠO

Tứ đế hưng tam giới

Ðốn giáo nghĩa phân minh

Khổ đoạn tập dĩ diệt

Thánh đạo tự nhiên thành

Thanh văn hư vọng tưởng

Duyên giác ý an ninh

Dục tri thành Phật xứ

Tâm thượng mạc lưu đình

22 VÔ TRÍ DIỆC VÔ ÐẮC

Pháp bổn phi vô hữu

Trí huệ nan trắc lường

Hoan hỷ tâm ly cấu

Phát quang mãn thập phương

Nan thắng ư tiền hiện

Viễn hành đại đạo trường

Bất động siêu bỉ ngạn

Thiện huệ pháp trung vương

23. DĨ VÔ SỞ ÐẮC CỐ

Tịch diệt thể vô đắc

Chân không tuyệt thủ phan

Bổn lai vô tướng mạo

Quyền thả lập tam đàn

Tứ trí khai phá dụ

Lục độ hiệu đô quan

Thập địa tam thừa pháp

Chúng thánh trắc tha nan

24. BỒ ÐỀ TÁT ÐỎA

Phật đạo chân nan thức

Tóa đỏa thị phàm phu

Chúng sanh yếu kiến tánh

Kính Phật mạc tâm cô

Thế gian thiện trí thức

Ngôn luận pháp tế thô

Ðốn ngộ tâm bình đẳng

Trung gian hữu tương trừ

25. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ

Bát nhã ngôn trí huệ

Ba la vô sở y

Tâm không tánh quảng đại

Nội ngoại tận vô vi

Tánh không vô ngoại biện

Tam giới đạt nhân hi

Ðại kiến minh đại pháp

Giai tán bất tư nghì

26. TÂM VÔ QUÁI NGẠI

Giải thoát tâm vô ngại

Ý nhược thái hư không

Tứ duy vô nhất vật

Thượng hạ tất giai đồng

Lai vãng tâm tự tại

Nhân pháp bất tương phùng

Phỏng đạo bất kiến vật

Nhiệm vận xuất phiền lung

27. VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ HỮU KHỦNG BỐ

Sanh tử tâm khủng bố

Vô vi tánh tự an

Cảnh vong tâm diệc diệt

Tánh hải trạm nhiên khoan

Tam thân quy tĩnh thổ

Bát thức ly nhân duyên

Lục thông tùy thực tướng

Phục bổn phước hoàn nguyên

28. VIỄN LY NHẤT THIẾT ÐIÊN ÐẢO MỘNG TƯỞNG

Nhị biên thuần mạc lập

Trung đạo vật tâm tu

Kiến tánh sanh tử tận

Bồ đề vô sở cầu

Thân ngoại mịch chân Phật

Ðiên đảo nhất sanh hưu

Tỉnh tọa thân an lạc

Vô vi cảnh tự châu

29. CỨU CÁNH NIẾT BÀN

Cứu cánh vô sanh tánh

Thanh tịnh thị Niết bàn

Phàm phu mạc trắc thánh

Vị đáo tức ưng nan

Hữu học khước vô học

Phật trí chuyển thâm huyền

Yếu hội vô tâm lý

Mạc trước tức tâm nguyên

30. TAM THẾ CHƯ PHẬT

Quá khứ phi ngôn thực

Vị lai bất vi chân

Hiện tại Bồ đề tử

Vô pháp hiệu huyền môn

Tam thân đồng qui nhất

Nhất tánh biến hàm thân

Ðạt lý phi tam thế

Nhất pháp đắc vô nhân

31. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ ÐẮC A NẬU ÐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ÐỀ

Phật trí thâm nan trắc

Huệ giải quảng vô biên

Vô thượng tâm chánh biến

Từ quang mãn đại thiên

Tịch diệt tâm trung xảo

Kiến lập vạn dư ban

Bồ tát đa phương tiện

Phổ cứu vị nhân thiên

32. CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỊ ÐẠI THẦN CHÚ THỊ ÐẠI MINH CHÚ

Bát nhã vi thần chú

Năng trừ ngũ uẩn nghi

Phiền não giai đoạn tận

Thanh tịnh tự phân ly

Tứ trí ba vô tận

Bát thức hữu thần uy

Tâm đăng minh pháp giới

Tức thử thị Bồ đề

33. THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ

Vô thượng xưng tối thắng

Bạt tế vị quần mê

Ma ha tam giới chủ

Nguyện quảng khởi từ bi

Năng thuận chúng sanh ý

Tùy lưu dẫn hóa mê

Nhân nhân khởi bỉ ngạn

Do ngã bất do y

34. THỊ VÔ ÐẲNG ÐẲNG CHÚ

Phật đạo thành thiên thánh

Pháp lực cánh vô qua

Chân không diệt chư hữu

Thị hiện hóa thân đa

Lai vị chúng sanh khổ

Khứ vị thế gian ma

Kiếp thạch giai qui tận

Duy ngã tại Ta bà

35. NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT KHỔ CHÂN THỰC BẤT HƯ

Phật nguyện từ tâm quảng

Thế thế độ chúng sanh

Hoằng pháp đàm chân lý

Phổ cần cấp tu hành

Hồi tâm kiến thực tướng

Khổ tận kiến vô sanh

Vĩnh tức tam ác đạo

Thản đãng lạc lý lý (4)

36. CỐ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CHÚ

Cố thuyết chân như lý

Vị ngộ tốc tâm hồi

Lục tặc thập ác diệt

Ma sơn hiệp đế tồi

Thần chứ trừ tam độc

Tâm hoa ngũ diệp khai

Quả thục căn bàn kết

Bộ bộ kiến Như lai

37. TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: YẾT ÐẾ, YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ BỒ ÐẾ TÁT BÀ HA

Yết đế bổn tông cương

Phò cơ kiến pháp chường

Như lai tối tôn thắng

Phàm tâm mạc đẳng lường

Vô biên vô trung tế

Vô đoản diệc vô trường

Bát nhã Ba la mật

Vạn đại cổ kim thường

GHI CHÚ:

(*) Vua pháp ở cõi Thiện huệ là địa thứ 9 trong mười địa tương ứng với ngôi Bồ tát. Ở mức chứng này thành tựu được bốn pháp vô ngại giải vi diệu có thể tùy cơ nói rộng tất cả pháp không chút vướng mắc.

(**) Bồ đề tử: hột bồ đề làm xâu chuỗi, tràng hạt (nghĩa đen)

(1) Chú thích trong nguyên bản: chữ "dung" ngờ là chữ "không".

(2) Chữ "văn": nghe, ngờ là chữ "gian": khoảng.

(3) Câu thơ thất luật ở chữ "ly" (lìa), đáng lẽ phải là một chữ trắc, chẳng hạn như "khiển" hoặc "dẫn".

(4) Câu thơ thất luật chép nhầm chăng?

---o0o---