Sách hay
Tế Điên Hòa Thượng
Khánh vân cư sĩ
11/07/2556 01:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồi 15

Ra Oai Tác Tướng Tra Tăng Sĩ
Cậy Thế Cậy Quyền Chiếm Vợ Dân

Đây nói bọn sai dịch mời được Tế Điên gấp gấp trở về tướng phủ. Tần
thừa tướng nghe tin lập tức thăng trướng đòi vào, chỉ thấy một thầy tu
gầy guộc ăn mặc rách rưới, đứng trơ trơ dưới thềm. Tả hữu thét quỳ,
nhưng nhà sư nghiễm nhiên như không nghe tiếng.
Tần thừa tiếng cả giận vỗ án quát mắng:
- Hay cho tên đạo khùng ta gan! Ta cho người tới lấy gỗ, chịu hay không thì
bầy tỏ, cớ sao cả gan dùng phép thuật yêu ma mà hại người. Hãy mau mau hết
sự tình để bổn đài xử trị!
Tế Điên nhướng mắt lên cười bảo:
- Sao nhà ngươi chẳng tự xét minh, vội vã trách người. Nghĩ như ngươi thân
làm thừa tướng ngôi cao nhất phẩm, vàng lụa gấm vóc thiếu gì, sao nỡ vô cớ
đến phá hủy cảnh chùa. Lầu Đại Bi là sự góp công góp của thập phương dựng
nên, không phải của riêng ai, nay bỗng chỉ vì tham ít gỗ đẹp, dỡ gỗ ở chùa về
dựng lầu chơi, chính ngươi là người làm điều trái phép.
- Cha chả, sư khùng già họng sao dám mạt sát lão gia?
Tế Điên lại cả cười chậm rãi:
- Bọn sai dịch phá chùa, ta đà trừng trị cho biết lẽ báo ứng, còn như ngươi
dù là bậc tôn quí thế gian, trước việc làm trái đạo đà không tự tỉnh còn đi trách
người, như vậy là kẻ vô tâm, vô qui, càng nên giận trách biết bao. Tội ấy đánh
bốn chục còn mới hả!
Tần thừa tướng nghe dứt, lửa giận phừng phừng, liền thét gia quân nọc Tế
Điên đánh 40 côn cho hay phép nước. Tế Điên cả cười đứng chung lộn với chư
tăng bị bắt. Bọn gia tướng tuân lệnh thừa tướng lôi ra đè xuống, giơ côn nệp đủ
40, đánh thôi máu me đầy người, thịt nát máu rơi, khóc than thảm thiết. Nhưng
khi đánh xong, ai nấy giật mình ngó lại thì ra là Quảng Lượng đang nằm chết
giấc.
Tần thừa tướng thấy vậy càng giận, hét vang:
- Chúng bay là phường ăn hại, ta sai đánh tên đạo khùng sao lại đánh nhầm
kẻ khác.
Rồi chỉ Tế Điên sai quân đánh bắt cho mau. Bọn quân lính nhất tề ào tới
lôi được Tế Điên ra giữa công đường, giơ côn sắt vút xuống vô hồi kỳ trận, khi
nhình ra thì chính tên Triệu sai đầu lăn lộn kêu than, thịt nát máu rơi vô cùng
thảm hại. Tần thừa tướng càng thêm giận dữ, râu tóc dựng ngược thét vang ầm ĩ,
bỏ ghế xuống điện vác côn đính thân toan đánh Tế Điên. Đang lúc giơ côn toan
đánh bỗng thấy quân hầu hớt hải chạy lại phủ phục bẩm rằng:
- Dám bẩm tướng gia, không biết vì đâu đại đường lửa cháy ngất trời.
Tần thừa tướng nghe nói biến sắc mặt, vội vã ngừng tay, truyền giam sáu
thầy trò vào đại lao rồi đốc thúc gia nhân đi cứu lửa. Sai tên quân canh giữ chư
tăng.
Đây nói bọn người giam giữ chư tăng, trong số có một tên là Tần Thăng
khôn ngoan giảo quyệt, mặt dơi tai chuột, bàn cùng đồng bọn:
- Anh em ta tuân lệnh thừa tướng canh giữ bọn này, riêng tôi nghĩ anh em
phải canh chừng tên đạo khùng lắm lắm, nếu bị sơ xẩy để hắn vượt ra tất là
mang tội nặng. Vậy hôm nay ta phải chia phiên nhau canh gác cẩn thận.
Một tên khác bàn vào:
- Một người canh hắn sợ không nổi, chả thấy ban ngày 5, 7 người kép, lúc
hắn không đi cũng đành chịu. Giờ đây nếu hắn đốc chứng trốn đi, dù có biết
đến, một người làm sao bắt hắn. Theo tôi ta nên mua thức ăn và rượu sơ sơ nhậu
nhẹt đánh chén với nhau mà thức coi chừng, nhưng cấm không được uống say!
Cốt sao cho khỏi buồn ngủ và khi động rạng hò nhau mà vây bắt. Anh em có
bằng lòng không?
Tất cả đều khen là ý kiến hay! Chẳng ngời Tế Điên ngồi trong nhà khám
đã biê't hết tự sự vỗ tay khen và nói vọng ra:
- Đồng ý! Đồng ý!
Mọi người thảy đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng một phút, nhưng sau thừa tướng
cũng đưa tiền cho người mua món ăn và rượu để cho chúng đánh chén mà canh
chừng.
Tối đến, mọi người bầy thức ăn và rượu, quây quần ăn uống, cười vui thích
thú, chợt thấy Tế Điên cười lên hì hì dòm qua cửa sổ mà nói:
- Nhờ mấy vị từ bi, cho tôi một chén rượu coi, uống xong rồi ngủ khỏi đỡ
mất công canh gác!
Tần Thăng hỏi lại:
- Ông là hòa thượng sao lại đòi uống rượu?
Tế Điên cười lên ha hả:
- Chú em chưa thông sự lý, trời có tửu tinh, đất có tửu truyền, người có tửu
tiên. Rượu là chất gạo, hòa hợp vạn sự, gạn đục nên trong, thuận với tính tình,
thêm sức, dãn gân thông máu, làm cho tinh thần phấn khởi, sức lực dồi dào, như
thế uống vào thêm tỉnh, trí tuệ gia tăng, đâu cần kiêng cữ, cho tôi một chén há
chẳng vui sao?
Tần Thăng nhịn cười không được trước lý luận "rượu" của nhà sư nhưng
đành chịu không biết trả lời lại làm sao, cực chẳng đã đành rót một chén đưa
cho Tế Điên. Tế Điên tiếp lấy uống một hơi cạn chén, khà một tiếng khen ngon
rồi lại nài nỉ:
- Chưa uống thì thôi, uống vào thêm thèm, xin mấy người cho thêm chén
nữa.
Tần Thăng cười mỉa:
- Tu hành chi mà lòng tham không đáy, lúc không có uống thì xin một chén,
được một rồi xin hai, chẳng biết như thế người tu theo đạo gì?
- Thôi mà chú em gây chút cảm tình, ta say ta ngủ, chả hơn chú em thức
mãi ngồi canh thêm khổ thân ư?
Nghe nói bùi ta, Tần thăng lại rót cho chén nữa. Tế Điên uống xong vỗ tay
khen lấy khen để:
- Ngon thiệt, ngon thiệt, thật không khác gì tiên tửu, chú em cho ta chén
nữa được không?
Tần Thăng phát giận khoát tay mà bảo:
- Hết rồi, còn cũng không cho, đừng lải nhải xin nữa cho mất công.
Tế Điên cười bảo:
- Thử nhau cho biết chứ ta đây có thiếu gì rượu uống.
Một người trong bọn cười ngất nói một cách giễu cợt:
- Đúng bộ khùng điên, giam lỏng trong phòng còn khoe là có rượu. Nếu
không có chúng ta thì thèm rõ rãi, sư đã uống lại còn nói dóc, chả biết ông tu giữ
những giới gì, có giỏi thì lấy rượu rót thử cho chúng ta xem coi?
Tế Điên cầm chén giơ lên miệng niệm thần chú, chiếc chén sạch không
bỗng thấy rượu đùn tràn chát bát, phun như suối, mùi thơm ngào ngạt.
Mọi người trông thấy đều bắt đầu thèm, đua nhau đến xin nhưng khi bọn họ
giơ chén thì lại ráo không. Tần Thăng tức tối nói lên:
- Trông thì có rượu, xin uống lại không, đúng là ngươi đã làm trò ảo thuật.
Tế Điên cười bảo:
- Hễ ngươi thành tâm mới có rượu bồ đào tiên tửu, hễ ngươi xấc xược chỉ
có nước lã không thôi, còn ngươi khinh miệt mỉa mai thì chén kia ráo cạn.
Cả bọn đồng kêu lên:
- Xin thành tâm, thành tâm!
Tế Điên cười ha hả, giơ chén, rượu lại từ đâu trào lên như suối, mọi người
xúm lại xin, khắp thảy mỗi người một chén uống vào thơm ngon vô tả. Nhưng
vài phút sau mắt chúng chĩu xuống, cô nhướng lên coi đồng bọn xung quanh
nhưng không gượng nổi, người người gục ngã ngủ vùi, thoắt rồi trong phút chốc
ai ai cũng ngủ lúc nào chẳng biết.
Tế Điên thấy bọn quân canh đã ngủ say như chết liền tự cởi trói tháo gông,
mở cửa đi vào phía trong. Chợt thấy một người đang loay hoay tháo xiềng cho
một nam một nữ tội nhân giam cạnh. Tế Điên lẳng lặng tiến tới sau lưng, người
ấy giật mình quay lại thốt kêu lên khe khẽ:
- Sư phụ! nghe sư phụ bị bắt, con tới đây toan chuyện báo cừu.
Tế Điên xua tay bảo:
- Ta đã biết cả! Triệu Võ, con hãy lo cứu hai nạn nhân kia rồi dắt ra ngoài
phòng khách, thầy sẽ chỉ bảo.
Nói xong Tế Điên phăng phăng đi ra phòng khách, thấy một bình rượu bồ
đào của Tần thừa tướng liền ngồi xuống thung lũng đang rót xuống.
Triệu Võ cởi trói cho hai nạn nhân xong cũng dắt ra ngoài phòng khách ra
mắt Tế Điên. Hai người vì bị đánh trói rất đau chân lê không nổi. Tế Điên liền
lấy hai viên thuốc trao cho hai người thoa bóp vết thương, một lúc bớt đau.
Triệu Võ chắp xay mà bạch:
- Bạch sư phụ, từ lúc lấy được bùa về, con về Lâm An thủ phận làm ăn,
hôm qua nghe tin Tần thừa tướng lùng bắt chư tăng, nhất là được tin hắn cố ý bắt
cả sư phụ nên con quyết đến toan phương giải cứu. Chẳng dè đến tướng phủ
chưa kiếm được chỗ chúng giam sư phụ bỗng gặp hai vợ chồng người này, con
vừa mở trói cho họ, may thay gặp được sư phụ.
Bạch xong, Triệu Võ quay hỏi hai người:
- Hai vị tên chi, cớ sao bị thừa tướng bắt giữ?
Người đàn ông khúm núm thưa:
- Thưa thánh tăng và tráng sĩ, tôi tên là Vương Hưng và đây là tiện nội tên
Ngô thị. Nguyên Tần thừa tướng có người con tên tên là Tần Đạt, mệnh danh là
Truy Mạng Thái Tuế, hay cậy quyền cậy thế cha, không việc ác nào không làm,
nhất là rất hay ưa gái đẹp. Hôm mới đây, lúc tảng sáng tôi được người nhà của
Tần công tử là Tần Ngọc mời qua, nói có việc rất cần kịp. Chẳng dè khi tới nơi,
Tần công tử cho biết là hắn có trông thấy vợ tôi, nên rất ưng ý nên gọi đến và
bảo tôi nhường lại, y sẽ cho 200 lạng bạc. Tôi nghĩ tình chồng vợ tào khang, há
vì tham 200 lạng bạc mà dứt nghĩa phu thê, do vậy nhất mực không chịu. Tần
Đạt liền ra oai cho người giam tôi lại rồi khiến gia nhân đi bắt vợ tôi.
Tối qua, khi bắt được vợ tôi về, Tần công tử dụ dỗ và sai bầy tiệc làm lễ
thành hôn, nhưng vợ tôi cũng lại khăng khăng không chịu, nguyện chết chứ
không thất tiết. Tần công tử không được thỏa lòng dục vọng liền cả giận bắt trói
vợ tôi giam vào một phòng. May thay phật trời phù hộ nên được thánh tăng và
tráng sĩ kịp thời giải cứu.
Tế Điên quay qua bảo Triệu Vũ:
- Đồ đệ chớ nên hỏi nhiều! Hãy mau mau qua phòng phía tây nơi có bốn
cái rương. Đồ đệ phải tìm đến cái rương thứ ba mở ra lấy cho ta 100 lạng vàng,
một hộp nữ trang và 300 lạng bạc, lấy cho kỳ hết đem về đây cho ta.
Triệu Võ vâng mệnh ra đi, giây lát đem về đủ sốt, Tế Điên hỏi Vương
Hưng:
- Tiểu đệ nhà cửa ở đâu?
Vương Hùng vừa toan trảlời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng lao xao cười nói,
nhận định là tiếng Tần Đạt thì thất sắc cuống cuồng. Nguyên Tần Đạt vì ước ao
Ngô thị mà không toại ý nên sinh buồn bực, vừa hay có tin ở đông phòng xẩy
chuyện ma quỷ làm rộn liền tạm bỏ đấy qua thăm cho khuya khỏa nỗi lòng.
Tần Thừa tướng thấy con mặt rầu rầu không vui thì hỏi qua loa rồi khiến về
tây phủ. Tần Đạt vì mơ tưởng Ngô thị quá độ liền thân cùng gia nhân vào chốn
phòng giam định sai Tần Ngọc vào thăm dò ý tứ nếu Ngô thị thuận thì cấp tốc
báo ngay, nên bọn gia nhân đốt đèn thẳng tới phòng giam.
Triệu Võ nghe tiếng lao xao lo sợ khẽ kêu:
- Sự thể thế này, bạch sư phụ biết làm sao giải cứu? Bọn nó thấy được thầy
trò ta rồi?
Tế Điên yên lặng, đôi mắt trầm ngầm như ngừời không hay biết. Tần Ngọc
đốt đuốc đi trước, Tần Đạt theo liền, phía sau còn có 5, 7 gia nhân rầm rộ tiến
tới theo liền, phía sau còn có 5, 7 gia nhân rầm rộ tiến tới phòng giam. Tế Điên
vừa thấy liền niệm chú, chỉ tay một cái. Tần Đạt choáng váng mặt mày như
người say rượu ngã quay xuống đất. Tần Ngọc và bọn gia nhân vô cùng kinh hãi
vội vực Tần Đạt đưa về tư phòng.
Triệu Võ thấy sự việc xẩy ra như vậy, liền nói:
- Bạch sư phụ, hay sư phụ để con vào giết phăng thừa tướng rồi cùng đưa
vợ chồng Vương Hưng chạy trốn khỏi nơi này?
Tế Điên xua tay bảo:
- Con hãy mau đem vợ chồng Vương Hùng đi khỏi chốn này, còn mọi việc
đối phó đã có ta lo liệu. Trong hai ngày nữa sẽ có tin tức tốt lành. Thôi hãy đi đi.
Triệu Võ lạy biệt từ giã, giắt vợ chồng Vương Hùng lần lối ra khỏi tướng
phủ, còn Tế Điên ung dung trở vào phòng giam nằm lăn ra ngủ như không hề
hay biết sự gì.