Sách hay
Tế Điên Hòa Thượng
Khánh vân cư sĩ
11/07/2556 01:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồi 3

Núi Phi Lai Tu Duyên Đầu Phật
Chùa Linh Ẩn La Hán Giả Điên

Đây nói về Tu Duyên bỏ nhà ra đi thẳng tới Tây Hồ, lên ngọn núi Phi Lai
vào chùa Linh Ẩn xin được thế phát đi tu
Hoà thượng trụ trì chùa Linh Ẩn vốn là một vị cao tăng đạo hiệu Nguyên
Không nghe báo, bước ra dùng tuệ nhãn nhìn ngắm Tu Duyên biết ngay
là kim thân La Hán giáng phàm vâng sắc chỉ của Phật đầu thai cứu đời, nhưng vì
trót nhiễm tục trần nên còn mê chưa thật tỉnh, sợ ngày sau ngã trong cuộc đời
ngũ trược. Nguyên Không liền lấy tay vỗ lên đầu Tu Duyên ba cái. Tu Duyên
hội ý, dường như có sức mạnh nhiệm màu mở toang cửa trí tuệ, vụt mở máy linh,
liền quỳ lạy Nguyên Không làm lễ bái sư, xin thế phát. Nguyên Không khiến
tắm rửa, trai giới rồi đến trước tượng Như Lai xuống tóc cho Tu Duyên, đặt pháp
hiệu là Đại Tế.
Từ khi Nguyên Không vỗ vào đầu ba cái, Tu Duyên sực tỉnh mộng đời, nhớ
được tiền thân của mình, nhưng sợ người trần bày lắm điều ghen ghét, liền phải
giả dạng phong điên để che mắt tục, ra ngoài thì làm việc cứu giúp kẻ khốn
cùng, khuyên dạy chúng sinh, nhưng khi ở trong chùa miếu thì giả dạng cuồng
dại hay làm điều lầm lỗi vi phạm giới cấm.
Ngày ngày Đạo Tế đi dong ngoài đường, uống rượu, ăn thịt, trong mình nếu
không có tiền thì lấy trộm của thập phương cúng chùa mà tiêu xài. Bữa nào
không kiếm được đâu ra tiền thì bất luận áo quần, Đạo Tế liền đem ra phố bán
mà mua rượu thịt. Nội chùa chỗ nào và của ai cũng đều bị mất trộm, duy có
trong nơi phương trượng thì không hề suy suyễn vật chi.
Có một lần người thủ hộ là Quảng Lượng mất chiếc áo lễ, truy nguyên ra
mới hay là Đạo Tế đã lấy và đem ra ngoài phố bán, liền cho người đi chuộc về
rồi mặt giận hầm hầm tới trước Nguyên Thông mà bạch rằng:
- Trong chùa hiện nay có một vị tăng không giữ thanh qui, xin phương
trượng phải nên nghiêm trị.
Nguyên Thông chậm rãi nói:
- Ngươi tuy nhất định rằng việc trộm áo của ngươi la do nơi Đạo Tế, nhưng
mỗi khi muốn kết tội ai cũng đều phải có đủ chứng cớ mới được. Vậy ngươi có
bắt được chính tay Đại Tế lấy áo ngươi chăng?
Bị hỏi ngược lại, Quảng Lượng đành im lặng lui ra nhưng trong lòng âm
thầm oán trách. Nguyện Không gọi lại và khuyên:
- Ta cho phép ngươi tra xét rình xem, nếu thật Đạo Tế làm việc phạm với
thanh qui ta sẽ nghiêm trị, lúc ấy không muộn.
Từ đấy Quảng Lượng luôn luôn rình xét cử động của Đạo Tế. Một hôm
Đạo Tế nằm ngủ trên đại hùng bảo điện, Quảng Lượng liền ủy hai tiểu là Chí
Thành cùng Chí Minh núp trong bóng tối mà rình.
Nói về Lý Tu Duyên từ khi được Nguyên Không vỗ đầu ba cái liền tỉnh
ngộ nhớ túc nghiệp nhưng vì sợ đời ghen ghét nên giả dạng phong điên, mọi
người mệnh danh là Phong Tăng, lại nhân được pháp danh là Đạo Tế, nên nhiều
người gọi ngay là Tế Điên Thượng hay là Tế Điên Tăng.
Tế Điên đang ngủ trên Bảo Điện bỗng choàng nhổm dậy vươn tay ruỗi
chân một hồi, nhìn quanh bốn phía không ai liền đi thẳng xuống nhà khách và
với lấy một gói đồ nhét ngay vào trước bụng. Hai tiểu luôn luôn theo dõi thấy
vậy liền lẳng lặng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế Điên vừa ra đến cửa liền bị
Chí Thanh nắm lấy la lên. Quảng Lượng cũng vừa ập tới, mấy người hết sức vui
mừng vì đã bắt được quả tang việc Tế Điên lấy trộm liền dắt vào bạch cùng
phương trượng.
- Bạch phương trượng, Đạo Tế chẳng giữ thanh qui đánh cắp đồ trong chùa,
chính chúng con đã rình bắt được. Một người như thế xin phương trượng cho tước
bỏ y bát, lột cà sa, thâu giới điệp lại mà đuổi ra khỏi chùa.
Nguyên Không trưởng lão nghĩ thầm:
- Đạo Tế! Ngươi lấy trộm đồ trong chùa tuy chỉ là việc biến tâm nhất khắc
trong túc nghiệp mà thôi. Ta dẫu hết che chở nhưng người tục đâu có hiểu vậy,
đã đến nước này biết nói sao để độ cho ngươi được đây.
Nghĩ rồi Nguyên Không liền bảo Quảng Lượng:
- Đã có bằng chứng rõ ràng, hãy kêu hắn vào đây, xét lấy tang vật trộm
cắp, ta sẽ y theo qui luật thiền gia mà xử trị.
Quảng Lượng vẫy tay một cái, Chí Minh nắm cứng Tế Điên dắt tới trước
mặt Nguyên Không.
Nguyên Không trưởng lão đưa mắt quả thấy trước bụng Tế Điên cộm lên
một đống liền nghiêm trách:
- Đạo Tế! Ngươi chót lấy trộm vật chi cất dấu nơi bụng, hãy lấy ra xem.
Tế Điên nghiêm trang bạch:
- Bạch thầy, thật oan uổng cho đệ tử, đệ tử nào có lấy trộm chi đâu? Chẳng
qua đệ tử ngủ trên đại hùng bảo điện thấy gạch ngói rơi vãi bề bộn nên quét thu
một đống rồi tạm thời mang nơi bụng để vứt ra khỏi chùa. Muốn rõ lòng đệ tử
thì hãy xem đây.
Nói xong Tế Điên rút một cái gói thật to cất ngay trước bụng vứt tung
xuống đất, chỉ thấy gạch ngói tung tóe trước mặt mà thôi. Nguyên Không trưởng
lão thấy vậy quay nhìn Quảng Lượng mắng rằng:
- Ngươi là kẻ thủ độ mà làm việc lại hồ đồ thế ấy, ngươi phải chịu theo
hình phạt trong chùa.
Nói xong sai Chí Minh lấy cây thước bản mà đánh Quảng Lượng mười cây.
Tế Điên thấy quang cảnh xẩy ra như vậy, bỏ đi ra ngoài vỗ tay cười lớn, vừa đi
vừa nói đúng thật như điên.