Sách hay
Tế Điên Hòa Thượng
Khánh vân cư sĩ
11/07/2556 01:28 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồi 7

Trừ Yêu Quái Ra Tay Tế Độ
Thấy Người Ngay Quyết Chí Khuông Phò

Nói về người gác cửa nhà họ Chu chợt thấy từ xa đi lại hai người, một
tăng nhân và một đạo sĩ thì hết sức ngạc nhiên vì người nhà chỉ đi
mời Lưu Thái Chân nay sao lại có thêm vị hòa thượng.
Lưu Thái Chân tới trước cửa liền bảo:
- Ngươi vào thông báo với viên ngoại có Lưu Thái Chân tới ra mắt.
Chính lúc Chu Bản Thanh hết sức trông đợi, nghe gia nhân báo liền
hối hả ra ngoài nghinh tiếp, trông thấy một hòa thượng cùng đi với Lưu Thái
Chân lại ngỡ là bạn của đạo sĩ, nên cũng hết lòng cung kính, mời cả hai
người vào khách sảnh.
Vừa vào tới nhà, chủ khách chưa kịp phân ngôi, Tế Điên đã bảo:
- Viên Ngoại hãy cho rượu khai tâm trước đi đã.
Lưu Thái Chân nghĩ thầm:
- Rõ thật chủ nhà đã mời người này rồi lại mời ta, thật là đáng giận.
Lưu Thái Chân còn đang ngẫm nghĩ tức giận thì tiệc đã bày ra, Tế
Điên không hề khách khí, ngồi ngay vào tiệc, ăn uống tự nhiên, Lưu Thái
Chân dằn lòng không được liền hỏi Bản Thanh:
- Phải viên ngoại đã cho đi rước vị này đến chăng?
Bản Thanh sửng sốt đáp:
- Tôi có cho rước bao giờ, chính ông dẫn theo đó chớ, sao còn hỏi chi
lạ vậy ?
- Tôi nào có biết gã là ai, chính gã gặp tôi giữa đường và nói là do viên
ngoại cho rước. nói vậy thì hay vậy rồi cùng đi chớ gã bạn bè chi với tôi
đâu ?
Tế Điên nghe hai người cãi nhau liền ngước lên bảo:
- Hai người bất tất phải cãi cọ làm chi, hãy cùng ta uống rượu có vui
không ?
Bản Thanh mặt đầy sắc giận mắng rằng:
- Ta đã sớm nghĩ là không phải Lưu đạo huynh dẫn ngươi cùng đến, cớ
chi chẳng ai thỉnh mà ngươi sừng sững vào nhà, còn đòi rượu thịt nhậu say?
Nói xong khiến gia nhân là Chu Phước mau tống ra khỏi cửa.
Chu Phước vâng mệnh liền áp lại lôi sềnh sệch Tế Điên khiến tượng
thần Vi Phúc rớt xuống mà không hay biết. Bản Thanh trông thấy tượng
Phật rớt liền nhặt lên và bảo gia nhân:
- Hãy cất đi cho kỹ, nếu gã hoà thượng điên quay lại phải làm cho khổ
sở tột bực mới cho lấy.
Bấy giờ Lưu Thái Chân mười phần đắc ý, tự cho là mình đã làm một
việc hợp lý vô cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần việc trừ ma,
yểm quái liền nói với Bản Thanh:
- Trong nhà viên ngoại hiện có bao nhiêu loài yêu làm lộng, xin cho
bần đạo biết để sắm vật dụng trấn yếm, dùng thần thông mà trừ bỏ lòng
hung.
Bản Thanh thưa rằng:
- Hiện nay chưa biết có bao nhiêu yêu quái, nhưng hiển hiện là có một
nữ yêu đêm đêm hiện hình tự xưng Vương Nguyệt Nga ở gần đây, lui tới mê
hoặc con trai tôi. Thường thường đêm nào chúng cũng rủ nhau ra vườn hoa
thủ thỉ chuyện trò, làm việc giao hoan khiến con trẻ ngày nay phờ phạc như
đứa mất hồn. Nữ yêu lại biến hóa khôn lường, thốt hiện thốt biến. Nay đạo
gia muốn dùng vật chi trừ được yêu quái, tôi đây xin lo liệu chu toàn.
Lưu Thái Chân nghe nói nữ yêu biến hóa thì lấy làm lo, suy nghĩ một
hồi rồi nói:
- Bần đạo bắt yêu chẳng giống người ta, cần phải có bảy người làm
bảy thần tướng tiếp tay gọi là "liên hoa thức" thì dù cho yêu quái biến hóa
tới đâu cũng phải chạy mất.
Bản Thanh liền sai Chu Phước tuyển bảy tên gia nhân khỏe mạnh để
tiếp tay cùng với đạo gia.
Gia nhân nghe chuyện bắt yêu ai cũng ngần ngừ toan thoái thoát. Bản
Thanh phải hứa trọng thưởng, chúng mới gượng gạo vâng vâng dạ dạ.
Lưu Thái Chân lại kê khai tất cả những thứ vàng mã, hình nhân cùng
là vật liệu thiết lập đàn tràng, tốn hao không ít, lại thêm một bồn huyết chó
huyết dê để trấn trừ yêu. Rồi vẽ bùa đọc chú, trống phách thanh la khua lên
rộn ràng, ba đêm, ba ngày trấn yểm khắp hết bốn phương tám hướng. Ngày
thứ tư Lưu Thái Chân lên Pháp đài dẫn theo bảy tên gia nhân ăn mặc theo
thần tướng hộ vệ, nhưng lòng vẫn nơm nớp không yên. Sau khi đốt hướng
làm phép bỗng từ phương Đông Nam gió dữ nổi lên, một người con gái mặt
đẹp như hoa, uyển chuyển tiến vào, phun ra một làn hắc khí ngay mặt Lưu
Thái Chân. Lưu đạo sĩ vốn đã sợ hãi sẵn, tâm thần bất định, la lên một
tiếng ngãy quay xuống đất. Bảy tên thần tướng đứng hầu thất kinh, hồn bất
phụ thể vội vàng quỳ lạy Tiên cô xin tha mạng, chợt thấy một ánh hào
quang rực rỡ từ trong mình Chu Phước sẹt ra trúng mình yêu nữ, nữ yêu liền
rùng mình biến mất. Mấy tên gia đinh súm lại mới hay Chu Phước đã chết
giấc mà ánh hào quang sẹt ra chính do nơi tượng Phật của Tế Điên còn giữ
trong mình. Bản Thanh ở ngoài chờ đợi thấy bắt yêu quái khá lâu nên sốt
ruột tiến vào, thấy Lưu Thái Chân nằm quay dưới đài, mặt mũi xám xanh,
chân tay lạnh ngắt, lũ gia nhân thẩy đều hôn mê bất tỉnh duy còn tên Chu
Linh là nói được nhưng vẫn còn run.
Sau khi thúc hối gia nhân xông vào cứu chữa, một lúc sau bảy tên gia
nhân gia làm tướng thần đều đã tỉnh hồn, kể lại tự sự việc xảy ra và đồng
ca tụng:
- Cũng may mà hoà thượng bỏ quên tượng Phật nên ánh hào quang sẹt
ra mà yêu ma tan biến, nếu không chắc chết trăm phần. Hoà thượng điên
có tới đòi xin phải hỏi mua cho được để mà yểm trấn.
Bản Thanh còn đang than thở, chợt nghe tiếng gõ cửa, mọi người ai
nấy đều run. Đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh mà ra mở cửa thì
thấy Tô Bắc Sơn cùng đi với Tế Điên. Tô Bắc Sơn lanh chanh nói ngay:
- Chu huynh, đệ tới giới thiệu cho huynh biết một vị bằng hữu đây là
Tế Điên trưởng lão, trụ trì trong chùa Linh Ẩn, Tây Hồ. Đêm qua, ngài có
tới nhà đệ nói rằng huynh chưa biết uy danh của vị Phật sống nên mới
khinh thường. Vì vậy, hôm nay đệ dắt ngài đến trước là bắt yêu giúp huynh,
sau là lấy lại tượng Phật.
Bản Thanh thở dài đem chuyện đại sĩ Lưu Thái Chân ở Tam Thanh
Quán đến bắt yêu bị yêu giết chết thuật lại một hồi. Tô Bắc Sơn trông ra
thấy Tế Điên đứng lảng vảng ở mãi ngoài xa dựa tường mà nhìn trời ngắm
đất liền kêu to:
- Bạch thầy, sao đứng mãi ngoài đó, xin mời ngài vào.
Tế Điên cười lớn:
- Thôi, thôi, tôi chỉ sợ giáp mặt viên ngoại, đố khỏi bị viên ngoại cho
gia nhân nắm tay đuổi cổ ra ngoài lại thêm xấu hổ.
Chu Bản Thanh nghe nói vội chạy ra phục lạy và bạch:
- Xin sư phụ đại xá, vì thật tôi không biết nên mới xúc phạm.
Tế Điên lại cười:
- À! Không biết thì không có lỗi, thôi thế là huề !
Chu viên ngoại hối gia nhân bầy tiệc, Tế điên gạt đi bảo:
- Khoan đã ! Đợi ta trừ yêu rồi sau ăn uống cũng không muộn.
Bản Thanh cả mừng lật đật dẫn Tế Điên và Tô Bắc Sơn ra vườn sau. Tế
Điên thấy đạo sĩ nằm co quắp chân tay, mình mẩy lạnh ngắt thì cả cười và
hỏi:
- Viên ngoại, hôm qua cho đạo huynh đây uống thứ rượu chi mà sao say
vùi chưa tỉnh thế ?
Bản Thanh lại đem tình hình bắt yêu thuật rõ một lượt. Tế Điên cả
cười, sai múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ tự tay mình hoà
thuốc đổ vào miệng đạo sĩ. Giây lát Lưu đạo sĩ cựa mình rên lên một tiếng
mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa ra như rồng phun rồi tỉnh lại. Tế Điên vừa
cười vừa hỏi Lưu đạo sĩ:
- Đêm qua ngươi thấy bà con ra sao ?
Thái Chân ngạc nhiên:
- Có thấy bà con gì đâu ?
Tế Điên bảo:
- Nữ yêu đẹp đễ thế nào nên ngài thấy mới chết mê vậy chớ !
Thái Chân mặt đỏ tía tai, toan chạy đi cho đỡ ngượng, Tế Điên ngăn
lại rồi bảo Bản Thanh:
- Viên ngoại hãy ban cho đạo huynh 50 lạng bạc kẻo mà tội nghiệp.
Bản Thanh vâng mệnh lấy tiền đưa tặng, Thái Chân mặt thẹn chín rừ,
nhận vội số tiền rồi cáo từ đi mất. Bản Thanh khẩn khoản Tế Điên cứu
bệnh cho con trai. Tế Điên liền khiến dẫn đường đến phòng thăm bệnh.
Tô Bắc Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu Chí Khôi xanh xao,
hình dung tiều tụy chỉ còn da bọc xương thì than dài mà rằng:
- Hình dung như vậy, cháu ta còn sống làm sao ? Rồi òa lên khóc.
Tế Điên nói:
- Đừng sợ!
Liền móc lưng lấy viên thuốc đen nhỏ hòa thuốc đổ cho công tử, giây
lâu trông mặt Chí Khôi tim lại rồi đỏ hồng, hồi sắc, tỉnh táo, chờn vờn đòi
ngồi dậy.
Tế Điên quát hỏi:
- Cha ngươi có mấy đứa con.
Chí Khôi mệt mỏi đáp:
- Chỉ có mỗi tôi.
Tế Điên giận nói:
- Ngươi biết cha ngươi có một mình ngươi, thương ngươi biết là chừng
nào sao nỡ sinh lòng làm quấy. Cũng bởi ngươi khởi lòng tà nên mới có sự
yêu ma mê hoặc. Ấy chính do ngươi gieo vạ rồi rước vạ, tâm tà nên mới
nhuốm tà. Ta càng thấy chừng nào càng giận cho đứa con bất hiếu.
Nói xong, Tế Điên giơ tay đánh mạnh một cái. Chí Khôi la lên một tiến
lăn ra chết giấc. Bản Thanh sợ con chết, đau đớn la hoảng. Vừa khi ấy Chí
Khôi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, Tế Điên chừng mắt ngó Chí Khôi và quát:
- Ngươi còn sống lại, ta càng thêm giận đánh cho đến chết.
Nói rồi giơ tay toan đánh. Tô Bắc Sơn lật đật sấn lại can rằng:
- Chu huynh chỉ có một mụn con, xin Thầy bớt giận.
Bản Thanh thì lòng giận tím gan nhưng không dám nói chỉ nghĩ thầm:
"Không biết pháp lực ra sao nhưng cử chỉ thật là một vị sư điên."
Tế Điên biết rõ lòng dạ Bản Thanh liền tủm tỉm cười, bảo:
- Viên ngoại đừng oán trách gì tôi, hãy hỏi công tử đi rồi sẽ rõ nguồn
cơn.
Lúc ấy Chí Khôi đã sáng suốt tâm thần liền quỳ xuống và thưa với cha:
- Xin phụ thân chớ giận, nếu không có đại sư đánh cho thì con đâu có
tỉnh, yêu quái chắc không chạy mà vẫn quanh quẩn nơi mình của con.
Tế Điên bỗng trừng mắt nhìn Chí Khôi quát:
- Ta phải bắt yêu, mau đem thần tượng Vi Phục cho ta
Chu Phước lãnh mạng đưa tượng thần Vi Phục đến. Tế Điên tiếp tay đỡ
lấy, vẽ một đạo bùa lên không trung, bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi
dậy, nữ yêu trông thấy Tế Điên hiển hiện thần thông, hào quang sáng chói,
nhận rõ là Tri Giác La Hán, thất kinh rụng rời, ngay khi ấy Chí Khôi lăn
mình chết giấc, nữ yêu hiện hình là một hồ ly tinh cúi xin tha mạng cho
khỏi uổng công phu tu luyện đã mấy trăm năm.
Tế Điên dại phát từ bi khoát tay tha mạng, hồ ly tinh rất đỗi vui mừng, lạy
tạ biến mất. Đồng lúc Chí Khôi lồm cồm bò dậy, tươi tỉnh như một người
thường.