Thể loại sách khác
Khóa tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
10/04/2553 11:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mô hình tổ chức khóa tu Phật thất

   I. Nơi tu học , sinh hoạt của khóa sinh
   1. Chính điện: dành cho Phật tử Tín tâm niệm Phật, kinh hành 15 phút và ngồi niệm Phật 15 phút (niệm ra tiếng).
   2. Giảng đường: dành cho hai cấp công phu:
   - Chuyên tâm niệm Phật: kinh hành 15 phút và ngồi niệm 30 phút (niệm thầm).
   - Nhất tâm niệm Phật: ngồi niệm Phật
từ l giờ đến 2 giờ (niệm thầm).
   3. Trai đường (nơi dùng cơm): gồm trai đường 1, trai đường 2 và trai đường 3.
   4. Phòng ngủ:
   - Nữ: Tổ đường: 84 người. Khu A có 8 phòng, mỗi phòng 50 người, 1 phòng 100 người. Giảng đường: 200 người. Khu B có 12 phòng, mỗi phòng 16 người, 2 phòng lớn mỗi phòng 75 người.
   - Nam: Thư viện: 48 người, 2 phòng ở khu Tăng xá, 4 phòng ở khu B, mỗi phòng 16 người.
   5. Phòng để hành lý: 8 phòng.
   6. Nhà vệ sinh, nhà tắm: chia làm hai khu nam, nữ riêng biệt.
   II. Thành phần Ban tổ chức
   Trưởng Ban tổ chức: Điều hành, hướng dẫn việc tu học và mọi Phật sự liên quan đến khóa tu.
   2. Phó Ban tổ chức: điều hành, phân công các ban chấp tác.
   3. Phó Ban thường trực: hướng dẫn, giải quyết mọi sinh hoạt của khóa sinh.
   4. Thư ký: ghi chép, soạn thảo mọi văn bản, tài liệu liên quan đến khóa tu.
   5. Ban giám luật: kiểm tra, nhắc nhở khóa sinh giữ gìn oai nghi và chấp hành nội quy của khóa tu.
   6. Ban nghi lễ: chuyên trách việc xướng lễ, tụng niệm.
   7. Ban Y tế: khám bệnh và phát thuốc.
   8. Ban mùng mền: phân phối mùng mền, chiếu gối và dọn dẹp vệ sinh trong các phòng ngủ.
9. Ban Phật tử tinh chuyên: trợ giúp Ban tổ chức trong việc chấp tác và điều hành khóa sinh. Gồm: trưởng ban, phó ban, thư ký, các chúng trưởng, chúng phó cùng một số khóa sinh tham gia công quả trong các Ban chuyên trách.
   10. Ban trai soạn: lo việc nấu ăn.
   11. Ban hành đường: sắp dọn thức ăn.
   12. Ban trà nước: lo việc nấu nước và đưa nước uống đến các nơi.
   13. Ban vệ sinh: dọn dẹp vệ sinh xung quanh khuôn viên chùa và nhà tắm, nhà vệ sinh.