Thể loại sách khác
Khóa tu Phật thất
Tác giả: Thích Chân Tính
10/04/2553 11:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nghi thức tụng niệm
 
1. KỆ KHEN PHẬT
Đấng Pháp vương(1) vô thượng,
Ba cõi(2) chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại(3).
Quy y tròn một niệm(4),
Dứt sạch nghiệp ba kỳ(5).
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp(6) không cùng tận.
2. QUÁN TƯỞNG
Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu(7) ví đạo tràng
Mười phương(8) Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa(9) thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y(10).
 
3. LỄ PHẬT
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
4. KHEN PHẬT A DI ĐÀ
Di Đà thân Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ   mười.
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn(11)
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi(12)
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ tát hiện thân gấp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chín phẩm(13) rước lên ngôi
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật…………….
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần).
 
5. SÁM NGUYỆN
Đệ tử kính lạy,
Đức Phật Thích Ca,
Phật A Di Đà,
Mười phương chư Phật,
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng,
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc,
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối(14),
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngưỡng trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ,
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Pháp Phật nhiệm mầu,
Để mau ra khỏi luân hồi(15),
Minh tâm kiến tánh,
Trí huệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ, anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Đều trọn thành Phật đạo.
HỒI HƯỚNG
Niệm Phật công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về Cực lạc Di Đà Tây thiên
Nguyện tiêu ba chướng(16) não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh độ Di Đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh(17)
Cùng chư Bồ tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ 
Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui.
6. TỰ QUY Y
   Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
   Tự quy Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.