Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

IS IT POSSIBLE?

- Without belief in immortality can people gain confidence in life and be moral?

- Without help from any supreme authority and law-giver can people become righteous?

- Without rites and rituals can people lead a noble way of life?

- Without emotional faith and beliefs can people lead a noble life?

- Without depending on supernatural being can people gain their final salvation?

- Without suffering through certain religious penances can people attain liberation?

- Without creating fear in the mind can people follow certain noble principles?

- Without using force to threaten others, can we introduce a proper way of life?

- Without resorting to superstitious beliefs and dogmas is it possible to convince the masses to lead a pure life?

- Can people appreciate a meaningful life without following mysticism, occultism, supernatural powers and priestcraft? 

Yes, said the founder of this noble way of life. These ends could be attained by altruistic service, by purity, discipline and wisdom.

The realisation of the law of cause and effect as explained by this teacher clarifies and helps to solve the problems of human sufferings, the 'mystery' of fate and predestination, and above all the inequality of humanity. Through understanding of this universal law, one can gain consolation, hope, self-reliance and moral courage.

This righteous of way of life is one of the greatest and richest human civilising forces that the world has ever known. It has a notable history of achievement in art, literature, philosophy, ethics and in the social and educational institutions which, in the course of centuries, has brought into being among the nations whose allegiance it had won. From the very outset, it appealed most strongly to the intellectuals. It was this way of life that first called architecture into the service of noble life. The history of this message was written in the name of brotherhood and goodwill. The concept of life and the world changed from the day that this doctrine was preached.

This noble way of life was not planned in heaven but nurtured in the purified human mind. It was born in a long experimental process. This is a method to study, to practise, and to experience the results in the end. Its contribution to a real noble way of life is most ancient and yet most modern. Its teaching of causation, its relativism, doctrine of sense-data, pragmatism, its emphasis on morals, its disbelief in any permanent soul, its unconcern about a creator God, eternal heaven and eternal hell, its denial of rituals and its appeal to one's own experience, all tend to establish its superior claim to modernity.

CÓ THỂ ÐƯỢC KHÔNG?

- Không tin vào bất tử, con người có thể đạt được lòng tin cậy vào đời sống và luân thường đạo lý không?

- Không cần sự giúp đỡ của một chức quyền hay nhà ban hành luật tối cao nào đó, con người có trở nên ngay thẳng công bằng không?

- Không nghi thức và nghi lễ con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không niềm tin và tín ngưỡng xúc cảm, con người có thể có một đời sống cao thượng không?

- Không ỷ lại vào một đấng siêu nhiên con người có thể đạt được sự giải thoát cuối cùng không?

-Không chịu đau đớn qua những sự hành xác tôn giáo con người có thể giải thoát được không?

- Không tạo lo sợ trong đầu óc, con người có thể theo những nguyên tắc cao quý không?

- Không dùng sức mạnh để dọa nạt người khác, chúng ta có thể trình bày lối sống chính đáng không?

- Không sử dụng đến tín ngưỡng dị đoan và các giáo điều, có thể thuyết phục được quần chúng sống một đời sống thanh tịnh không?

- Con người có thể hiểu rõ giá trị một đời sống có nghĩa lý không cần phải theo thuyết thần thoại, huyền bí, thần thông siêu nhiên và các thủ đoạn của các thầy tu không? 

Ðược, vị sáng lập ra lối sống cao quý này trả lời. Những mục đích đó có thể đạt được bằng cách phục vụ vị tha, thanh tịnh, kỷ luật và trí tuệ.

 

Sự nhận thức rõ về luật nhân quả như đã được giải thích bởi vị thầy này làm sáng tỏ và giúp giải quyết những khó khăn, khổ đau của con người, cái 'huyền bí' của số phận và định mệnh, và trên tất cả cái không đồng đều của nhân loại. Qua sự hiểu biết của định luật vũ trụ, ta có thể đạt được an ủi, hy vọng, tự tin vào sức mình và tinh thần can đảm.

Lối sống chính đáng là đường lối của sức mạnh tân tiến vĩ đại và giàu có nhất của con người mà thế giới chưa từng biết đến. Ðường lối này có một lịch sử đáng kể đạt được về nghệ thuật, văn chương, triết lý, đạo đức và trong các cơ quan xã hội và giáo dục. Trong các địa hạt này, qua tiến trình các thế kỷ, các dân tộc thực thi lối sống này đã đạt được thắng lợi. Ngay từ lúc bắt đầu lối sống kêu gọi cực kỳ mạnh mẽ các nhà trí thức. Lịch sử của thông điệp này được viết nhân danh tình huynh đệ và thiện chí. Quan niệm về đời sống và thế giới thay đổi từ ngày học thuyết này được giảng dạy.

Lối sống cao thượng này không phải hoạch định trong thiên đường nhưng được nuôi dưỡng trong tâm trí con người. Nó được sinh ra trong một tiến trình thực nghiệm lâu dài. Ðó là một phương pháp để nghiên cứu, thực hành, và chứng nghiệm kết quả lúc kết thực. Nó đóng góp cho một đường lối cao thượng của đời sống cổ nhất và cũng tân tiến nhất. Giáo lý của lối sống này về các thuyết nguyên nhân, tương đối, ý thực - dữ kiện, thực dụng, tầm quan trọng về luân lý, sự không tin tưởng vào một linh hồn cố định, sự không quan tâm đến một Thượng Ðế sáng tạo, thiên đường bất diệt và địa ngục trường cửu, sự bác bỏ các nghi thức và lời kêu gọi đến kinh nghiệm bản thân của chính ta, tất cả đều nhằm đến yêu sách ưu việt cho hiện đại.