Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

A GREAT TEACHER

The founder of this unique method is not a myth but a Great Teacher who actually lived in this world. He never tried to present himself as a supernatural being but as a human being who had himself realised the absolute truth: the cosmic of universal law, the secret of life and the real cause of suffering and happiness. He makes no claim to divinity.

Today, this teacher is not only honoured by hundreds of millions of his followers but also by the culture people and intellectuals throughout the world. Although this Noble Man, this Liberator, this Social Reformer, this Democrat and Inspirer had passed away, he left behind a noble message for humanity to follow in order to eliminate human suffering, misery, fear, worry and unsatisfactoriness. From his message one can gain happiness in this life and in the life hereafter: The ultimate liberation of all human suffering. 

This great teacher comforted the bereaved. He helped the poor who were neglected. He ennobled the lives of the deluded and purified the lives of criminals. He consoled the weak, united the divided, enlightened the ignorant, clarified the doubts of mystics, elevated those debased and dignified the noble. Both the rich and the poor, the saintly and the criminal loved him. Despotic or Righteous Kings, famous or obscure princes and nobles, generous or stingy millionaires, haughty or intelligent scholars, and destitutes, paupers, down-trodden scavengers, wicked murderers, cannibals, despised courtesans - all benefited by his noble way of life, wisdom and compassion. 

His noble example is a source of inspiration to all. His serene and peaceful countenance was indeed soothing to the troubled. His message of peace and tolerance was welcomed by all with indescribable joy and was of lasting benefit to everyone who had the good fortune to hear and practise it. His iron will, profound wisdom, universal love, boundless compassion, selfless service, brave renunciation, perfect purity, magnetic personality, exemplary methods employed to introduce his teachings and his final success - all these factors have inspired about one fifth of the population of the world today to hail and honour this teacher as their supreme master.

This noble teacher sacrificed his worldly pleasures for the sake of suffering humanity to seek the Truth and to show the path of deliverance from suffering. He visited the poor people whilst kings and ministers had to visit him. After his enlightenment he had dedicated 45 years of his life for guiding deluded human beings to lead meaningful, respectable and peaceful lives.

This great teacher feared none nor did he instill fear in others. This is one quality that should be cultivated by all in this war-torn world of ours where the most precious thing - life - is sacrificed at the alter of brute force and where armaments are creating fear, tension and hatred. He also did not create temptations of sensual pleasure as a means to introduce his noble way of life.

He was the perfect scientist in the study of life; the perfect psychologist who analysed the nature of the mind to the extent that his teaching was acclaimed as a scientific method. modern scientific discoveries never come in conflict with his teaching.

To great philosophers and unbiased thinkers, he is a teacher who understood worldly conditions in its proper perspective. To moralists his teaching was the highest code of discipline. He symbolizes perfection. "He was the perfect model of all the virtues he preached". To rationalists, he the most liberal-minded noble teacher. To free-thinkers, he is a teacher who encouraged people to think independently to find out the truth. To agnostics, he is a very gentle and understanding teacher who guided humanity.

He was no doubt the most persuasive of all the great teachers. He never used compulsion of fear as a means of gaining converts. He has introduced a noble way of life without even attacking a religious label to it. What he wanted was to see people living in harmony as cultured, harmless and contented human beings by upholding his noble advice.

He was the humble servant of humanity, unperturbed by either praise or blame. He did not ask people to come and worship him or pray to him in order to gain salvation. He did not introduce his message by means of charismatic techniques or so called miraculous powers but by educating and convincing the public.

VỊ THẦY VĨ ÐẠI

Người sáng lập ra phương pháp độc nhất này không phải là một nhân vật thần thoại mà là một Ðại Ðạo Sư đã sống thực sự trên thế giới này. Ngài không bao giờ tự giới thiệu mình là một siêu nhân nhưng là một con người đã hiểu được chân lý tuyệt đối: Ðịnh luật vũ trụ hay phổ quát, bí mật của đời sống và nguyên nhân chính của khổ đau và hạnh phúc. Ngài không thần thánh hóa.

Ngày nay Vị Thầy này không những chỉ được tôn kính bởi hàng trăm triệu đệ tử của ngài mà cũng được tôn kính bởi các nhà trí thức, văn hóa khắp thế giới. Mặc dù Con Người Cao Quý đó, Người Giải Phóng Nhân Loại đó, Nhà Cách mạng Xã Hội đó, Nhà Dân Chủ và Sáng Tạo Cảm Hứng đó, đã qua đời nhưng đã để lại một thông điệp cao quí cho nhân loại theo để diệt trừ đau khổ, nghèo túng, sợ hãi, lo lắng và bất toại nguyện. Từ cái thông điệp của Ngài, con người có thể đạt được hạnh phúc trong đời sống này và cho kiếp sau: sự giải thoát chủ yếu tất cả đau khổ của con người.

Vị Thầy Vĩ Ðại này an ủi kẻ khốn cùng. Ngài giúp đỡ người nghèo khổ không được săn sóc. Ngài làm đời sống những người lừa dối thành cao quí và thanh tịnh hóa các đời sống của tội phạm. Ngài an ủi kẻ yếu hèn, đoàn kết người chia rẽ, giác ngộ kẻ ngu tối, và làm sáng tỏ các điều nghi ngờ, thần bí, nâng cao kẻ mất phẩm cách và trang nghiêm phẩm cách người cao quý. Người giàu lẫn người nghèo, các bậc thánh lẫn kẻ tội phạm ai nấy đều quí mến Ngài. Các Nhà Vua độc tài hay đạo đức, các hoàng tử hay các nhà quý phái nổi danh hay tầm thường, những nhà triệu phú hảo tâm hay keo kiết, những học giả kiêu căng hay thông minh, những kẻ cơ cực, cùng khổ, những công nhân bị áp bức, kẻ giết người ác độc, kẻ ăn thịt người, kỹ nữ bị khinh miệt - tất cả đều được lợi lạc bởi con đường sống cao thượng, bởi trí tuệ và lòng từ bi của Ngài.

Tấm gương cao quý của Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả. Phong thái thanh thoát và an lạc của Ngài đương nhiên xoa dịu người phiền não.Thông điệp hòa bình và khoan dung của Ngài được hoan nghênh bởi tất cả với niềm vui khôn tả, đem lợi lạc cho mọi người may mắn được nghe thấy và thực hành. Ý chí sắt thép của Ngài, trí tuệ sâu xa, tình thương bao la, từ bi không biên giới, lòng vị tha, sự từ bỏ dũng cảm, thanh tịnh tuyệt đối, nhân phẩm lôi cuốn, phương pháp gương mẫu sử dụng để trình bày giáo lý và sự thành công cuối cùng của Ngài - Tất cả những yếu tố trên gây cảm hứng cho một phần năm nhân loại trên thế giới ngày nay hoan hô và tôn kính Vị Thầy như một giáo chủ tối thượng.

Vị Thầy cao thượng này đã hy sinh lạc thú trần tục để cứu nhân loại đau khổ tìm ra Chân Lý và chỉ dẫn con đường giải thoát khỏi khổ đau. Ngài thăm viếng người nghèo khổ trong khi các Vua và các đại thần đến thăm Ngài. Sau khi Ngài giác ngộ Ngài đã dâng hiến 45 năm cuộc đời của Ngài để hướng dẫn chúng sinh vốn bị lừa dối, được vào đời sống có ý nghĩa, đáng kính và an lạc.

Ðức Ðại Ðạo Sư này không sợ một ai cả và cũng không gieo sợ hãi cho người khác. Ðó là một đức tính mà tất cả mọi người phải nên trau dồi trên thế giới tàn phá bởi chiến tranh của chúng ta, nơi đây điều quý giá nhất - đời sống - bị hy sinh tại bệ thờ của bạo lực và võ khí đã gây sợ hãi, căng thẳng và thù hận. Ngài cũng không tạo dục vọng về lạc thú nhục dục làm phương tiện để giới thiệu con đường cao thượng của đời sống.

Ngài là một khoa học gia toàn hảo trong việc nghiên cứu đời sống; là một nhà tâm lý học toàn bích phân tách về bản chất của tâm trí rộng đến mức giáo lý của Ngài được tán thuởng như một phương pháp khoa học. Những khám phá của khoa học hiện đại chưa bao giờ mâu thuẫn với giáo lý của Ngài.

Với những nhà triết học vĩ đại và những nhà tự do tư tưởng không thành kiến, Ngài là một vị thầy hiểu rõ điều kiện trần thế theo đúng viễn cảnh của nó. Với những nhà luân lý học, giáo lý của Ngài là điều lệ cao nhất về kỷ luật. Ngài tượng trưng cho sự toàn bích. "Ngài là người mẫu toàn hảo cho tất cả những đức hạnh mà Ngài thuyết giảng". Với những nhà duy lý học, Ngài là một vị thầy cao thượng tư tưởng phóng khoáng nhất. Với những nhà tự do tư tưởng, Ngài là vị thầy khuyến khích người dân tự do suy nghĩ để tìm ra chân lý. Với những nhà "cho rằng không thể biết" (ngoại trừ vật chất), Ngài là một vị thầy rất quân tử và hiểu biết hướng dẫn nhân loại.

Chắc chắn Ngài là một vị thầy có tài thuyết phục nhất trong số tất cả các thầy vĩ đại. Ngài không bao giờ sử dụng tính cách ép buộc hay sợ hãi là phương tiện để quy nạp. Ngài giới thiệu con đường cao thượng cho đời sống không cần dùng đến cả nhãn hiệu tôn giáo. Ðiều Ngài muốn là nhìn thấy người dân sống hòa hợp như những chúng sinh có văn hóa không làm hại ai, và mãn nguyện bằng cách duy trì lời khuyên cao quý của Ngài.

Ngài là một người phục vụ cho nhân loại rất khiêm nhường, không mà ng tới cả khen ngợi lẫn chê bai. Ngài không đài hỏi người ta phải đến sùng bái Ngài hay cầu nguyện Ngài để được giải thoát. Ngài không trình bày thông điệp của Ngài bằng kỹ thuật vuốt ve để thu hút hay cái gọi là thần thông phép lạ nhưng bằng cách giáo dục và thuyết phục đại chúng.