Đời sống
Mục Đích Cuộc Đời Và Đường Lối Sống (Song Ngữ) The Aim And Way Of Life
Hòa thượng K. Sri Dhammananda Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch ---o0o---
18/06/2554 12:43 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

PEACE, HAPPINESS AND SALVATION

Today, the message of peace of this Great Universal Teacher is more important than ever before particularly at a time when human beings are intoxicated with power, greed, jealousy, pride and craving for world domination.

This teacher was born to this world to dispel the darkness of ignorance, and to save the world from its ills. It is common knowledge that throughout the world many people continue to live without practising any form of noble life. However, if the would only make an effort to study and understand what this great Teacher had taught, they could clarify their doubts, and be convinced of his teaching that could best contribute to find the aim of life.

Whether one believes in him or not, his teaching had a profound effect on all people. His message was spread without any violence. It is a significant fact that not a single drop of blood had ever been shed in its name. This is indeed a most remarkable record in world history which could be written in letters of gold. This teaching illuminates the way by which humanity could cross from a world of unsatisfactoriness to a world of light, love, peace, and happiness.

The twenty five century old teaching of this great teacher is strong enough to face any challenge without flinching or having the need to reinterpret its original doctrines; because the doctrine he preached is for all time and is the absolute truth.

The teaching considers virtue as one of the prerequisites for the attainment of liberation from worldly suffering. The other prerequisite is wisdom. Virtue is like a vehicle that brings one up to the gate of liberation, but the actual key that opens the gate is wisdom.

AN LẠC, HẠNH PHÚC VÀ CỨU RỖI

Ngày nay, thông điệp hòa bình của Vị Thầy Vĩ Ðại của Hoàn Vũ này lại thiết yếu hơn từ truớc tới nay nhất là tại thời điểm khi con người bị đầu độc bởi bạo lực, tham lam, ghanh ghét, kiêu hãnh và tham đắm vì muốn thống trị thế giới.

Vị Thầy này sinh ra trên thế giới này để xóa tan cái tăm tối của ngu si, để cứu thế giới khỏi các điều bất hạnh. Theo kiến thức thông thường, khắp trên thế giới, đa số con người sống không thực hành hình thức nào của một đời sống cao thượng cả. Tuy nhiên, nếu con người cố gắng nghiên cứu và hiểu thấu điều mà Vị Ðại Ðạo Sư giảng dạy, nghi ngờ sẽ sáng tỏ, và họ sẽ nhận thức được giáo lý của Ngài góp phần hữu hiệu để tìm thấy mục đích của đời sống.

Dù người ta có tin Ngài hay không tin Ngài, giáo lý của Ngài vẫn tác dụng sâu xa đến tất cả mọi người. Thông điệp của Ngài được truyền bá mà không gây một bạo động nào. Một sự kiện rất nghĩa lý là không một giọt máu nào đã bị đổ ra dưới danh nghĩa của Ngài. Ðương nhiên đó là một kỷ lục phi thường trong lịch sử thế giới phải được viết nên bằng chữ vàng. Giáo lý này soi sáng con đường nhân loại có thể vượt qua thế giới bất toại nguyện tới một thế giới trí tuệ, yêu thương, hòa bình và hạnh phúc.

Giáo lý từ 25 thế kỷ qua của Ðức Ðại Ðạo Sư vẫn đủ mạnh để đương đầu với bất cứ sự thử thách nào không nao núng và không cần phải thuyết minh lại giáo lý căn bản; vì giáo lý mà Ngài thuyết giảng giá trị đời đời và là chân lý tuyệt đối.

Giáo lý coi đức hạnh là điều kiện tiên quyết để đạt được giải thoát khỏi thế giới khổ đau. Ðiều kiện tiên quyết khác là trí tuệ. Ðức hạnh như cái xe mang ta đến cửa giải thoát, nhưng cái chìa khóa thực sự để mở cửa là trí tuệ.