Bắc truyền
Kinh Hoa Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh (Dịch)
24/07/2554 01:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 

2. PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG THỨ HAI
(Hán Bộ Trọn Quyển 6)

 

Lúc bấy giờ, chư Bồ Tát và tất cả Thế Gian Chủ nghĩ rằng: "Thế nào là địa vị của chư Phật? Thế nào là cảnh giới của chư Phật? Thế nào là chư Phật gia trì? Thế nào là chỗ làm của chư Phật? Thế nào là lực của chư Phật? Thế nào là vô sở úy của chư Phật? Thế nào là tam muội của chư Phật? Thế nào là thần thông của chư Phật? Thế nào là chư Phật tự tại? Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được? Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là tiếng của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Mong Ðức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ Tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật thọ lượng hải, và diễn nói Bồ Tát thệ nguyện hải, Bồ Tát phát thu hải, Bồ Tát trợ đạo hải, Bồ Tát thừa hải, Bồ Tát hạnh hải, Bồ Tát xuất ly hải, Bồ Tát thần thông hải, Bồ Tát ba la mật hải, Bồ Tát địa hải, Bồ Tát trí hải. Mong Ðức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy". Lúc đó, do thần lực của chư Bồ Tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng:

Vô lượng kiếp tu hành viên mãn
Dưới cội bồ đề thành chánh giác
Vì độ chúng sanh khắp hiện thân
Như mây đầy khắp vị lai tế.
Chúng sanh có nghi đều khiến dứt
Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát
Vô biên khổ não đều khiến trừ
An lạc của Phật đều khiến chứng.
Vô số Bồ Tát đồng sát trần
Cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật
Mong theo ý mình chỗ nên thọ
Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc.
Thế nào rõ biết Như Lai địa
Thế nào quan sát Như Lai cảnh
Phật chỗ gia trì pháp vô biên
Mong dạy pháp này khiến thanh tịnh.
Thế nào là Phật chỗ thật hành
Mà dùng trí huệ có thể vào
Phật lực thanh tịnh rộng vô biên
Vì các Bồ Tát nên khai thị.
Thế nào rộng lớn các tam muội
Thế nào tịnh trị pháp vô úy
Thần thông lực dụng chẳng thể lường
Nguyện tùy chúng sanh tâm thích nói.
Chư Phật Pháp Vương như Thế Chủ
Chỗ làm tự tại không chướng ngại
Tất cả những pháp rộng lớn kia
Vì lợi chúng sanh nên khai diễn.
Tại sao Phật nhãn là vô lượng
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy
Phật ý vô lượng lại thế nào
Mong giải cho biết phương tiện đó.
Như các chúng sanh vô lượng cõi
Pháp giới chỗ có sự an lành
Chư Phật rộng lớn cũng vô biên
Mong vì Phật tử đều khai diễn.
Ra hẳn các độ khả tư nghì
Khắp vào giải thoát môn phương tiện
Chỗ có tất cả biển pháp môn
Trong đạo tràng này xin tuyên thuyết.

Lúc bấy giờ Ðức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi trần số quang minh. Những là quang minh bửu hoa khắp soi sáng, những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới, những quang minh giăng bủa mây vi diệu, những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến, những quang minh mây lọng báu, những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại, những quang minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang minh kiến lập bửu tràng kim cang thanh tịnh, những quang minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ Tát, những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi trần số quang minh như vậy. Mỗi quang minh này lại có vi trần số quang minh làm quyến thuộc. Tất cả quang minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi trần số thế giới. Chúng Bồ Tát trong những thế giới đó từ nơi quang minh đều được thấy Hoa Tạng thế giới trang nghiêm này. Do thần lực của Phật, quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát xướng kệ rằng:

Trong vô lượng kiếp chỗ tu hành
Cúng dường thập phương vô lượng Phật
Hóa độ tất cả loài chúng sanh
Nay thành đấng Thế Tôn Diệu Giác.
Trong chân lông Phật tuôn mây báu
Quang minh chiếu khắp mười phương cõi
Người đáng được độ đều thấy hiểu
Khiến đến bồ đề không chướng ngại.
Phật xưa qua lại trong các loài
Giáo hóa thành thục những quần sanh
Thần thông tự tại vô lượng biên
Một niệm đều khiến được giải thoát.
Cây báu bồ đề châu ma ni
Các thứ trang nghiêm đều đặc thắng
Phật ở dưới cây thành chánh giác
Phóng đại quang minh khắp soi sáng.
To tiếng chấn động khắp mười phương
Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt
Tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích
Các môn phương tiện khiến tỏ ngộ.
Xưa tu các độ đều viên mãn
Ðồng số vi trần ngàn quốc độ
Tất cả trí lực đều đã thành
Các ông nên qua đồng lễ kính.
Thập phương Phật tử như sát trần
Ðều cùng vui mừng vân tập đến
Ðã rưới mây báu để cúng dường
Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.
Như Lai nhứt âm vô lượng số
Hay diễn Khế Kinh sâu rộng lớn
Khắp rưới diệu pháp ứng quần tâm
Ðấng Lưỡng Túc Tôn nên qua thấy.
Tam thế chư Phật phát nguyện lớn
Dưới cội bồ đề đều tuyên thuyết
Trong một sát na đều hiện tiền
Ông nên mau đến chỗ Như Lai.
Tỳ Lô Giá Na biển đại trí
Diệu môn phóng quang đều được thấy
Nay chờ chúng nhóm để phát tâm
Ông nên qua kia nghe Phật dạy.

Lúc đó tất cả chúng hội trong thập phương thế giới đã nhờ quang minh của Phật khai thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ Lô Giá Na cung kính cúng dường.

Phương đông Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, có thế giới hải tên Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Trong thế giới này có quốc độ, tên Ma Ni Anh Lạc Kim Cang Tạng, Phật hiệu Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Phương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ Tát đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện thứ mây mưa tất cả hoa sen báu sáng rỡ. Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu Di. Lại hiện mười thứ ánh sáng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả anh lạc. Lại hiện mười thứ mây hương bột. Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Vi trần số mây cúng dường như vậy đều khắp cả hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ Tát này ngồi kiết già trên những pháp tòa ấy.

Phương nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới tên Nhứt Thiết Bửu Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới chủng này có quốc độ tên Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm. Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Ðức Tu Di Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma ni châu vương trang nghiêm sáng chói đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện ra đồ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu xưng dương hồng danh của Phật. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói tất cả Phật pháp. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu những cây đẹp trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện các Hóa Phật. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu khắp hiện hình tượng trang nghiêm của tất cả đạo tràng. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói cảnh giới của chư Phật. Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô số cung điện bất tư nghì. Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật. Hiện vô số mây ma ni châu vương như vậy đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ Tát này hướng Phật kính lễ cúng dường rồi ở phương nam hóa làm vi trần số tòa sư tử đế thanh bửu diêm phù đàn Kim liên hoa tạng, đồng ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.

Phương tây của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Khả Ái Nhạo Bửu Quang Minh. Trong thế giới chủng đó quốc độ tên Xuất Sanh Thượng Diệu Tư Thân Cụ. Phật hiệu Hương Diệm Công Ðức Bửu Trang Nghiêm. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Nguyệt Quang Hương Diệm Phổ Trang Nghiêm cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu các vô biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây lầu các đèn báu sáng chói. Lại hiện mười thứ mây lầu các chơn châu. Lại hiện mười thứ mây lầu các hoa báu. Lại hiện mười thứ mây lầu các chuỗi ngọc báu trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu các trang nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu các những bột báu xen lẫn trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu các những châu báu cùng khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu các cửa đẹp lưới báu.

Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây lầu các rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư tử chơn kim đại bửu, rồi đều ngồi kiết gìa trên bảo tòa ấy.

Phương bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Ưu Bát La Hoa Trang Nghiêm. Phật hiệu Phổ Trí Tràng Âm Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma ni thơm tho khắp hư không, chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện vô biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang nghiêm ánh sáng báu. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện thân Bồ Tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hiển hiện chỗ đạo tràng bất tư nghì thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báu y phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm thanh vừa ý.

Chư Bồ Tát hiện những mây cây báu trang nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Ma Ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.

Phương đông bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Diêm Phù Ðàn Kim Pha Lê Sắc Tràng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Bửu Trang Nghiêm. Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Ðăng, trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Tối Thắng Quang Minh Ðăng Vô Tận Công Ðức Tạng cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên hoa vô biên sắc tướng khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử ma ni sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả đồ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tràng hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử khắp rưới chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử thị hiện tòa trang nghiêm ma ni của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả cây nhánh báu ma ni. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử hương báu xen lẫn trang nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt. Chư Bồ Tát này hiện vô số mây báu tòa sư tử rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông bắc đều hóa ra làm tòa sư tử bửu hiên hoa ma ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.

Phương đông nam của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Thanh Tịnh Hương Quang Minh. Phật hiệu Phổ Hỷ Thâm Tín Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Huệ Ðăng Phổ Minh cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma ni khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị hiện Phật thần thông thuyết pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y phục trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh. Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên hoa lưới ma ni. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang nghiêm bất tư nghì. Chư Bồ Tát này hiện ra vi trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông nam đều hóa làm tòa sư tử bửu liên hoa, rồi ngồi trên bửu tòa đó.

Phương tây nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Nhựt Quang Biến Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Sư Tử Nhựt Quang Minh. Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Âm. Trong đại chúng của Ðức Phật đó có Ðại Bồ Tát tên Phổ Hoa Quang Diệm Kế cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây bửu cái vi diệu trang nghiêm khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu cái đẹp trang nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chơn châu vô biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni vang ra tiếng bi mẫn của tất cả Bồ Tát. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tràng hoa đẹp báu. Lại hiện mười thứ mây bửu cái rủ lưới lục lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cây ma ni nhánh trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni chói sáng như mặt nhựt. Lại hiện mười thứ cây bửu cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chiên đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cảnh giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây bửu cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây nam đều hóa làm tòa sư tử đế thanh bửu trang nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết già trên đó.

Phương tây bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Bửu Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Hương Trang Nghiêm. Phật hiệu Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ Tát tên Vô Tận Quang Ma Ni Vương cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả châu bửu khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tát cả diệu hoa. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả hóa Phật. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang mười phương Phật độ. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang Phật cảnh giới. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả lưu ly bửu ma ni. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang trong một niệm hiện vô biên tướng chúng sanh. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tiếng diễn thuyết nói đại nguyện của tất cả Như Lai. Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên mãn quang ma ni vương tiếng diễn hóa tất cả chúng sanh. Chư Bồ Tát này hiện vi trần số mây viên mãn quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây bắc đều hóa làm tòa sư tử vô tận quang minh oai đức tạng rồi ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.

Phương dưới của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Liên Hoa Hương Diệu Ðức Tạng. Trong thế giới hải đó có quốc độ tên Bửu Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu. Phật hiệu Pháp Giới Quang Diệm Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mười thứ mây quang minh tất cả tạng ma ni, khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây quang minh vang tiếng thuyết pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả Phật độ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu các. Lại hiện mười thứ mây quang minh việc chư Phật giáo hóa chúng sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang minh hoa nhụy vô tận bửu. Lại hiện mười thứ mây quang minh bửu tòa quang minh. Chư Bồ Tát này hiện mười thứ mây quang minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư tử liên hoa bửu diệm rồi ngồi kiết già trên đó.

Phương trên của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Ma Ni Bửu Chiếu Diệu Trang Nghiêm. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Vô Tướng Diệu Quang Minh, Phật hiệu Vô Ngại Công Ðức Quang Minh Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Bồ Tát tên Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ cùng vi trần số Bồ Tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ Tát này đều hiện mây quang diệm báu vô biên sắc tướng đầy hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang diệm lưới báu ma ni. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả Phật độ trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả diệu hương. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang diệm chư Phật biến hóa. Lại hiện mười thứ mây quang diệm các cây hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả kim cang. Lại hiện mười thứ mây quang diệm châu ma ni hiện công hạnh của vô biên Bồ Tát. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả đèn chơn châu. Chư Bồ Tát hiện vi trần số mây quang diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi thượng phương đều hóa làm tòa sư tử liên hoa quang minh diễn thinh âm của Phật, rồi ngồi trên bửu tòa đó.

Trong mười ức Phật sát vi trần số thế giới hải như vậy có mười ức vi trần số đại Bồ Tát, mỗi Ðại Bồ Tát có thế giới hải vi trần số chúng Bồ Tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ Tát đều hiện thế giới hải vi trần số mây, các thứ đồ trang nghiêm cúng dường đều khắp hư không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ Tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ Tát đều hóa làm các thứ bửu tòa sư tử trang nghiêm rồi ngồi kiết già trên bửu tòa đó.

Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ Tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế giới hải vi trần số các thứ bửu sắc quang minh.

Trong mỗi quang minh đều hiện mười thế giới hải vi trần số chư Bồ Tát đều ngồi tòa sư tử liên hoa tạng.

Chư Bồ Tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi trần của tất cả pháp giới hải.

Trong mỗi vi trần đó đều có mười thế giới vi trần số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam thế chư Phật Thế Tôn.

Chư Bồ Tát này đều có thể qua gần gũi cúng dường khắp chư Thế Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp môn tự tại thị hiện để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn thị hiện tất cả chư Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn nói tất cả công hạnh Bồ Tát, dùng pháp môn chấn động tất cả cõi tán thán công đức thần biến của Phật, dùng pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi Phật hiển thị tất cả đại nguyện hải, dùng pháp môn thinh âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng sanh, dùng pháp môn hay rưới tất cả Phật pháp, dùng pháp môn quang minh chiếu khắp mười phương quốc độ khắp pháp giới thị hiện thần biến, dùng pháp môn hiện Phật thân đầy khắp pháp giới giải thoát lực của tất cả Như Lai, dùng pháp môn Phổ Hiền Bồ Tát kiến lập tất cả chúng hội đạo tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp môn như vậy để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sanh.

Trong mỗi niệm, mỗi quốc độ đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kể đọa ác đạo được lìa hẳn khổ não. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kẻ trụ tà định được vào chánh định. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ bực Thanh Văn, bực Bích Chi Phật. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thờ bực Thiện tri thức đủ những phước hạnh. Ðều khiến Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh phát bồ đề tâm. Ðều làm Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thẳng đến bực Bồ Tát bất thối chuyển. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh được trí nhãn thanh tịnh thấy tất cả pháp bình đẳng của Như Lai đã thấy. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô tận làm phương tiện thanh tịnh các Phật độ. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh đều được an trụ nguyện hải rộng lớn Tỳ Lô Giá Na, sanh trong nhà Như Lai.

Lúc đó, chư Bồ Tát, ở trong quang minh, đồng thời nói kệ:

Trong các quang minh vang diệu âm
Cùng khắp mười phương tất cả nước
Diễn thuyết Phật tử các công đức
Hay vào đạo bồ đề vi diệu.
Kiếp hải tu hành không mõi nhàm
Khiến chúng sanh khổ được giải thoát
Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn
Phật tử khéo vào phương tiện đạo.
Tất cả kiếp hải phương tiện
Vô lượng vô biên không thừa sót
Tất cả pháp môn đều khắp vào
Mà thường nói kia tánh tịch diệt.
Tam thế chư Phật bao nhiêu nguyện
Tu hành tất cả đều trọn vẹn
Bèn dùng lợi ích các chúng sanh
Mà tự thật hành nghiệp thanh tịnh.
Tất cả chư Phật trong chúng hội
Cùng khắp mười phương đều qua đến
Ðều dùng biển trí huệ thậm thâm
Vào pháp tịch diệt của chư Phật.
Mỗi mỗi quang minh đều vô biên
Ðều vào nan tư các quốc độ
Trí nhãn thanh tịnh khắp thấy đều
Là cảnh sở hành của Bồ Tát.
Bồ Tát hay trụ một đầu lông
Ðộng khắp mười phương các quốc độ
Chẳng khiến chúng sanh có sợ ngờ
Ðây là phương tiện bực thanh tịnh.
Trong mỗi mỗi trần vô lượng thân
Lại hiện trang nghiêm các cõi nước
Một niệm sống chết khắp khiến thấy
Ðược bực trang nghiêm ý vô ngại.
Tam thế chỗ có tất cả kiếp
Trong một sát na đều hiện được
Biết thân như huyễn không thể tướng
Chứng minh pháp tánh bực vô ngại.
Phổ Hiền thắng hạnh đều được vào
Tất cả chúng sanh đều thích thấy
Phật tử trụ được pháp môn này
Trong các quang minh vang tiếng lớn.

Lúc đó Ðức Thế Tôn muốn khiến tất cả đại chúng Bồ Tát được sức thần thông vô biên cảnh giới của Như Lai, nên phóng quang minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt thiết Bồ Tát trí quang minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu sắc, tất cả quốc độ và chúng sanh trong tất cả Phật độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang minh lại chấn động khắp các thế giới. Trong mỗi trần hiện vô số Phật. Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng sanh khắp rưới mây diệu pháp luân của tam thế chư Phật, hiển thị biển ba la mật của Như Lai. Lại rưới vô lượng những mây xuất ly khiến các chúng sanh thoát hẳn sanh tử. Lại rưới mây đại nguyện của chư Phật hiển bày chúng hội đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát trong thập phương thế giới. Quang minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.

Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang nghiêm: các châu báu xen lẫn làm cộng, ma ni bửu vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma ni làm tua, vang diêm phù đàn trang nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh tịnh, trong niệm thị hiện vô biên thần biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh âm, ma ni bửu vương ảnh hiện thân Phật, trong âm thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát.

Khi hoa sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch hào của Như Lai đồng thời xuất hiện đại Bồ Tát tên Nhứt Thiết Pháp Thắng Âm và thế giới hải vi trần số Bồ Tát. Chư Bồ Tát này đi nhiễu Phật vô lượng vòng, lễ chưn Phật. Thắng Âm Bồ Tát ngồi đài liên hoa, các Bồ Tát ngồi trên tua sen.

Thắng Âm Bồ Tát này rõ pháp giới, lòng rất hoan hỷ, nhập sở hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như Lai. Các chưn lông đều hiện thần thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ Tát này khắp an trụ tất cả tam muội, cùng tận kiếp vị lai thường thấy thân vô biên pháp giới công đức hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam muội, giải thoát thần thông biến hóa.

Chư Bồ Tát này liền ở trong chúng, thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng:

Phật thân đầy khắp nơi pháp giới
Hiện khắp trước tất cả chúng sanh
Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng
Mà hằng ở tòa bồ đề này.
Trong mỗi chưn lông của Như Lai
Tất cả sát trần chư Phật ngồi
Chúng hội Bồ Tát cùng vây quanh
Diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền.
Như Lai ngồi yên nơi Bồ Ðề
Một lòng thị hiện nhiều sát hải
Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy
Như vậy khắp cùng cả pháp giới.
Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa
Tất cả sát độ đều cùng khắp
Thập phương Bồ Tát như mây nhóm
Tất cả đồng đến hội đạo tràng.
Tất cả quốc độ vi trần số
Công đức quang minh chúng Bồ Tát
Ở khắp trong hội của Như Lai
Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp
Thập phương Bồ Tát như mây nhóm
Tất cả đồng đến hội đạo tràng.
Tất cả quốc độ vi trần số
Công đức quang minh chúng Bồ Tát
Ở khắp trong hội của Như Lai
Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.
Pháp giới vi trần các quốc độ
Trong tất cả chúng đều xuất hiện
Như vậy phân thân trí cảnh giới
Trong hạnh Phổ Hiền hay kiến lập.
Ở giữa chúng hội của chư Phật
Thắng Trí Bồ Tát đều an tọa
Tất cả nghe pháp đều hoan hỷ
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.
Ðã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền
Tất cả nghe pháp đều hoan hỷ
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.
Ðã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền
Tất cả xuất sanh các Phật pháp
Trong pháp hải Tỳ Lô Giá Na
Tu hành chứng được Như Lai địa.
Phổ Hiền Bồ Tát đã khai giác
Tất cả Như Lai đồng khen mừng
Ðã được chư Phật đại thần thông
pháp giới châu lưu đều cùng khắp.
Tất cả quốc độ vi trần số
Thường hiện hóa thân đều đầy khắp
Khắp vì chúng sanh phóng đại quang
Ðều rưới pháp giới xứng lòng họ.

Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Quán Sát Nhứt Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Như Lai trí rất sâu
Vào khắp nơi pháp giới
Hay chuyển theo ba đời
Vì đời làm Minh Ðạo.
Chư Phật đồng pháp thân
Vô y, vô sai biệt
Tùy theo ý chúng sanh
Khiến thấy thân hình Phật.
Ðầy đủ nhứt thiết trí
Biết khắp tất cả pháp
Trong tất cả quốc độ
Tất cả đều hiện đủ.
Thân Phật và quang minh
Sắc tướng chẳng nghĩ bàn
Chúng sanh ai ưa thích
Tùy ưng đều khiến thấy.
Nơi trên một thân Phật
Hóa làm vô lượng Phật
Lôi âm khắp các cõi
Diễn pháp sâu như biển.
Trong mỗi mỗi chân lông
Lưới sáng khắp mười phương
Diễn diệu âm của Phật
Ðiều phục kẻ khó phục.
Trong quang minh Như Lai
Thường vang tiếng thâm diệu
Ca ngợi công Ðức Phật
Và công hạnh Bồ Tát.
Phật chuyển chánh pháp luân
Vô biên vô lượng số
Pháp nói ra vô đẳng
Trí cạn không lường được.
Trong tất cả thế giới
Hiện thân thành chánh giác
Mỗi mỗi khởi thần biến
Pháp giới đều đầy đủ.
Như Lai mỗi mỗi thân
Hiện Phật đồng chúng sanh
Tất cả vi trần cõi
Khắp hiện thần thông lực.

Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng:

Phật thân thường hiển hiện
Pháp giới đều đầy đủ
Hằng diễn quảng đại âm
Chấn động mười phương cõi.
Như Lai khắp hiện thân
Thế gian đều vào khắp
Tùy chúng sanh thích ưa
Hiển thị thần thông lực.
Phật tùy tâm chúng sanh
Hiện khắp ở trước họ
Chúng sanh chỗ được thấy
Ðều là Phật thần lực.
quang minh chiếu vô biên
Thuyết pháp cũng vô lượng
Phật tử tùy trí mình
Vào được quan sát được.
Phật thân vốn vô sanh
Mà thị hiện xuất sanh
Pháp tánh như hư không
Chư Phật trụ trong đó.
Không trụ cũng không đi
Mọi nơi đều thấy Phật
Quang minh chiếu cùng khắp
Tiếng tâm đồn khắp cõi.
Vô thể vô sở trụ
Cũng không có chỗ sanh
Không tướng cũng không hình
Chỗ hiện đều như bóng.
Phật tùy tâm chúng sanh
Vì họ hiện pháp Vân
Các thứ môn phương tiện
Khai ngộ và điều phục.
Trong tất cả thế giới
Thấy Phật ngồi đạo tràng
Ðại chúng đồng bao quanh
Chói sáng mười phương cõi.
Tất cả thân chư Phật
Ðều có tướng vô tận,
Thị hiện dầu vô lượng
Sắc tướng vô cùng tận.

Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Hương Diệm Quang Phổ Minh Huệ thừa thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Bồ Tát trong hội này
Vào Phật địa khó lường
Mỗi mỗi đều được thấy
Thần lực của chư Phật.
Trí thân khắp vào được
Tất cả vi trần cõi
Thấy thân ở trong đó
Thấy khắp các Ðức Phật.
Như bóng hiện các cõi
Tất cả chỗ Như Lai
Trong tất cả chỗ đó
Ðều hiện sự thần thông.
Phổ Hiền các hạnh nguyện
Tu tập đã sáng sạch
Có thể tất cả cõi
Thấy khắp Phật thần biến.
Thân ở tất cả chỗ
Tất cả đều bình đẳng
Trí có thể như vậy
Vào cảnh giới của Phật.
Ðã chứng trí Như Lai
Chiếu khắp trong pháp giới
Khắp vào chân lông Phật
Tất cả những cõi nước.
Tất cả quốc độ Phật
Ðều hiện thần thông lực
Thị hiện các thứ thân
Và các thứ danh hiệu.
Nơi trong khoảng một niệm
Hiện khắp những thần biến
Ðạo tràng thành chánh giác
và chuyển diệu pháp luân.
Tất cả cõi rộng lớn
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Bồ Tát trong chánh định
Một niệm đều hiện được.
Tất cả những Phật độ
Chư Bồ Tát mỗi vị
Khắp vào nơi thân Phật
Vô biên cũng vô tận.

Lúc đó lại có Ðại Bồ Tát tên Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Tỳ Lô Giá Na Phật
Hay chuyển chánh pháp luân
Pháp giới các cõi nước
Như mây đều cùng khắp.
Trong mười phương chỗ có
Những thế giới rộng lớn
Phật nguyện lực thần thông
Chuyển pháp luân khắp chỗ.
Tất cả những cõi nước
Trong chúng hội rộng lớn
Danh hiệu đều chẳng đồng
Tùy ưng diễn diệu pháp.
Như Lai oai lực lớn
Phổ Hiền nguyện tạo thành
Trong tất cả cõi nước
Diệu âm đều khắp đến.
Phật thân khắp pháp giới
Khắp rưới những mưa pháp
Vô sanh vô sai biệt
Thế gian hiện tất cả.
Muôn ức vô số kiếp
Trong tất cả quốc độ
Việc làm từ thuở xưa
Diệu âm đều nói đủ.
Mười phương vi trần cõi
Lưới sáng trùm khắp nơi
Ánh sáng đều có Phật
Khắp hóa độ quần sanh.
Phật thân vô sai biệt
Ðầy khắp trên pháp giới
Ðều khiến thấy sắc thân
Tùy cơ khéo điều phục.
Tam thế tất cả cõi
Tất cả đấng Ðạo Sư
Danh hiệu sai khác nhau
Tuyên thuyết đều khiến thấy.
Quá hiện và vị lai
Tất cả chư Như Lai
Chuyển vi diệu pháp luân
Chúng hội đều nghe được.

Lúc đó, trong đại chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Pháp Hải Công Ðức Tạng thừa oai thần của Phật, quan sát thập phương rồi nói kệ rằng:

Phật tử trong hội này
Khéo tu các trí huệ
Người này đã vào được
Môn phương tiện như vậy.
Trong tất cả cõi nước
Khắp diễn quảng đại âm
Nói công hạnh Phật làm
Nghe khắp mười phương cõi.
Trong mỗi mỗi tâm niệm
Xem khắp tất cả pháp
An trụ chơn như địa
Rõ thấu biển chánh pháp.
Trong mỗi mỗi Phật thân
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Tu tập ba la mật
Và nghiêm tịnh quốc độ.
Trong mỗi mỗi vi trần
Chứng được tất cả pháp
Ðược vô ngại như vậy
Ði khắp mười phương cõi
Trong mỗi mỗi cõi Phật
Qua đến đều không sót
Thấy Phật xuất thần thông
Vào công hạnh của Phật.
Chư Phật tiếng rộng lớn
Pháp giới đều khắp nghe
Bồ Tát rõ biết được
Khéo vào biển âm thanh.
Kiếp hải diễn diệu âm
Diệu âm đồng không khác
Bực trí khắp ba đời
Vào diệu âm của Phật.
Thinh âm của chúng sanh
Tiếng tự tại của Phật
Ðều được trí thinh âm
Tất cả đều rõ được.
Từ địa mà được địa
Trụ ở trong lực địa
Ức kiếp siêng tu hành
Chỗ được pháp như vậy.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Huệ Ðăng Phổ Minh thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Tất cả chư Như Lai
Xa lìa các hình tướng
Nếu biết được pháp này
Mới thấy đấng Ðạo Sư.
Bồ Tát trong chánh định
Huệ Quang khắp sáng rõ
Biết được tất cả Phật
Thể tánh vốn tự tại.
Thấy Phật thể chơn thật
Thời hộ pháp thậm thâm
Khắp quan sát pháp giới
Tùy nguyện mà thọ thân.
Từ nơi biển phước sanh
An trụ trong trí địa
Quan sát tất cả pháp
Tu hành đạo tối thắng
Trong tất cả Phật sát
Chỗ tất cả Như Lai
Khắp pháp giới như vậy
Ðều thấy thể chơn thật.
Mười phương cõi rộng lớn
Ức kiếp siêng tu hành
Ði trong chánh biến tri
Biển tất cả các pháp.
Chỉ một thân dày cứng
Trong vi trần đều thấy
Vô sanh cũng vô tướng
Hiện khắp trong các cõi.
Tùy tâm của chúng sanh
Hiện khắp ở trước họ
Hiện các môn điều phục
Khiến mau đến Phật đạo.
Do oai thần của Phật
Xuất hiện các Bồ Tát
Phật lực thường gia trì
Thấy khắp các Như Lai.
Tất cả đấng Ðạo Sư
Vô lượng oai thần lực
Khai ngộ các Bồ Tát
Pháp giới đều cùng khắp.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Hoa Diệm Kế Phổ Minh Trí, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Trong tất cả quốc độ
Khắp diễn tiếng vi diệu
Ca ngợi công Ðức Phật
Pháp giới đều đầy đủ.
Phật dùng pháp làm thân
Thanh tịnh như hư không
Hiện ra những sắc hình
Khiến vào trong pháp đó.
Nếu có người tin mừng
Và được Phật nhiếp thọ
Nên biết người như vầy
Sanh được Phật trí huệ.
Những người trí kém ít
Không biết được pháp này
Người huệ nhãn thanh tịnh
Nơi đây mới thấy được.
Do oai lực của Phật
Quan sát tất cả pháp
Nhập trụ và lúc xuất
Chỗ thấy đều sáng rõ.
Trong tất cả các pháp
Pháp môn nhiều vô biên
Thành tựu nhứt thiết trí
Vào nơi biển pháp sâu.
An trụ Phật quốc độ
Hiện ra tất cả chỗ
Không đến cũng không đi
Pháp chư Phật như vậy.
Tất cả biển chúng sanh
Phật thân như bóng hiện
Tùy họ hiểu sai khác
Ðều được thấy Ðạo Sư.
Trong tất cả chân lông
Mỗi mỗi hiện thần thông
Tu hành nguyện Phổ Hiền
Người thanh tịnh được thấy.
Phật dùng mỗi mỗi thân
Nơi nơi chuyển pháp luân
Pháp giới đều cùng khắp
Nghĩ bàn chẳng thể đến.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Oai Ðức Huệ Vô Tận Quang, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Trong mỗi mỗi cõi Phật
Nơi nơi ngồi đạo tràng
Chúng hội đồng bao quanh
Ma quân đều xô dẹp.
Thân Phật phóng quang minh
Ðầy khắp cả mười phương
Tùy ưng mà thị hiện
Sắc tướng hiện nhiều thứ.
Trong mỗi mỗi vi trần
Quang minh đều đầy đủ
Thấy khắp mười phương cõi
Chúng loại đều sai khác.
Mười phương những quốc độ
Vô lượng vô biên cõi
Ðều bình thản thanh tịnh
Ðế thanh bửu làm thành.
Hoặc trùm hoặc ở bên
Hoặc giống hoa sen búp
Hoặc tròn hoặc bốn góc
Những hình tướng sai khác.
Cõi nước trong pháp giới
Ði khắp không chướng ngại
Trong tất cả chúng hội
Thường chuyển diệu pháp luân.
Phật thân chẳng nghĩ bàn
Quốc độ đều ở trong
Nơi tất cả chỗ kia
Nói pháp giáo hóa chúng.
Diệu pháp luân đã chuyển
Pháp tánh không sai khác
Nương nơi một thật lý
Diễn thuyết các pháp tướng.
Phật dùng tiếng viên mãn
Thuyết minh lý chơn thật
Tùy chúng hiểu sai khác
Hiện vô tận pháp môn.
Trong tất cả quốc độ
Thấy Phật ngồi đạo tràng
Phật thân như bóng hiện
Sanh diệt bất khả đắc.

Lúc đó trong chúng lại có Ðại Bồ Tát tên Pháp Giới Phổ Minh Huệ, thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:

Như Lai thân vi diệu
Sắc tướng chẳng nghĩ bàn
Người thấy lòng vui mừng
Cung kính tin Phật pháp.
Phật thân tất cả tướng
Ðều hiện vô lượng Phật
Vào khắp mười phương cõi
Trong mỗi mỗi vi trần.
Thập phương những quốc độ
Vô lượng vô biên Phật
Ðều riêng hiện thần thông.
Chư Bồ Tát đại trí
Thâm nhập nơi pháp hải
Phật lực thường gia trì
Phương tiện này biết được.
Nếu người đã an trụ
Các hạnh nguyện Phổ Hiền
Thấy những quốc độ kia
Thần lực của chư Phật.
Nếu người có tin hiểu
Nhẫn đến các đại nguyện
Ðầy đủ trí huệ sâu
Thông đạt tất cả pháp.
Có thể nơi thân Phật
Mỗi mỗi quan sát được
Sắc thinh không chướng ngại
Rõ thấu nơi các cảnh.
Có thể nơi thân Phật
An trụ cảnh trí huệ
Mau vào Như Lai địa
Nhiếp khắp cả pháp giới.
Số vi trần Phật sát
Những quốc độ như vậy
Hay khiến trong một niệm
Hiện trong mỗi vi trần.
Tất cả những quốc độ
Nhẫn đến sự thần thông
Ðều hiện trong một cõi
Sức Bồ Tát như vậy.

Lúc đó trong chúng có Ðại Bồ Tát tên Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:

Phật diễn một diệu âm
Nghe khắp mười phương cõi
Các tiếng đều đầy đủ
Pháp vũ đều cùng khắp.
Tất cả biển ngôn từ
Tất cả tiếng tùy loại
Trong tất cả Phật độ
Chuyển pháp luân thanh tịnh.
Tất cả các cõi nước
Ðều thấy Phật thần biến
Nghe pháp âm Phật nói
Nghe rồi đến bồ đề.
Pháp giới các cõi nước
Trong mỗi mỗi vi trần
Giải thoát lực của Phật
Nơi kia khắp hiện thân.
Pháp thân đồng hư không
Vô ngại vô sai biệt
Sắc hình như ảnh tượng
Các thứ tướng hiển hiện.
Ảnh tượng không nơi chỗ
Vô tánh như hư không
Người trí huệ rộng lớn
Rõ thấu tánh bình đẳng.
Phật thân bất khả thủ
Vô sanh cũng vô tác
Ứng vật khắp hiện tiền
Bình đẳng như hư không.
Thập phương vô lượng Phật
Ðều nhập một chân lông
Ðều riêng hiện thần thông
Trí nhãn xem thấy được.
Tỳ Lô Gía Na Phật
Nguyện lực khắp pháp giới
Trong tất cả quốc độ
Thường chuyển pháp vô thượng.
Một lông hiện thần thông
Tất cả Phật đồng nói
Trải qua vô lượng kiếp
Ngằn mé không thể hết.

Tiêu điểm: