Phật học cơ bản
Nền tảng của đạo Phật
27/06/2553 12:14 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nền tảng của đạo Phật

Nguyên tác: "The Fundamentals of Buddhism", Tiến sĩ Peter D. Santina

Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

[01]

ÐẠO PHẬT - MỘT NHÃN QUAN HIỆN ÐẠI

BÀI I - THỜI TIỀN PHẬT GIÁO
BÀI II - CUỘC ÐỜI ÐỨC PHẬT

[02]

BÀI III - BỐN CHÂN LÝ CAO QUÝ
BÀI IV - BÁT CHÁNH ĐẠO

[03]

BÀI V - GIỚI
BÀI VI - ÐỊNH (PHÁT TRIỂN TINH THẦN)

[04]

BÀI VII - HUỆ (TRÍ TUỆ)
BÀI VIII - NGHIỆP

[05]

BÀI IX - TÁI SINH
BÀI X - LÝ NHÂN DUYÊN

[06]

BÀI XI - BA ÐẶC TÍNH PHỔ QUÁT (TAM TƯỚNG PHÁP)
BÀI XII - NĂM UẨN (NGŨ UẨN)

KẾT LUẬN

Source: buddhanet.net