Phật học cơ bản
Pháp hải thích nghi
Tác giả: Thích Tâm An
26/05/2553 05:02 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Duyên khởi
 
   Phật pháp rộng lớn, “chỉ có tin mới có thể vào”, muốn tăng trưởng căn tính chúng sinh, phá trừ si mê, quay về nẻo giác, lão Hòa thượng thường tu hành thanh tịnh chánh tuệ, vô ngại biện tài. Đối với thính giả các nơi, liên hữu Phật thất, hộ pháp tín chúng… đều mở bày giải thích chân lý, lập tức khiến cho các mối nghi đoạn trừ, làm cho họ biết nhân hiểu quả, được chánh kiến pháp hỷ. Đó là những câu đối đáp khế hợp chân lý căn cơ, sớm đưa kẻ hồ đồ nhận được những điều chỉ dạy, tuy bình thường nhưng lại cảm ứng lòng người. Giống như một khi kim chích liền thấy máu, một bản diệu tâm phát ra sẽ giúp người mở lối, với lời hỏi đáp vô cùng pháp vị, khiến người nghe được vô lượng pháp hỷ, an lành. Để thỏa mãn phần nào nhu cầu bạn đọc, xin chọn lọc nơi đây những tinh yếu, kính biên thành sách, và nguyện cùng các bạn dạo chơi biển pháp, có thể khéo nhiếp mê muội, tăng thêm tín tâm, đồng chứng tuệ Phật, được phước thọ vô lường.
 
Người biên kính đề

Nguồn: chuahoangphap.com.vn