Thiền học
Sáu cửa vào Động Thiếu Thất
Bồ-đề Đạt-ma Trúc Thiên Dịch
13/11/2553 05:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

MỤC LỤC

1. Trước khi vào cửa Động.

2. Cửa thứ nhất: Tâm Kinh Tụng

3. Cửa thứ nhì: Phá tướng luận

4. Cửa thứ ba: Nhị chủng nhập

5. Cửa thứ tư: An tâm Pháp môn

6. Cửa thứ năm: Ngộ tánh luận

7. Cửa thứ sau: Huyết mạch luận

8. Căn bản pháp của Thiền Đạt Ma

9. Bạt: Huyền thoại Bồ Đề Đạt Ma

      10. Phụ lục:  Tiểu sử Sư Bồ Đề Đạt Ma