Thiền học
Sáu cửa vào Động Thiếu Thất
Bồ-đề Đạt-ma Trúc Thiên Dịch
13/11/2553 05:52 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

CỬA THỨ NHẤT: TÂM KINH TỤNG

 

Dịch:

1. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

            Trí huệ biển thanh tịnh

            Lý mật nghĩa u thâm

            Ba la qua bờ ấy

            Soi đường chỉ do tâm

            Nghe nhiều ngổn ngang ý

            Chẳng lìa chỉ vì kim

            Hoa kinh một mối đạo

            Muôn kiếp thánh hiền vâng

2. QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

            Bồ tát vượt thánh trí

            Sáu xứ rốt chung đồng

            Tâm không quán tự tại

            Vô ngại đại thần thông

            Cửa thiền vào chánh thọ

            Tam muội mặc tây đông

            Muời phương trải chơi khắp

            Nào thấy Phật hành tung

3. HÀNH THÂM BÁT NHẢ BA LA MẬT ÐA THỜI

            Sáu năm cầu đạo lớn

            Hành sâu chẳng lìa thân

            Trí huệ tâm giải thoát

            Ðến bờ kia tột cùng

            Thánh đạo không lắng lặng

            "Như ngã thị kim văn"

            Phật hành ý bình đẳng

            Thời đến tự siêu quần

4. CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

            Tham mến thành năm uẩn

            Giả dối kết làm thân

            Máu thịt liền gân cốt

            Trong da một đống trần

            Kẻ mê vui chấp dính

            Người trí chẳng vì thân

            Bốn tướng đều dứt bặt

            Mới được gọi là chân

5. ÐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH

            Vọng buộc hóa thân khổ

            Nhân ngã tự tâm mê

            Niết bàn đường thanh tịnh

            Sao chấp được tâm y

            Ấm gíới sáu trần dây

            Ách nạn nghiệp theo kề

            Ví rõ tâm không khổ

            Sớm nghe ngộ Bồ đề

6. XÁ LỢI TỬ

            Ðạt đạo tâm là gốc

            Tâm lặng lợi bao la...

            Như sen nhô mặt nước

            Thoắt rõ gốc đạo hòa

            Luôn ở nơi tịch diệt

            Trí huệ ấy ai qua

            Một mình siêu ba cõi

            Hết luyến cảnh Ta bà

7. SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC

            Sắc với không một giống

            Chưa rõ thấy hai đàng

            Hai thừa đâm phân biệt

            Chấp tướng tự dối gian

            Ngoài không chẳng khác sắc

            Chẳng sắc mới dung khoan

            Vô sanh tánh thanh tịnh

            Ngộ ấy tức Niết bàn

8. SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC

            Chẳng không, không chẳng có

            Chẳng sắc, sắc không hình

            Sắc không về một mối

            Ðất tịnh được yên lành

            Chẳng không, không là diệu

            Chẳng sắc, sắc phân minh

            Sắc không đều chẳng tướng

            Nơi đâu dựng thân mình

9. THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC DIỆC PHỤC NHƯ THỊ

            Thọ tưởng nạp muôn duyên

            Hành thức rộng dung khoan

            Biến kế tâm nên dứt

            Bệnh "ta" chẳng tương quan

            Giải thoát tâm vô ngại

            Phá chấp ngộ tâm nguyên

            Nên nói "cũng như vậy"

            Tánh tướng chẳng hai ban

10. XÁ LỢI TỬ

            Nói "xá" nhằm thân tướng

            Nói "lợi" nhắm một tâm

            Bồ tát vận trí lực

            Bốn tướng chẳng đường xâm

            Ðạt đạo lìa nhân chấp

            Thấy tánh pháp không âm

            Chư lậu đều dứt trọn

            Toàn thể ấy vàng ròng

11. THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

            Chư Phật nói không pháp

            Thanh văn chấp tướng cầu

            Tìm kinh kiếm lẻ đạo

            Bao giờ học tâm thôi

            Viên thành tướng chân thực

            Chợt rõ bỏ ý tu

            Thênh thanh vượt pháp giới

            Tự tại hết lo âu

12. BẤT SANH BẤT DIỆT

            Lô xá thể thanh tịnh

            Không tướng tự nhiên chân

            Như hư không rộng khắp

            Muôn kiếp vẫn trường tồn

            Chẳng chung chẳng riêng rẽ

            Không cựu cũng không tân

            Hòa đục trong chẳng nhiễm

            Ba cõi một mình tôn

13. BẤT CẤU BẤT TỊNH

            Chân như vượt ba cõi

            Dơ sạch vốn không nhơ

            Vì thương phưong tiện mở

            Nói nhặt cùng nói thưa

            Cõi không chẳng có pháp

            Hiện xuống bánh xe lừa

            Xưa nay không một vật

            Huống hai thứ lọc lừa

14. BẤT TĂNG BẤT GIẢM

            Thể Như lai không tướng

            Ðầy dẫy mười phương không

            Trên "không" khôn lập "có"

            Trong "có" chẳng thấy "không"

            Nghe như tai gió thoảng

            Xem như nguyệt trên sông

            Pháp thân nào thêm bớt

            Ba cõi gọi chân dung

15. THỊ CỐ KHÔNG TRUNG

            Bồ đề ngoài chẳng có

            Cũng chẳng ở trung gian

            Chẳng tướng, chẳng chẳng tướng

            Cân nhắc mất cơ quan

            Thế giới chẳng thế giới

            Bốn trời sáng ba quang

            Bổn lai không chướng ngại

            Ðâu là chỗ chắn ngang

16. VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC

            Không sắc bổn lai không

            Không thọ ý vẫn đồng

            Hành thức không trong có

            Có hết lại về không

            Chấp có đâu thực có

            Theo không lại lạc không

            Sắc không tâm lìa hết

            Chừng ấy mới thần thông

17. VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT THÂN Ý

            Sáu căn không tự tánh

            Theo tướng đặt bày thôi

            Sắc duyên theo tướng vọng

            Nhân ngã lưỡi đùa chơi

            Mũi dối phân mùi ngửi

            Thân ý đắm tình đời

            Sáu nơi tham muốn hết

            Muôn kiếp chẳng luân hồi

18. VÔ SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP

            Chứng trí không thanh sắc

            Hương vị xúc khác gì

            Sáu trần theo vọng đấy

            Tâm phàm tự dối nghi

            Sanh tử thôi sanh tử

            Bồ đề chứng một khi

            Pháp tánh không vô trụ

            Chỉ sợ ngộ chầy chầy

19. VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI

            Sáu thức theo vọng dậy

            "Y tha" mở dối sai

            Mắt tai luôn thân ý

            Sơ tính được sao ai

            Lưỡi mũi gây điên đảo

            Tâm vương lạc hướng quay

            Ðợi gì trong sáu thức

            Ðốn ngộ hướng Như lai

20. VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ LÃO TỬ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN

            Vì mười hai duyên có

            Sanh lão mới tương tùy

            Thân có, vô minh đến

            Hai tướng hiện liền khi

            Thân hết, vô minh hết

            Thọ báo hết hẹn kỳ

            Rõ thân như mộng mị

            Gấp gấp ngộ vô vi

21. VÔ KHỔ TẬP DIỆT ÐẠO

            Bốn đế hưng ba cõi

            Ðốn giáo nghĩa phân mình

            Khổ dứt, tập đã diệt

            Ðạo thánh tự nhiên thành

            Thanh văn thôi tưởng dối

            Duyên giác ý an lành

            Muốn biết nơi thành Phật

            Trên tâm đừng trệ quanh

22. VÔ TRÍ DIỆC VÔ ÐẮC

            Pháp vốn không vô hữu

            Trí huệ dễ đâu lường

            Hoan hỷ tâm lìa bợn

            Phát sáng ngập mười phương

            Có gì hơn trước mắt

            Tìm đâu xa đạo trường

            Chẳng động qua bờ giác

            Cõi thiện huệ pháp vương (*)

23. DĨ VÔ SỞ ÐẮC CỐ

            Niết bàn có gì chứng

            Chân không đặt níu quàng

            Xưa nay không tướng mạo

            Quyền biến dựng ba đàn

            Bốn trí mở pháp dụ

            Sáu độ ví ải quan

            Mười địa ba thừa pháp

            Hàng thánh khó luận bàn

24. BỒ ÐỀ TÁT ÐỎA

            Phật đạo thật khó thấu

            Tát đỏa là phàm nhân

            Chúng sanh cầu thấy tánh

            Kính Phật chớ phụ tâm

            Trong đời thiện trí thức

            Luận pháp nói sâu nông

            Ðốn ngộ tâm bình đẳng

            Dứt hết hai bên lầm

25. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ

            Bát nhã trí huệ ấy

            Ba la không sở y

            Tâm không rộng lớn khắp

            Trong ngoài thảy vô vi

            Tánh "không" không đại biện

            Ðạt giả có bao người

            Thấy lớn sáng pháp lớn

            Tán tụng biết bàn chi

26. TÂM VÔ QUÁI NGẠI

            Giải thoát tâm vô ngại

            Ý tợ thái hư không

            Bốn phương không một vật

            Trên dưới rốt chung đồng

            Tới lui tâm tự tại

            Nhân pháp chẳng chung cùng

            Hỏi đạo chẳng thấy vật

            Thong dong thoát chậu lồng

27. VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ HỮU KHỦNG BỐ

            Sanh tử tâm lo sợ

            Vô vi tánh tự an

            Cảnh quên tâm cũng diệt

            Biển tánh lặng dung khoan

            Ba thân về đất tịnh

            Tám thức lìa nhân duyên

            Sáu thông theo tướng thực

            Quày đầu bổn lai nguyên

28. VIỄN LY NHẤT THIẾT ÐIÊN ÐẢO MỘNG TƯỞNG

            Hai bên toàn chớ lập

            Ở giữa chớ lầm tu

            Thấy tánh sanh tử hết

            Bồ đề chẳng phải cầu

            Noài thân tìm Phật thực

            Ðiên đảo bỏ đi thôi

            Ngồi tịnh thân vui lặng

            Vô vi trái đến hồi

29. CỨU CÁNH NIẾT BÀN

            Không sanh tức cứu cánh

            Thanh tịnh ấy Niết bàn

            Phàm phu đừng luận thánh

            Chưa đến biết chi bàn

            Có học cùng không học

            Trí Phật chuyển sâu huyền

            Lý vô tâm cốt rõ

            Ðừng chấp lặng tâm nguyên

30. TAM THẾ CHƯ PHẬT

            Quá khứ lời chẳng thật

            Vị lai cũng chẳng chân

            Hiện tại Bồ đề tử (**)

            Không pháp gọi huyền môn

            Ba thân cùng về một

            Một tánh gội nhuần thân

            Ðạt lý phi tam thế

            Một pháp được không nhân

31. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ ÐẮC A NẬU ÐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ÐỀ

            Trí Phật sâu không lượng

            Huệ giải rộng vô biên

            Vô thượng tâm chánh biến

            Ánh từ ngập đại thiên

            Tịch diệt tâm thiện xảo

            Dựng lên vạn pháp thiền

            Bồ tát nhiều phương tiện

            Cứu khắp vì nhân thiên

32. CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỊ ÐẠI THẦN CHÚ THỊ ÐẠI  MINH CHÚ

            Bát nhã là thần chú

            Trừ dứt năm uẩn nghi

            Phiền não cũng mất trọn

            Thanh tịnh tự phân ly

            Bốn trí cuồn cuộn sóng

            Tám thức lộ thần uy

            Ðèn tâm soi pháp giới

            Ðó tức là Bồ đề

33. THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ

            Vô thượng xưng tối thắng

            Bạt tế ấy quần mê

            Giáo chủ ba ngàn cõi

            Rộng mở nguyện từ bi

            Thuận lòng chúng sanh muốn

            Tùy cảnh dẫn qua mê

            Người người lên bờ giác

            Do mình chẳng do ai

34. THỊ VÔ ÐẲNG ÐẲNG CHÚ

            Phật đạo bao người chứng

            Pháp lực chẳng gì qua

            Chân không dứt mọi có

            Hóa thân hiện hằng sa

            Ðến vì chúng sanh khổ

            Ði vì thế giới ma

            Kiếp thạch thảy về hết

            Mình ta lại Ta bà

35. NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT KHỔ CHÂN THẬT BẤT HƯ

            Phật từ tâm rộng lớn

            Ðời đời nguyện độ sanh

            Hoằng pháp nêu lẽ thực

            Khắp khuyên gấp tu hành

            Quày đầu thấy thực tướng

            Khổ hết thấy vô sanh

            Dứt hẳn ba đường ác

            Thanh thản lòng vui thành

36. CỐ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CHÚ

            Nên nói lý chân như

            Chưa ngộ gấp tâm hồi

            Sáu giặc thôi gieo ác

            Thùng sơn đáy lủng rồi

            Thần chú trừ ba độc

            Hoa tâm nẩy năm chồi

            Trái chín căn nguồn dứt

            Bước bước thấy Như lai

37. TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: YẾT ÐẾ, YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ BỒ ÐỀ TÁT BÀ HA

            Yết đế giềng mối đạo

            Ðưa duyên phướn lên đường

            Như lai tối tôn thắng

            Phàm tâm biết đâu lường

            Không bên cũng không giữa

            Dài ngắn cũng không luôn

            Bát nhã Ba la mật

            Suốt kim cổ hằng thường                      Nguyên âm:

1. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

            Trí huệ thanh tịnh hải

            Lý mật nghĩa u thâm

            Ba la đáo bỉ ngạn

            Hướng đạo kỳ do tâm

            Ða văn thiên chủng ý

            Bất ly tuyến nhân châm

            Kinh hoa mịch nhất đạo

            Vạn kiếp chúng hiền khâm

2. QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT

            Bồ tát siêu thánh trí

            Lục xứ tất giai đồng

            Tâm không quán tự tại

            Vô ngại đại thần thông

            Thiền môn nhập chánh thọ

            Tam muội nhiệm tây đông

            Thập phương du lịch biến

            Bất kiến Phật hành tung

3. HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỜI

            Lục niên cần đại đạo

            Hành thâm bất ly thân

            Trí huệ tâm giải thoát

            Ðáo bỉ ngạn đầu nhân

            Thánh đạo không tịch tịch

            "Như thị ngã kim văn"

            Phật hành bình đẳng ý

            Thời đáo tự siêu quần

4. CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG

            Tham ái thành ngũ uẩn

            Giả hiệp đắc vi thân

            Huyết nhục liên gân cốt

            Bì lý nhất đôi trần

            Mê đồ sanh lạc trước

            Trí giả bất vị thân

            Tứ tướng giai qui tận

            Hô thậm nãi vi chân

5. ÐỘ NHẤT THIẾT KHỔ ÁCH

            Vọng hệ thân vi khổ

            Nhân ngã tự tâm mê

            Niết bàn thanh tịnh đạo

            Thùy khẳng trước tâm y

            Ấm giới lục trần khởi

            Ách nạn nghiệp tương tùy

            Nhược yếu tâm vô khổ

            Văn tảo ngộ Bồ đề

6. XÁ LỢI TỬ

            Ðạt đạo do tâm bổn

            Tâm tịnh lợi hoàn đa

            Như liên hoa xuất thủy

            Ðốn giác đạo nguyên hòa

            Thường cư tịch diệt tướng

            Trí huệ chứng nan qua

            Ðộc siêu tam giới ngoại

            Cách bất luyến Ta bà

7. SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC

            Sắc dữ không nhất chủng

            Vị đáo kiến lưỡng ban

            Nhị thừa sanh phân biệt

            Chấp tướng tự tâm man

            Không ngoại vô biệt sắc

            Phi sắc nghĩa năng khoan

            Vô sanh thanh tịnh tánh

            Ngộ giả tức Niết bàn

8. SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC

            Phi không, không bất hữu

            Phi sắc, sắc vô hình

            Sắc không đồng qui nhất

            Tĩnh thổ đắc an ninh

            Phi không, không vi diệu

            Phi sắc, sắc phân minh

            Sắc không giai phi tướng

            Thậm xứ lập thân hình

9. THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC DIỆT PHỤC NHƯ THỊ

            Thọ tưởng nạp chư duyên

            Hành thức lượng năng khoan

            Biến kế tâm tu diệt

            Ngã bệnh tất tương can

            Giải thoát tâm vô ngại

            Phá chấp ngộ tâm nguyên

            Cố vân diệc như thị

            Tánh tướng nhất ban ban

10. XÁ LỢI TỬ

            Thuyết xá luận thân tướng

            Lợi ngôn nhất chủng tâm

            Bồ tát kim cương lực

            Tứ tướng vận linh xâm

            Ðạt đạo ly nhân chấp

            Kiến tánh pháp vô âm

            Chư lậu giai tổng tận

            Biến thể thị chân câm

11. THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG

            Chư Phật thuyết không pháp

            Thanh văn hữu tướng cầu

            Tầm kinh mịch đạo lý

            Hà nhật học tâm hưu

            Viên thành chân thực tướng

            Ðốn kiến bãi tâm tu

            Quýnh nhiên siêu pháp giới

            Tự tại cánh hà ưu

12. BẤT SANH BẤT DIỆT

            Lô xá thanh tịnh thể

            Vô tướng bổn lai chân

            Như không giai tổng biến

            Vạn kiếp thể trường tồn

            Bất cộng giai bất trước

            Vô cựu diệc vô tân

            Hòa quang trần bất nhiễm

            Tam giới độc vi tôn

13. BẤT CẤU BẤT TỊNH

            Chân như việt tam giới

            Cấu tịnh bổn lai vô

            Năng nhân khởi phương tiện

            Thuyết tế cập ngôn thô

            Không giới vô hữu pháp

            Thị hiện nhất luân cô

            Bổn lai vô nhất vật

            Khởi hiệp lưỡng ban hô

14. BẤT TĂNG BẤT GIẢM

            Như lai thể vô tướng

            Mãn túc thập phương không

            Không thượng nan lập hữu

            Hữu nội bất kiến không

            Khán tự thủy trung nguyệt

            Văn như nhĩ bạn phong

            Pháp thân hà tăng giảm

            Tam giới hiệu chân dung (1)

15. THỊ CỐ KHÔNG TRUNG

            Bồ đề bất tại ngoại

            Trung văn (2) mịch giã nan

            Phi tướng phi phi tướng

            Lượng trắc thất cơ quan

            Thế giới phi thế giới

            Tam quan chiếu tứ thiên

            Bổn lai vô chướng ngại

            Thậm xứ hữu già lan

16. VÔ SẮC VÔ THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC

            Vô sắc bổn lai không

            Vô thọ ý hoàn đồng

            Hành thức vô trung hữu

            Hữu tận khước qui không

            Chấp hữu thực bất hữu

            Y không hựu lạc không

            Sắc không tâm câu ly (3)

            Phương thỉ đắc thần thông

17. VÔ NHÃN NHỈ TỶ THIỆT THÂN Ý

            Lục căn vô tự tánh

            Tùy tướng dữ an bài

            Sắc phân duyên thanh hưởng

            Nhân ngã thiệt khôi hài

            Tị hoặc phân hương khứu

            Thân ý dục tình quai

            Lục xứ tham ái đoạn

            Vạn kiếp bất luân hồi

18. VÔ SẮC THANH HƯƠNG VỊ XÚC PHÁP

            Chứng trí vô thanh sắc

            Hương vị xúc tha thùy

            Lục trần tòng vọng khởi

            Phàm tâm sự hoặc nghi

            Sanh tử hưu sanh tử

            Bồ đề chứng thử thì

            Pháp tánh không vô trụ

            Chỉ khủng ngộ tha trì

19. VÔ NHÃN GIỚI NÃI CHÍ VÔ Ý THỨC GIỚI

            Lục thức tòng vọng khởi

            Y tha tánh tự khai

            Nhãn nhỉ kiêm thân ý

            Thùy khẳng tự lượng tài

            Thiệt tị hành điên đảo

            Tâm vương khước khiển hồi

            Lục thức trung bất cửu

            Ðốn ngộ hướng Như lai

20. VÔ VÔ MINH DIỆC VÔ VÔ MINH TẬN NÃI CHÍ VÔ LÃO TỦ DIỆC VÔ LÃO TỬ TẬN

            Thập nhị nhân duyên hữu

            Sanh hạ lão tương tùy

            Hữu thân vô minh chí

            Nhị tướng đẳng đầu tề

            Thân tận vô mình tận

            Thọ báo khước lai kỳ

            Trí thân như huyễn hóa

            Cấp cấp ngộ vô vi

21. VÔ KHỔ TẬP DIỆT ÐẠO

            Tứ đế hưng tam giới

            Ðốn giáo nghĩa phân minh

            Khổ đoạn tập dĩ diệt

            Thánh đạo tự nhiên thành

            Thanh văn hư vọng tưởng

            Duyên giác ý an ninh

            Dục tri thành Phật xứ

            Tâm thượng mạc lưu đình

22 VÔ TRÍ DIỆC VÔ ÐẮC

            Pháp bổn phi vô hữu

            Trí huệ nan trắc lường

            Hoan hỷ tâm ly cấu

            Phát quang mãn thập phương

            Nan thắng ư tiền hiện

            Viễn hành đại đạo trường

            Bất động siêu bỉ ngạn

            Thiện huệ pháp trung vương

23. DĨ VÔ SỞ ÐẮC CỐ

            Tịch diệt thể vô đắc

            Chân không tuyệt thủ phan

            Bổn lai vô tướng mạo

            Quyền thả lập tam đàn

            Tứ trí khai phá dụ

            Lục độ hiệu đô quan

            Thập địa tam thừa pháp

            Chúng thánh trắc tha nan

24. BỒ ÐỀ TÁT ÐỎA

            Phật đạo chân nan thức

            Tóa đỏa thị phàm phu

            Chúng sanh yếu kiến tánh

            Kính Phật mạc tâm cô

            Thế gian thiện trí thức

            Ngôn luận pháp tế thô

            Ðốn ngộ tâm bình đẳng

            Trung gian hữu tương trừ

25. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ

            Bát nhã ngôn trí huệ

            Ba la vô sở y

            Tâm không tánh quảng đại

            Nội ngoại tận vô vi

            Tánh không vô ngoại biện

            Tam giới đạt nhân hi

            Ðại kiến minh đại pháp

            Giai tán bất tư nghì

26. TÂM VÔ QUÁI NGẠI

            Giải thoát tâm vô ngại

            Ý nhược thái hư không

            Tứ duy vô nhất vật

            Thượng hạ tất giai đồng

            Lai vãng tâm tự tại

            Nhân pháp bất tương phùng

            Phỏng đạo bất kiến vật

            Nhiệm vận xuất phiền lung

27. VÔ QUÁI NGẠI CỐ VÔ HỮU KHỦNG BỐ

            Sanh tử tâm khủng bố

            Vô vi tánh tự an

            Cảnh vong tâm diệc diệt

            Tánh hải trạm nhiên khoan

            Tam thân quy tĩnh thổ

            Bát thức ly nhân duyên

            Lục thông tùy thực tướng

            Phục bổn phước hoàn nguyên

28. VIỄN LY NHẤT THIẾT ÐIÊN ÐẢO MỘNG TƯỞNG

            Nhị biên thuần mạc lập

            Trung đạo vật tâm tu

            Kiến tánh sanh tử tận

            Bồ đề vô sở cầu

            Thân ngoại mịch chân Phật

            Ðiên đảo nhất sanh hưu

            Tỉnh tọa thân an lạc

            Vô vi cảnh tự châu

29. CỨU CÁNH NIẾT BÀN

            Cứu cánh vô sanh tánh

            Thanh tịnh thị Niết bàn

            Phàm phu mạc trắc thánh

            Vị đáo tức ưng nan

            Hữu học khước vô học

            Phật trí chuyển thâm huyền

            Yếu hội vô tâm lý

            Mạc trước tức tâm nguyên

30. TAM THẾ CHƯ PHẬT

            Quá khứ phi ngôn thực

            Vị lai bất vi chân

            Hiện tại Bồ đề tử

            Vô pháp hiệu huyền môn

            Tam thân đồng qui nhất

            Nhất tánh biến hàm thân

            Ðạt lý phi tam thế

            Nhất pháp đắc vô nhân

31. Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CỐ ÐẮC A NẬU ÐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ÐỀ

            Phật trí thâm nan trắc

            Huệ giải quảng vô biên

            Vô thượng tâm chánh biến

            Từ quang mãn đại thiên

            Tịch diệt tâm trung xảo

            Kiến lập vạn dư ban

            Bồ tát đa phương tiện

            Phổ cứu vị nhân thiên

32. CỐ TRI BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA THỊ ÐẠI THẦN CHÚ THỊ ÐẠI MINH CHÚ

            Bát nhã vi thần chú

            Năng trừ ngũ uẩn nghi

            Phiền não giai đoạn tận

            Thanh tịnh tự phân ly

            Tứ trí ba vô tận

            Bát thức hữu thần uy

            Tâm đăng minh pháp giới

            Tức thử thị Bồ đề

33. THỊ VÔ THƯỢNG CHÚ

            Vô thượng xưng tối thắng

            Bạt tế vị quần mê

            Ma ha tam giới chủ

            Nguyện quảng khởi từ bi

            Năng thuận chúng sanh ý

            Tùy lưu dẫn hóa mê

            Nhân nhân khởi bỉ ngạn

            Do ngã bất do y

34. THỊ VÔ ÐẲNG ÐẲNG CHÚ

            Phật đạo thành thiên thánh

            Pháp lực cánh vô qua

            Chân không diệt chư hữu

            Thị hiện hóa thân đa

            Lai vị chúng sanh khổ

            Khứ vị thế gian ma

            Kiếp thạch giai qui tận

            Duy ngã tại Ta bà

35. NĂNG TRỪ NHẤT THIẾT KHỔ CHÂN THỰC BẤT HƯ

            Phật nguyện từ tâm quảng

            Thế thế độ chúng sanh

            Hoằng pháp đàm chân lý

            Phổ cần cấp tu hành

            Hồi tâm kiến thực tướng

            Khổ tận kiến vô sanh

            Vĩnh tức tam ác đạo

            Thản đãng lạc lý lý (4)

36. CỐ THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA CHÚ

            Cố thuyết chân như lý

            Vị ngộ tốc tâm hồi

            Lục tặc thập ác diệt

            Ma sơn hiệp đế tồi

            Thần chứ trừ tam độc

            Tâm hoa ngũ diệp khai

            Quả thục căn bàn kết

            Bộ bộ kiến Như lai

37. TỨC THUYẾT CHÚ VIẾT: YẾT ÐẾ, YẾT ÐẾ, BA LA YẾT ÐẾ, BA LA TĂNG YẾT ÐẾ BỒ ÐẾ TÁT BÀ HA

            Yết đế bổn tông cương

            Phò cơ kiến pháp chường

            Như lai tối tôn thắng

            Phàm tâm mạc đẳng lường

            Vô biên vô trung tế

            Vô đoản diệc vô trường

            Bát nhã Ba la mật

            Vạn đại cổ kim thường

 

GHI CHÚ:

(*) Vua pháp ở cõi Thiện huệ là địa thứ 9 trong mười địa tương ứng với ngôi Bồ tát. Ở mức chứng này thành tựu được bốn pháp vô ngại giải vi diệu có thể tùy cơ nói rộng tất cả pháp không chút vướng mắc.

(**) Bồ đề tử: hột bồ đề làm xâu chuỗi, tràng hạt (nghĩa đen)

(1) Chú thích trong nguyên bản: chữ "dung" ngờ là chữ "không".

(2) Chữ "văn": nghe, ngờ là chữ "gian": khoảng.

(3) Câu thơ thất luật ở chữ "ly" (lìa), đáng lẽ phải là một chữ trắc, chẳng hạn như "khiển" hoặc "dẫn".

(4) Câu thơ thất luật chép nhầm chăng?