Tịnh độ
Con đường Tu tắt
Pháp Môn Tịnh Ðộ Trích trong Tây-Qui Trực-Chỉ và Lão-Nhơn Ðắc-Ngộ Ðôi Liễn Ấn-Quang Pháp-Sư Soạn Giả: Cư Sĩ Thiện-Tâm
28/10/2553 22:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Niệm Di Ðà Không Xao Lãng, 

Chắc Chắn Ðược Vãng Sanh

 

Kinh Tiểu Bổn có nói: ‘’ Nếu có trai lành gái tín nào nghe danh hiệu Ðức Phật A Di Ðà tin tưởng mà niệm danh hiệu Ngài từ một nhẫn đến bảy ngày đêm, lòng không xao lãng (tức là không lo tính việc khác) thì Ðức Phật A Di Ðà sẽ hiển ứng chứng minh. Lúc lâm chung vẫn niệm danh hiệu ngài không mê muội, chắc chắn Phật cùng Thánh chúng đến tiếp độ về Cực lạc chẳng sai (về nước ấy được liên hoa hóa thân không còn sanh tử nữa).

Chúng tôi xin dẫn chứng câu chuyện sau đây: Chàng Oánh-Khoa, một người chỉ biết đến rượu thịt, không kể đến đạo đức, Phật pháp là gì. Vậy mà sau khi xem truyện vãng sanh chỉ có một lần liền ngộ, bỏ cả rượu thịt, phát tâm niệm Phật. Chàng niệm rất chí thành. Vỏn vẹn được bảy ngày đêm, tự nhiên thấy Phật hiện ra trước mặt nói rằng: ‘’ Ngươi còn sống mười năm nữa phải tinh cần niệm Phật, ta sẽ đến tiếp độ ngươi’’. Nghe xong chàng nói: ‘’Cõi ta bà là cõi ác trược, dễ mất chánh niệm, con xin nguyện sớm sanh tịnh độ giúp việc Thánh chúng.’’ Phật bảo: ‘’Ngươi chí thành, ba ngày nữa ta sẽ đến độ ngươi.’’Quả thật ba ngày sau chàng được vãng sanh.

Pháp môn niệm Phật công hiệu như thế, vậy ai tin thì hãy chọn ngày phát nguyện sám hối (ghi sau đây). Mỗi tháng có một giờ trong ngày, Ðức Di Ðà hội chư Phật tại hướng nào để chứng minh về sự sám hối và phát nguyện tu theo Tịnh Ðộ. Từ ấy sắp sau, tháng nào cũng coi theo ngày giờ lạy cho đúng hướng thì tiêu lần tội trước. Phải ăn trường trai, cử làm mười điều tội (có giải nghĩa phía sau). Mỗi buổi sáng, niệm Phật tại bàn thờ Di Ðà ít nhứt là 10 phút, rồi lạy, xong ra ngoài cứ niệm thầm Nam Mô A Di Ðà Phật, niệm sao cho lòng không mê muội là được.

Sau mỗi ngày lễ lạy xong, hành giả (người niệm Phật) nên chú ý: Phật hoặc chư Thánh Chúng sẽ ứng hiện cho biết ngày mãn phần, lúc lâm chung, hành giả cũng phải nhớ niệm Di Ðà luôn đến khi được vãng sanh Cực Lạc.

 

Ngày Lập Nguyện Sám Hối 

 • Tháng Giêng ngày mồng 1, sáng lạy hướng Nam 4 lạy tiêu tộI 100 kiếp.

 • Tháng Hai ngày mồng 9, 5 giờ sáng lạy hướng Nam 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

 • Tháng Ba ngày mồng 7, 10 giờ tối lạy hướng Tây 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

 • Tháng Tư ngày mồng 8, 9 giờ 30 tối lạy hướng Ðông 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

 • Tháng Năm ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Ðông 4 lạy, tiêu tội 100 kiếp.

 • Tháng Sáu ngày mồng 7, 10 giờ 30 tối lạy hướng Nam 4 lạy, tiêu tội 400 kiếp.

 • Tháng Bảy ngày mồng 6, mặt trời lặn lạy hướng Ðông 4 lạy, tiêu tội 300 kiếp.

 • Tháng Tám ngày mồng ngày mồng 8, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy, tiêu tội 300 kiếp.

 • Tháng Chín ngày mồng 9, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy, tiêu tội 200 kiếp.

 • Tháng MườI ngày mồng 1, trưa đứng bóng lạy hướng Nam 9 lạy tiêu tội 1000 kiếp.

 • Tháng Mười Một ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Tây 9 lạy tiêu tội 1000 kiếp.

 • Tháng Mười Một ngày 17, vía Di Ðà lạy hướng Tây 9 lạy, tiêu tội 1000 kiếp.

 • Tháng Mười Hai ngày mồng 3, mặt trời lặn lạy hướng Tây 9 lạy, tiêu tội 1000 kiếp.

Ấy là hành giả nào hưỡn, còn như ai bịnh hoặc vì sinh kế, thì lập nguyện vào những ngày vía Phật hay những ngày ăn chay cũng được. Nên thỉnh tượng Ðức Phật Di Ðà về thờ cúng cho trang nghiêm. Dùng đèn, hương hoa và nước lạnh (chỉ sự thanh tịnh trong sạch) đặng lễ Phật, xong quì xuống hướng về phía bàn Phật nguyện cầu Ðức Phật A Di Ðà chứng minh cho đệ tử lập nguyện.

Cách thờ Phật phải đặt bàn hướng về hướng Tây(không nên thờ chung với bàn thờ tổ hoặc cửu huyền). Tháng nào coi ngày và giờ hướng đó mà dâng cúng lập nguyện.

 

Bài Lập Nguyện Sám Hối

Ðệ tử tên_____Pháp danh (không có thì thôi)

 • Gặp ngày phát nguyện lạy Phật ăn năn,

 • Trường trai lập lòng hằng,

 • Thập nguyện trừ tội dữ,

 • Cữ sát sanh vọng ngữ, kiêng tửu nhục, tà dâm,

 • Chừa thói tham lam, bỏ lòng gian dối.

 • Tập trừ mười dữ sạch trơn.

 • Ráng ở sáu lành trọn đủ.

 • Ngay cùng chúa, chủ, thảo với xuân, huyên.

 • Tôn kính thầy hiền, khuyên lơn bạn hữu.

 • Anh em yêu dấu, chồng vợ thuận hòa.

 • Thường niệm Di Ðà, giữ theo công quá (công quá cách)

 • Tập Từ Bi Hỷ Xả, ráng trì chí nhịn nhường.

 • Ðộ chúng sanh cả thảy đều thương.

 • Làm tội nghiệp bao nhiêu xin thứ,

 • Ba mươi vạn niệm cho thành sự.

 • Chín cái đài cầu đặng hóa thân,

 • Nhờ ơn trên gieo hột sen lần,

 • Nêu tên mọn chờ phần số đến,

 • Biết trước lâm chung ngày kiến tánh,

 • Y giờ tiếp dẫn nhạc hư không,

 • Về Tây Phương học đủ lục thông,

 • Qua Ðông độ khuyên cùng bá tánh.

 Ðọc rồi lạy chín lạy, niệm Phật mấy trăm lần cũng được. Nếu thuộc chú vãng sanh niệm ít trăm cũng được, không thuộc thì thôi.

Từ ấy sắp sau, tháng nào cũng nhớ ngày sám hối nguyện và lạy cho tiêu tội kiếp trước. Ngày vía Ðức Phật Di Ðà hoặc các chư Phật thì phải hương thơm, hoa, đèn, nước dâng lễ mà cầu nguyện.

Người nào biết chữ muốn tụng kinh hay niệm chú vãng sanh cũng được. Ai không biết chữ niệm Phật 108 câu rồi lạy. Nếu đi đường xa, tới thời sám hối mà không về kịp, thời hướng về phía Tây mà niệm Phật bao nhiêu cũng được. Phép tu Tịnh Ðộ có bao nhiêu đó mà thôi.

---o0o---