Tịnh độ
Ba kinh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Thiện Thông
15/02/2553 10:20 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NGHI THỨC TỤNG KINH

NIỆM HƯƠNG

(Đốt hương, cắm hương, quỳ thẳng niệm hương cúng dường Tam – Bảo).

 

Nam Nô Bổn Sư Thích –Mâu Ni Phật.

 

               Nguyện Mây hương mầu này,

               Đến khắp mười phương cõi,

               Cúng dường tất cả Phật,

               Tôn Pháp, chư Bồ - tát,

 

               Vô biên chúng Thanh – văn,

               Cùng tất cả thánh hiền,

               Duyên khởi đài sáng chói,

               Trùm đến vô biên cõi.

              

               Khắp xông các chúng sanh,

               Đều phát tâm Bồ - đề,

               Xa lìa các nghiệp vọng,

               Trọn thành đạo Vô thương.

 

Nam mô hương cúng dường Bồ Tát ma ha tát.

                                                               (3 lần)

 

                        TÁN THÁN PHẬT

 

               Đấng Pháp-vương vô thượng,

               Ba cõi chẳng ai bằng,

               Thầy dạy khắp trời người,

               Cha lành chung bốn loại,

               Quy-y tròn một niệm,

               Hay dứt nghiệp ba kỳ,

               Xưng dương và tán thán,

               Ức kiếp không cùng tận.

 

 

                        QUÁN TƯỞNG                

 

               Phật, chúng-sanh tánh thường rỗng lặng

               Đạo cảm-thông khó thể nghĩ bàn,

               Lưới Đế-châu ví Đạo-tràng,

               Mười phương Phật-Bảo hào quang sáng ngời

               Trước bảo-tọa thân con ảnh hiện,

               Cúi đầu xin thệ nguyện quy-y.

   - Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp-giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo. (1 lạy)

  

   - Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta-bà giáo chủ Điều-ngư Bổn sư Thích- ca Mâu-Ni Phật, đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật. Đại trí Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. Hộ-pháp chư tôn Bồ-tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

 

   - Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây phương Cực-lạc thế giới Đại-từ Đại bi A-Di-Đà-Phật, Đại-bi Quan Thế Âm Bồ-tát, Đại thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng vương Bồ-tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

               TÁN DƯƠNG CHI

               Cành dương, nước tịnh,

               Rưới khắp Tam thiên,               

               Tánh Không, tám đức lợi nhơn gian.

               Pháp-giới rộng thênh thang,

               Diệt tội, tiêu khiên,

               Lửa rực hóa sen hồng.

Nam Mô Thanh-Lương-Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

TU RỊ TU RỊ, MA HA TU RỊ, TU TU RỊ TA BÀ HA. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

ÁN. TA PHẠ BÀ PHẠ, THUẬT ĐÀ TA PHẠ. ĐẠT MẠ TA PHẠ, BÀ PHẠ THUẬT ĐỘ HÁM.      (3 lần)

 

AN THỔ-ĐỊA CHƠN NGÔN

 

NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM. ÁN ĐỘ RÔ ĐỘ RÔ ĐỊA RỊ TA BÀ HA. (3lần)

 

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN NGÔN

ÁN, NGA NGA NẴNG TAM BÀ PHẠ PHIỆT NHỰT RA HỒNG. (3 lần)

TỤNG CHÚ ĐẠI-BI

 

   Nam Mô Đại bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

   Thiên thủ Thiên nhãn Vô-Ngại Đại Bi Tâm Đà-la-ni.

   Nam Mô hắt ra đát na đa ra dạ na. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca rô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ sổ đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặc đỏa y mông. A rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

   Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa na ma bà già ma phạt đạt đậu đát điệt tha. ÁN. A bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô, yết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà, địa rị ni, thất Phật  ra da, giá ra giá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ y hê, di hê, thất na, thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha, ma ha tất đà dạ ta bà ha, tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha, na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ha a tất đà dạ bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha, ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha.

Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da, nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO.

               VĂN PHÁT NGUYỆN

              

               Lạy Đấng Tam giới Tôn.

               Quy mạng mười phương Phật.

               Nay con phát nguyện rộng.

               Thọ trì kinh Di-Đà.

               Trên đền bốn ơn nặng

               Dưới cứu khổ ba đường.

               Nếu có kẻ thấy nghe.

               Đều phát tâm Bồ Đề

               Hết một báo thân này.

               Sanh về nước an lạc.        

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT        

                                                               (3 lần)

 

               KỆ KHAI KINH

               Phật pháp cao sâu rất tuyệt vời.

               Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu.

               Nay con nghe thấy chuyên trì tụng.

               Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.     

 

               NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẤT BỒ TÁT

                                                               (3 lần)

Các tin đã đăng: